Kulturális- és sport pályázat kiírása

 

A Fót Fejlődéséért Közalapítvány kuratóriuma 1/2017 (02.13) sz. határozatával pályázatot ír ki a helyi civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek kiemelkedő szellemi-, sport- és kulturális tevékenységének támogatására.
A pályázati feltételek és a pályázati adatlap a mellékletből letölthető.

 

Bertók István elnök

Mérei Sándor titkár
Tolnai László gazdasági vezető

 


PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A Fót Fejlődéséért Közalapítvány Kuratóriuma az 1/2017 (02.13) számú határozatával létrehozott és a helyi civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek kiemelkedő szellemi, sport és kulturális tevékenységének támogatására biztosított keretösszegből elnyerhető támogatáshoz.

 

1. A pályázat célja:

Fót város helyi civil szervezetei, egyházak és magánszemélyek sport, kulturális és közművelődési tevékenységének, ezen keresztül a város szellemi és kulturális és sport életének, az itt lakók művelődésének támogatása rendezvények, programok szervezésének, valamint kimagasló egyéni vagy csoportos teljesítmények elérésének támogatása, ösztönzése.

A pályázat kiírója: Fót Fejlődéséért Közalapítvány. (a továbbiakban: FFK)

A pályázatokat értékeli és elbírálja: Fót Fejlődéséért Közalapítvány Kuratóriuma.

A pályázatban részt vevők köre (a továbbiakban: pályázó):

Közigazgatási nyilvántartásokban bejegyzett civilszervezet, fóti székhelyű egyesületek, alapítványok, egyházi szervezetek,

Fót városban állandó lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek.

A törvény meghatározása szerint civilszervezet

1. a civil társaság,

2. a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével,

3. valamint az alapítvány – a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével.

 

2. Pályázat tárgya:

2.1 Egyedi esemény vagy eseménysorozat támogatása, amelynek célja a város kulturális, művészeti, közművelődési vagy tudományos életének színesítése, vagy a város lakói számára ilyen típusú szabadidős tevékenység vagy egyéb elfoglaltság biztosítása, kulturális, művészeti vagy tudományos tájékoztatás, ismeretterjesztés, képzés, oktatás,

2.2 Eszközbeszerzés vagy beruházás támogatása, amelynek eredményeképpen a városban a korábbinál szélesebb körű, vagy professzionálisabb, vagy nagyobb lakosságszámot elérő lehetőség nyílik a kultúra, művészet, tudomány közvetítésére,

2.3 Kiemelkedő egyéni vagy csoportos teljesítményt nyújtó személyek vagy szervezetek támogatása, akik eddigi eredményeikkel, és a támogatás segítségével elérhető eredményekkel Fót város jó hírét és ismertségét növelik. A támogatás lehetséges módjai: általános támogatás, konkrét mű létrehozatalának támogatása, kulturális, sport és kiállítói eseményen való részvétel (pl. utazás, szállás, étkezés) támogatása, a pályázó kiemelkedő eredményének eléréséhez szükséges eszköz vagy anyag beszerzésének támogatása.

 

3. A pályázatok benyújtása:

Kérjük, figyelmesen olvassa el a pályázati feltételeket, benyújtás előtt ellenőrizze az adatok helyességét és csatolja az Önre vonatkozó összes előírt dokumentumot. A pályázathoz mellékletként csatolhat részletes ismertető anyagokat, leírásokat, előzetes ajánlatokat, szakértői véleményeket. Felhívjuk figyelmét, hogy a csatolt mellékleteken is fel kell tüntetni a pályázó/pályázat azonosításához szükséges adatokat, ennek hiányában az elbírálásnál az nem vehető figyelembe. A pályázati adatlapon próbáljon röviden, tömören lényegre törően fogalmazni, a szakmai indoklásokat az előbb említett módon fűzze a pályázati anyaghoz. A költségvetés tervezésénél kérjük, minden esetben tájékozódjon a vonatkozó hatályos jogszabályokról. (SZJA; TA; ÁFA; Illeték; Helyi adók; Jövedéki adók; Adózás rendje…stb).

3.1 A pályázat beérkezésének határideje: 2017. márc. 31.

A pályázat kiírója csak a határidőben beérkezett regisztrált pályázatokat tekinti érvényesnek, a határidő után érkezett pályázatokat érvénytelennek kell tekinteni.

A pályázatokról a beérkezési határidőt követően 60 napon belül a Kuratórium, nyilvánosan meghirdetett ülésén dönt.

3.2 A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton az közalapítványnak címzett ajánlott levélben zárt borítékban:

Fót Fejlődéséért Közalapítvány

Mérei Sándor titkár

2151 Fót Eőri Barna u. 70.

és ezzel egyidejűleg elektronikus úton az alapítvány elnökének címére:

istvan.bertok@yahoo.com és/vagy a fotfejlodeseert@gmail.com címre.

Személyes pályázat-leadásra nincs lehetőség.

3.3 A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell

3.3.1 a kitöltött pályázati adatlapot,(3. számú; 4. számú vagy 5. számú melléklet) vagy a pályázóra vonatkozó a pályázati adatlapon szereplő valamennyi kért adatot,

3.3.2 a pályázat tárgyának, céljának, megvalósításának leírását,

3.3.3 az igényelt támogatás összegét,

3.3.4 előfinanszírozás esetén költség-tervet, előzetesen bekért árajánlatot, amely tartalmazza a pályázat tárgyának megvalósításával kapcsolatos becsült költségeket, (a költségek kibontása előnyt jelent a pályázat elbírálása során, ehhez letölthető egy Excel számolótábla, melyet kitöltés után kinyomtatva csatolja a pályázati anyaghoz) 6. számú melléklet

3.3.5 utófinanszírozás esetén költségkimutatást, amely tartalmazza a pályázat tárgyának megvalósításával, kapcsolatos számlával igazolt költségeket, (a költségek kibontása előnyt jelent a pályázat elbírálása során, ehhez letölthető egy Excel számolótábla, melyet kitöltés után kinyomtatva csatolja a pályázati anyaghoz) 6. számú melléklet

3.3.6 a pályázat készítésének, beadásának időpontját és a kinyomtatott példányon a pályázó vagy képviselője aláírását.

3.4 A benyújtott pályázathoz minden esetben csatolni kell:

A pályázó által kitöltött és aláírt nyilatkozatokat amelyben:

3.4.1 kijelenti, hogy a közös érdekkörébe tartozó más személy, a törvény szerint közvetlen hozzátartozója vagy szervezet, a Fót Fejlődéséért Közalapítvány pályázatára nem pályázott,

3.4.2 kijelenti, hogy részére az elmúlt öt évben nem volt olyan a Fót Fejlődéséért Közalapítvány által nyújtott támogatás, amellyel nem tudott határidőben vagy megfelelően elszámolni

Továbbá csatolni szükséges a pályázó azonosításához az alábbi okiratokat:

Civil társaság, egyesület és alapítvány esetén:

3.4.3 hatályos létesítő okiratot,

3.4.4 90 napnál nem régebbi nyilvántartási igazolást,

3.4.5 az eljáró képviselő aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját,

3.4.6 az utolsó lezárt gazdasági év beszámolójának benyújtásáról szóló igazolást

Egyházi szervezet esetén:

3.4.7 90 napnál nem régebbi, a 2011. évi CCVI. törvény szerinti egyházi jogi személyről szóló nyilvántartásba vételt igazoló dokumentumot,

3.4.8 hatályos létesítő okiratot

3.4.9 az eljáró képviselő aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját,

3.4.10 az utolsó lezárt gazdasági év beszámolójának benyújtásáról szóló igazolást

Természetes személy esetén:

3.4.11 személyazonosító okmány, lakcímkártya, adóazonosító kártya másolatát, vagy bármelyik hiányában vagy adatváltozás esetén tanúsító hatósági igazolást,

3.4.12 szükség esetén a pályázat tárgyának megvalósításához szükséges szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,

3.4.13 szakmai ajánlást vagy referenciát, vagy az elnyert díjak, elismerések, kitüntetések felsorolását.

 

4. A pályázat elbírálása:

 

4.1 A határidőre benyújtott pályázatokat az FKK Kuratóriuma szabályzatai szerint nyilvánosan meghirdetett ülésén bírálja el. A pályázókat határozatban értesíti az elbírálás eredményéről. A Kuratórium döntését nem köteles megindokolni.

4.2 A pályázati határidő lejártáig a pályázó a hiányzó dokumentumokat, adatokat önként pótolhatja. A beadási határidőt követően pályázatok értékelése során hiánypótlási eljárásra a Kuratórium egyedi döntése alapján lehetőség nyílik. A pályázathoz csatolt dokumentumokat eredeti vagy hiteles másolati formában kell benyújtani.

4.3 Hiteles másolatnak tekintendő a közjegyzői vagy ügyvédi ellenjegyzéssel készült másolat, a kibocsátó és a pályázó illetve az erre jogosult képviselő által „Az eredetivel mindenben megegyező” felirattal, keltezéssel és aláírással ellátott másolat.

4.4 A törvény meghatározása szerint egy érdekkörbe tartozó pályázók közül, a helyi civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek részére kiírt FFK pályázatra általános eljárásban egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

4.5 A Kuratórium egyedi döntés alapján fenntartja a lehetőséget, hogy azonos érdekkörbe tartozó pályázó(k) különösen értékes a közösségi életet a kiírt pályázat szellemiségét kiemelten támogató, szolgáló pályázatai esetén több pályázatot is támogatásával segítsen.

4.6 A benyújtott pályázat érvényessége nem jelenti automatikusan a kért támogatási összeg elnyerését. A támogatás nyújtásáról, annak összegéről a Kuratórium saját hatáskörében dönt.

 

5. A pályázatból kizárás okai:

A Kuratórium döntése alapján minden esetben automatikusan kizárásra kerül a pályázat, ha határidőn túl nyújtják be, és/vagy ha az alábbi feltételek közül bármelyik fennáll:

5.1 végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

5.2 tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

5.3 gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

5.4 egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

5.5 korábbi – három évnél nem régebben lezárult – pályázati eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

5.6 a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

5.7 az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a pályázat tisztaságát veszélyezteti;

5.8 érvénytelennek kell tekinteni és kizárni azt a pályázatot, amelynek benyújtója korábban elnyert, FKK által nyújtott támogatással határidőben nem számolt el megfelelően, vagy az elszámolásra határidő-módosítást nem kapott;

5.9 érvénytelennek kell tekinteni és kizárni azt a pályázatot, ha a hiánypótlásra felszólító határidő lejártáig nem került ismételt benyújtásra vagy az ismételten benyújtott pályázat a 3. pontban felsorolt adatok vagy dokumentumok bármelyikét nem, vagy hibásan, hiányosan tartalmazza, illetve valótlan adatot tartalmaz;

 

6. A pályázati támogatás összege, módja

6.1 Pályázati keret: bruttó 3.000.000,- Ft, azaz bruttó Hárommillió forint.

6.2 A pályázati keretből egy pályázó a költség-terve vagy költségkimutatása szerinti költségek 60 %-áig, de legfeljebb 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint összeg erejéig részesülhet.

 

6.3 Pályázati előfinanszírozás:

A támogatás a tervezett megvalósításhoz kérhető. Ebben az esetben a támogatott a támogatás összegével utólag, a támogatási szerződésben foglaltak szerint köteles elszámolni.

6.4 Pályázati utófinanszírozás:

A támogatás a számlával igazolt költségek utólagos megfizetéséhez kérhető. Ebben az esetben támogatás legfeljebb a Kuratórium által elfogadott számlák összegéig adható a pályázat egyéb feltételei szerint.

 

7.  Az elnyert támogatás igénybe vételének feltételei

Az a pályázó, aki az értékelés és elbírálás során támogatást nyer a támogatás igénybe vétele előtt köteles a pályázat kiírójával (Fót Fejlődéséért Közalapítvány) Támogatási Szerződést kötni. A támogatás folyósításának és az elszámolásnak a részletes feltételeit a Támogatási szerződés tartalmazza.

 

Fót, 2017. február 17.

 

Fót Fejlődéséért Közalapítvány

Bertók István elnök

 

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 

A Fót Fejlődéséért Közalapítvány Kuratóriuma az 1/2017 (02.13) számú határozatával létrehozott és a helyi civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek kiemelkedő szellemi, sport és kulturális tevékenységének támogatására biztosított keretösszegből elnyerhető támogatáshoz.

1. A pályázat célja:

Fót város helyi civil szervezetei, egyházak és magánszemélyek sport, kulturális és közművelődési tevékenységének, ezen keresztül a város szellemi és kulturális és sport életének, az itt lakók művelődésének támogatása rendezvények, programok szervezésének, valamint kimagasló egyéni vagy csoportos teljesítmények elérésének támogatása, ösztönzése.

A pályázat kiírója: Fót Fejlődéséért Közalapítvány. (a továbbiakban: FFK)

A pályázatokat értékeli és elbírálja: Fót Fejlődéséért Közalapítvány Kuratóriuma.

A pályázatban részt vevők köre (a továbbiakban: pályázó):

Közigazgatási nyilvántartásokban bejegyzett civilszervezet, fóti székhelyű egyesületek, alapítványok, egyházi szervezetek,

Fót városban állandó lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek.

A törvény meghatározása szerint civilszervezet[1]

1. civil társaság,

2. a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével,

3. valamint az alapítvány – a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével.


 

 

2. Pályázat tárgya:

2.1 Egyedi esemény vagy eseménysorozat támogatása, amelynek célja a város kulturális, művészeti, közművelődési vagy tudományos életének színesítése, vagy a város lakói számára ilyen típusú szabadidős tevékenység vagy egyéb elfoglaltság biztosítása, kulturális, művészeti vagy tudományos tájékoztatás, ismeretterjesztés, képzés, oktatás,

2.2 Eszközbeszerzés vagy beruházás támogatása, amelynek eredményeképpen a városban a korábbinál szélesebb körű, vagy professzionálisabb, vagy nagyobb lakosságszámot elérő lehetőség nyílik a kultúra, művészet, tudomány közvetítésére,

2.3 Kiemelkedő egyéni vagy csoportos teljesítményt nyújtó személyek vagy szervezetek támogatása, akik eddigi eredményeikkel, és a támogatás segítségével elérhető eredményekkel Fót város jó hírét és ismertségét növelik. A támogatás lehetséges módjai: általános támogatás, konkrét mű létrehozatalának támogatása, kulturális, sport és kiállítói eseményen való részvétel (pl. utazás, szállás, étkezés) támogatása, a pályázó kiemelkedő eredményének eléréséhez szükséges eszköz vagy anyag beszerzésének támogatása.

3. A pályázatok benyújtása

Kérjük, figyelmesen olvassa el a pályázati feltételeket, benyújtás előtt ellenőrizze az adatok helyességét és csatolja az Önre vonatkozó összes előírt dokumentumot. A pályázathoz mellékletként csatolhat részletes ismertető anyagokat, leírásokat, előzetes ajánlatokat, szakértői véleményeket. Felhívjuk figyelmét, hogy a csatolt mellékleteken is fel kell tüntetni a pályázó/pályázat azonosításához szükséges adatokat, ennek hiányában az elbírálásnál az nem vehető figyelembe. A pályázati adatlapon próbáljon röviden, tömören lényegre törően fogalmazni, a szakmai indoklásokat az előbb említett módon fűzze a pályázati anyaghoz. A költségvetés tervezésénél kérjük, minden esetben tájékozódjon a vonatkozó hatályos jogszabályokról. (SZJA; TA; ÁFA; Illeték; Helyi adók; Jövedéki adók; Adózás rendje…stb).[2]

3.1        A pályázat beérkezésének határideje: 2017. márc. 31.

A pályázat kiírója csak a határidőben beérkezett regisztrált pályázatokat tekinti érvényesnek, a határidő után érkezett pályázatokat érvénytelennek kell tekinteni.

A pályázatokról a beérkezési határidőt követően 60 napon belül a Kuratórium, nyilvánosan meghirdetett ülésén dönt.


 

 

3.2        A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton az közalapítványnak címzett ajánlott levélben zárt borítékban:

Fót Fejlődéséért Közalapítvány

Mérei Sándor titkár

2151 Fót Eőri Barna u. 70.
és ezzel egyidejűleg elektronikus úton az alapítvány elnökének címére:

istvan.bertok@yahoo.com és/vagy a fotfejlodeseert@gmail.com címre.

Személyes pályázat-leadásra nincs lehetőség.

 

3.3 A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell

3.3.1 a kitöltött pályázati adatlapot,(3. számú; 4. számú vagy 5. számú melléklet) vagy a pályázóra vonatkozó a pályázati adatlapon szereplő valamennyi kért adatot,

3.3.2 a pályázat tárgyának, céljának, megvalósításának leírását,

3.3.3 az igényelt támogatás összegét,

3.3.4 előfinanszírozás esetén költség-tervet, előzetesen bekért árajánlatot, amely tartalmazza a pályázat tárgyának megvalósításával kapcsolatos becsült költségeket, (a költségek kibontása előnyt jelent a pályázat elbírálása során, ehhez letölthető egy Excel számolótábla, melyet kitöltés után kinyomtatva csatolja a pályázati anyaghoz) 6. számú melléklet

3.3.5 utófinanszírozás esetén költségkimutatást, amely tartalmazza a pályázat tárgyának megvalósításával, kapcsolatos számlával igazolt költségeket, (a költségek kibontása előnyt jelent a pályázat elbírálása során, ehhez letölthető egy Excel számolótábla, melyet kitöltés után kinyomtatva csatolja a pályázati anyaghoz) 6. számú melléklet

3.3.6 a pályázat készítésének, beadásának időpontját és a kinyomtatott példányon a pályázó vagy képviselője aláírását.

 

3.4 A benyújtott pályázathoz minden esetben csatolni kell:

A pályázó által kitöltött és aláírt nyilatkozatokat amelyben:

 

3.4.1 kijelenti, hogy a közös érdekkörébe tartozó más személy, a törvény szerint közvetlen hozzátartozója vagy szervezet, a Fót Fejlődéséért Közalapítvány pályázatára nem pályázott,

3.4.2 kijelenti, hogy részére az elmúlt öt évben nem volt olyan a Fót Fejlődéséért Közalapítvány által nyújtott támogatás, amellyel nem tudott határidőben vagy megfelelően elszámolni


Továbbá csatolni szükséges a pályázó azonosításához az alábbi okiratokat:

 

Civil társaság, egyesület és alapítvány esetén:

3.4.3 hatályos létesítő okiratot,

3.4.4 90 napnál nem régebbi nyilvántartási igazolást,

3.4.5 az eljáró képviselő aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját,

3.4.6 az utolsó lezárt gazdasági év beszámolójának benyújtásáról szóló igazolást

 

Egyházi szervezet esetén:

3.4.7 90 napnál nem régebbi, a 2011. évi CCVI. törvény szerinti egyházi jogi személyről szóló nyilvántartásba vételt igazoló dokumentumot,

3.4.8 hatályos létesítő okiratot

3.4.9 az eljáró képviselő aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját,

3.4.10 az utolsó lezárt gazdasági év beszámolójának benyújtásáról szóló igazolást

Természetes személy esetén:

3.4.11 személyazonosító okmány, lakcímkártya, adóazonosító kártya másolatát, vagy bármelyik hiányában vagy adatváltozás esetén tanúsító hatósági igazolást,

3.4.12 szükség esetén a pályázat tárgyának megvalósításához szükséges szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,

3.4.13 szakmai ajánlást vagy referenciát, vagy az elnyert díjak, elismerések, kitüntetések felsorolását.


4 A pályázat elbírálása:

 

4.1 A határidőre benyújtott pályázatokat az FKK Kuratóriuma szabályzatai szerint nyilvánosan meghirdetett ülésén bírálja el. A pályázókat határozatban értesíti az elbírálás eredményéről. A Kuratórium döntését nem köteles megindokolni.

 

4.2 A pályázati határidő lejártáig a pályázó a hiányzó dokumentumokat, adatokat önként pótolhatja. A beadási határidőt követően pályázatok értékelése során hiánypótlási eljárásra a Kuratórium egyedi döntése alapján lehetőség nyílik. A pályázathoz csatolt dokumentumokat eredeti vagy hiteles másolati formában kell benyújtani.

 

4.3 Hiteles másolatnak tekintendő a közjegyzői vagy ügyvédi ellenjegyzéssel készült másolat, a kibocsátó és a pályázó illetve az erre jogosult képviselő által „Az eredetivel mindenben megegyező” felirattal, keltezéssel és aláírással ellátott másolat.

 

4.4 A törvény meghatározása szerint egy érdekkörbe tartozó pályázók közül, a helyi civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek részére kiírt FFK pályázatra általános eljárásban egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

 

4.5 A Kuratórium egyedi döntés alapján fenntartja a lehetőséget, hogy azonos érdekkörbe tartozó pályázó(k) különösen értékes a közösségi életet a kiírt pályázat szellemiségét kiemelten támogató, szolgáló pályázatai esetén több pályázatot is támogatásával segítsen.

 

4.6 A benyújtott pályázat érvényessége nem jelenti automatikusan a kért támogatási összeg elnyerését. A támogatás nyújtásáról, annak összegéről a Kuratórium saját hatáskörében dönt.

5 A pályázatból kizárás okai:

 

A Kuratórium döntése alapján minden esetben automatikusan kizárásra kerül a pályázat, ha határidőn túl nyújtják be, és/vagy ha az alábbi feltételek közül bármelyik fennáll:

5.1 végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

 

5.2 tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

 

 

 

5.3 gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

 

5.4 egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

 

5.5 korábbi – három évnél nem régebben lezárult – pályázati eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

 

5.6 a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

 

5.7 az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a pályázat tisztaságát veszélyezteti;

 

5.8 érvénytelennek kell tekinteni és kizárni azt a pályázatot, amelynek benyújtója korábban elnyert, FKK által nyújtott támogatással határidőben nem számolt el megfelelően, vagy az elszámolásra határidő-módosítást nem kapott;

 

5.9 érvénytelennek kell tekinteni és kizárni azt a pályázatot, ha a hiánypótlásra felszólító határidő lejártáig nem került ismételt benyújtásra vagy az ismételten benyújtott pályázat a 3. pontban felsorolt adatok vagy dokumentumok bármelyikét nem, vagy hibásan, hiányosan tartalmazza, illetve valótlan adatot tartalmaz;

 

 


6 A pályázati támogatás összege, módja

 

6.1           Pályázati keret: bruttó 3.000.000,- Ft, azaz bruttó Hárommillió forint.

 

6.2 A pályázati keretből egy pályázó a költség-terve vagy költségkimutatása szerinti költségek 60 %-áig, de legfeljebb 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint összeg erejéig részesülhet.

 

6.3           Pályázati előfinanszírozás:

A támogatás a tervezett megvalósításhoz kérhető. Ebben az esetben a támogatott a támogatás összegével utólag, a támogatási szerződésben foglaltak szerint köteles elszámolni.

 

6.4         Pályázati utófinanszírozás:

A támogatás a számlával igazolt költségek utólagos megfizetéséhez kérhető. Ebben az esetben támogatás legfeljebb a Kuratórium által elfogadott számlák összegéig adható a pályázat egyéb feltételei szerint.

 

7  Az elnyert támogatás igénybe vételének feltételei

 

Az a pályázó, aki az értékelés és elbírálás során támogatást nyer a támogatás igénybe vétele előtt köteles a pályázat kiírójával (Fót Fejlődéséért Közalapítvány) Támogatási Szerződést kötni. A támogatás folyósításának és az elszámolásnak a részletes feltételeit a Támogatási szerződés tartalmazza.

 

 

Fót, 2017. február 17.

 

 

 

 

Fót Fejlődéséért Közalapítvány

 

 

Bertók István                         Mérei Sándor                     Tolnai László

 

Elnök                                      Titkár                          Gazdasági vezető[1] Kapcsolódó jogszabályok: 2009. évi CXX. törvény A Polgári Törvénykönyvről és 2011. évi CLXXV. (Civil) törvény

 

[2] 1995/CXVII törvény; 1996/LXXXI törvény; 2007/CXXVII törvény; 2000/C törvény; 1990/C törvény; 2003/CXXVII törvény; 1990/XCIII törvény; 2003/XCII törvény

Attachments:
Download this file (Pályázati adatlap.xls)Pályázati adatlap.xls[ ]45 Kb
Download this file (FKK_pályázat 2017.doc)FKK_pályázat 2017.doc[ ]174 Kb