Pályázati Felhívás

Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér1.) egy fordulós nyílt pályázati felhívása az önkormányzat tulajdonában álló 2151 Fót, Hársfa u. 44. szám alatti, 290/4 hrsz-ú ingatlanon található 35 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására

1./ Az ajánlatkérő megnevezése: Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2./ Az ajánlatkérő székhelye: 2151 Fót Vörösmarty tér 1.

3./ Az ajánlatkérő képviselője: Bartos Sándor polgármester

4./ Az ajánlatkérő egyéb adatai: Tel/fax: 27/535-375, 27/358-232.

 

5./ A felújítandó és bérletbe adni kívánt helyiség megnevezése:

290/4 hrsz-ú, 2151 Fót, Hársfa u. 44. szám alatt található kivett „strandfürdő, vendéglő” megnevezésű ingatlan (volt ifjúsági tábor) területén lévő 35 m2 alapterületű volt büfé, valamint az ahhoz kapcsolódó 700 m2-es telekrész.

 

6./ A bérbe adni kívánt helyiség címe: 2151 Fót, Hársfa utca 44.

 

7./ A bérbe adni kívánt bérlemény:

- bérlemény alapterülete: 35 m2

- bérleményhez tartozó földterület: 700 m2

 

8./ A bérbe adni kívánt bérlemény egyéb műszaki jellemzői:

Az évek óta üresen álló, rossz műszaki állapotú három helyiségből álló, víz és villany közművel ellátott „Erdért” típusú faház teljes mértékű felújításra, korszerűsítésre szorul. Az Ajánlattevő értéknövelő beruházásának kompenzálásaként az Ajánlatkérő lehetőséget biztosít az Ajánlattevő által megvalósított – reálisan szükséges értéknövelő – beruházások kiadásainak a bérleti díjba történő beszámítására.

8.1./ Az Ajánlattevői beruházások bérleti díjba történő beszámítására a beruházás befejezését követően, a kiadásról szóló számlák, minőségi bizonylatok és kivitelezői nyilatkozatok bemutatása után kerülhet sor. Az Ajánlattevő által elvégzett/elvégeztetett munkák műszaki megvalósulását és az azokról szóló számlákat az Ajánlatkérő (műszaki) ellenőre megvizsgálja, és írásban nyilatkozik azoknak a külön megállapodásban rögzítettek szerinti megfelelőségéről. Bérbeszámítási igény csak a műszaki ellenőr megfelelőségi nyilatkozata esetén érvényesíthető.

Ajánlattevő üzleti profiljához igazodó speciális beruházásainak költségeit az Ajánlattevő saját maga köteles viselni. Ezek megtérítésére vagy bérleti díjba történő beszámítására a későbbiekben sincs lehetőség.

 

9./ Az Ajánlatkérő által, a bérlet tárgyában meghatározott lényeges szerződéses rendelkezések:

9.1./ A bérbeadás tervezett időtartama: öt év határozott idő, amely hosszabbítható. A határozott időtartam lejárta előtt a bérleti szerződést felek a szerződésben rögzítettekben és a jogszabályoknak megfelelően szüntethetik meg.

A bérlet határozott időtartamának leteltét követően, amennyiben az Ajánlatkérő a helyiséget továbbra is üzleti célú bérbeadásra kívánja hasznosítani, akkor a lakások és helyiségek hasznosítására, valamint a lakásgazdálkodás önkormányzati támogatásával összefüggő egyes kérdésekre vonatkozó szabályokról szóló 23/2015. (XI.19.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 55. § (11) bek. szerint pályázaton kívül is biztosíthatja ugyanannak az érdekeltnek a további bérbevétel lehetőségét.

 

9.2./ A nyertes pályázó a bérleti szerződés megkötésekor a helyiség bérletével kapcsolatos fizetési kötelezettségeinek teljesítésének biztosítására, háromhavi nettó bérleti díjjal megegyező mértékű óvadékot köteles a bérbeadónak megfizetni.

9.3./ Ajánlattevő pályázati biztosíték megfizetését nem írja elő.

9.4./ A nyertes pályázót terhelik az ingatlan mérőóráikkal ellátásának és a hálózatba való visszakapcsolásának költségei.

 

10./ Az ajánlatok értékelésének szempontja:

10.1./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás tárgyát képező bérlemény hasznosítása tekintetében nyertes ajánlattevő: a legmagasabb összegű havi bérleti díjat ajánló (nettó Ft + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA bontásban).

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a bérleményre benyújtott ajánlatokban a havi bérleti díj meghatározásánál legalacsonyabb összegként nettó 35.000,-Ft (azaz harmincötezer forint nettó összeg + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA),

Az Önkormányzat 80 %-os bérleti díjkedvezményt biztosít a nyertes Ajánlattevőnek, aki külön megállapodás alapján a bérlemény - bérbeadót terhelő - felújítását vállalja.

 

Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az Ajánlattevőket, hogy a bérleti díj összege a KSH által közzétett infláció százalékával emelkedik évente.

10.2./ Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy az általa kidolgozandó ajánlatában meg kell jelölnie:

- az ajánlat tárgyát képező bérleményt,

- az ajánlat tárgyát képező bérlemény bérletére ajánlott ellenértékét (bérleti díj havi mértékét, nettó forint + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA bontásban), továbbá

- ajánlott bérleti díj emelésével összefüggő befektetői javaslatát,

- a bérlő által fontosabbnak tartott (bérleti) szerződéses rendelkezéseket, az ingatlan felújítására vonatkozó szerződéses vállalásokat.

- A büfé épületéhez műszakilag kapcsolódó 700 m2 zöldfelület rendben tartására vonatkozó megoldási elképzeléseit (akár a bérlő által saját költségére foglalkoztatható parkőr foglalkozatásával is), az ugyanis Ajánlattevő kötelessége. A terület pontos lehatárolását bérleti szerződésben kell meghatározni.

10.3./ Az Ajánlattevő ajánlatához a benyújtási határidő lejártától számított 60 (azaz hatvan) napig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a jelen pályázati felhívás részeként kiírt pályázatot eredménytelennek minősíti.

 

11./ Az ajánlat benyújtásának módja, szabályai:

11.1./ Az Ajánlattevő ajánlatát zártan, cégjelzéssel ellátott borítékban, Bartos Sándor polgármesternek címezve, legalább kettő példányban nyújthatja be (1 eredeti példány, egyszerű másolat). A borítékon a következő adatokat kell feltüntetni:

- „Fót 290/4 hrsz-ú, Fót, Hársfa u. 44. szám alatti helyiség bérbevétele”;

- „Ajánlattételi határidő: 2017. május 31. 13.00 óra”;

- „Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”;

Az Ajánlattevő képviselője az 1. eredeti példányt minden oldalon eredetiben, cégszerű aláírással, magánszemélynél eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott aláírásával ellátva kell az ajánlat benyújtására nyitva álló időpontban és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen vagy meghatalmazott útján beadni (névaláírással).

11.2./ Az Ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.

11.3./ Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi Felhívás, vagy az Ajánlattételi Dokumentáció valamely előírásának nem felel meg, úgy Ajánlatkérő Ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

 

12.1./ Az ajánlattétel benyújtásának határideje: 2017. május 31. napja (szerda) 13.00 óra.

12.2./ Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határnapig igazoltan beérkezzék, vagy az Ajánlatkérő Képviselő-testülete és a nevében eljáró munkaszervezete, Fót Város Önkormányzatának számára rendelkezésre álljon (személyes, vagy meghatalmazott útján történő benyújtás).

13./ A beérkezett pályázatok felbontásának helye: Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), Házasságkötő terem.

 

14./ Az ajánlatok értékelésének módja:

14.1./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy az Ajánlatkérő a jelen felhívás keretein belül benyújtott pályázatokat első (I.) körben formai szempontból, a formai szempontból érvényes ajánlatokat második (II.) körben az ajánlattételi felhívásban rögzített tartalmi szempontok szerint értékeli, bírálja el.

14.2./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja valamennyi ajánlattevőt, hogy a 14.1./ alpontban meghatározott képviselő-testületi ülés határnapjától számított 15 napon belül írásban értesít.

14.3./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy az Ajánlattevő a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, a Képviselő-testület döntése szerint nyertes ajánlattevővel, a 15.1./ alpontban meghatározott képviselő-testületi ülés határnapjától számított 5 napon belül – a felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalma, továbbá Fót Város Önkormányzatának érvényes Versenyeztetési szabályzata, valamint a lakások és helyiségek hasznosítására, valamint a lakásgazdálkodás önkormányzati támogatásával összefüggő egyes kérdésekre vonatkozó szabályokról szóló 23/2015. (XI.19.) számú önkormányzat rendelet keretein belül – köti meg a bérleti szerződést.

14.4./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy az Ajánlatkérő a bérbe adni kívánt bérleményt a nyertes féllel (ajánlattevővel) kölcsönösen kialkudott határnapon és eljárásrend szerint adja birtokba.

 

15./ Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlattételi felhívás tárgyát képező helyiség megtekinthető, az alábbiak szerint: Az üzlethelyiség kívülről folyamatosan megtekinthető a helyszínen, - előzetes telefonos egyeztetés után, - a helyiségbe való bejutást 2017. május 24. napjáig Szente László vagyongazdálkodási ügyintéző biztosítja. Telefonszám: 27/535-375-131 mellék.

 

16./ Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és -üzemeltetési Osztályán, Szente László vagyongazdálkodási ügyintézőnél (2151 Fót, Kossuth utca 1.) személyesen a fenti címen, vagy telefonon a 06-27/535-375 mellék: 131-es telefonszámon.

 

17./ Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra: a Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlattételi felhívással kiírt eljárást eredménytelennek minősítse, jelen pályázati felhívás Ajánlatkérő részéről szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.

 

Záradék

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2017. (II.22.) KT-határozatával felhatalmazta a Polgármestert a pályázati felhívás kiírására.

 

Fót, 2017. április 27.

 

Bartos Sándor

polgármester