PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Fót Város Önkormányzat (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) egyfordulós, nyílt pályázati felhívása az önkormányzat tulajdonában álló, Fót 1586/5 és 1586/6 hrsz-ú belterületi ingatlanok értékesítésére

 

Fót Város Önkormányzat (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), mint kiíró (továbbiakban: Kiíró) pályázatot hirdet az ingatlan-nyilvántartásba, Fót 1586/5 és 1586/6 hrsz. alatt felvett, kivett lakóház, udvar művelési ágba tartozó, per- és tehermentes, KEL-2 építési övezetbe tartozó, a természetben a 2151 Fót, Kossuth Lajos u. 28. alatti, 1030 és 636 m2alapterületű, kivett, lakóház, udvar művelési ágú 274 m2 összterületű felépítménnyel rendelkező ingatlanának pályázat útján történő értékesítésére.

Az ingatlanon lévő építmény a kiürítéséig bérlakásként funkcionált, az ingatlan az összes közművel rendelkezik.

Fót Város Önkormányzata a pályázatot egyfordulós, nyílt eljárásban folytatja le. A pályázatokat névaláírással lehet benyújtani. Az irányadó eladási ár összege: bruttó 40.950.000-Ft (azaz bruttó negyvenmillió-kilencszázötvenezer forint.)

• A pályázaton részt vehet minden cselekvőképes természetes személy, jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely betartja jelen kiírásban foglalt feltételeket és nem esik tulajdonszerzési korlátozás alá.

• A pályázat nyertese a legmagasabb vételár ajánlatot tevő, érvényes pályázatot benyújtó pályázó lesz.

• A pályázatokat írásban, cégjelzés nélküli zárt borítékban, öt példányban kell benyújtani, megjelölve az eredeti példányt. A zárt borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Fót 1586/5 és 1586/6 hrsz. alatti ingatlanok megvásárlására.”

• A pályázatokat személyesen vagy postai úton, a pályázó aláírásával, magyar nyelven kell eljuttatni, oly módón hogy azoknak 2017. május 31. 10.00 óráig kell beérkezniük a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalhoz (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) (Iktató iroda)

• A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt és a vagyontárgyra vonatkozó szerződés megkötéséig fennáll.

• A pályázatok elbírálását követően az adásvételi szerződést a vevő a pályázat kötöttségének lejárta előtt köteles megkötni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, a szerződéskötés jogát elveszíti és arra Fót Város Önkormányzata jogosult ismételten pályázati felhívást közzétenni és annak eredményétől függően adásvételi szerződést kötni.

• Az adásvételi szerződés megkötésekor a vételár 10 %-ának megfelelő foglaló összeg megfizetése, a fennmaradó vételár megfizetése egy összegben, az adás-vételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül, Fót Város Önkormányzata számlájára, átutalással történik. A teljesítés, az összeg a számlán való megjelenésének időpontja. Amennyiben a vételár vagy annak egy része fenti határidőn belül nem kerül kiegyenlítésre, úgy a szerződéstől az Önkormányzat jogosult elállni, a kifizetett vételár a foglaló kivételével visszajár.

• A nyertes pályázót terhelik az ingatlan mérőóráikkal ellátásának és a hálózatba való visszakapcsolásának költségei. A földhivatali nyilvántartáson való átvezetést a vételár teljes kiegyenlítése után lehet kezdeményezni.

• A pályázó a szerződéskötésig köteles titokban tartani a pályázaton való részvételét, az általa beadott pályázatnak az adatait, vagy ajánlata visszavonásának tényét, illetve ajánlata tartalmát.

• A kiíró irányár alatti árat nem fogad el. Az irányár alatti áron beadott pályázat érvénytelen.

• Tulajdoni hányadra pályázatot benyújtani nem lehet, az ilyen pályázat érvénytelen.

• Kiíró fenntartja jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatokat eredménytelennek minősítse, és egyik pályázóval se kössön szerződést.

• A pályázaton értékesítendő Fót 1586/5 és 1586/6 hrsz-ú ingatlan per- és tehermentes.

 

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát, különösen:

a) a pályázó nevét, címét, adatait,

b) a megajánlott bruttó vételárat

c) nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról

d) bankgaranciát az általa ajánlott vételár rendelkezésre állásáról

e) nyilatkozatot az ajánlati kötöttségről

f) nyilatkozat arról, hogy pályázó minden külön engedély nélkül jogosult Magyarországon ingatlant szerezni és, hogy a pályázó ingatlanszerzési képessége korlátozva nincs.

g) nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy az ellenszolgáltatás összegének nyilvánosságra hozatalát nem tilthatja meg

h) szervezet pályázata esetén a pályázatnak tartalmaznia kell az aláírási címpéldányt és arról való nyilatkozatot, hogy a szervezet átlátható szervezet

 

Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő szerződés-tervezetet is csatoljon pályázatához.

A pályázatok felbontásának helye és ideje:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Városfejlesztési és –üzemeltetési Osztály 51. számú iroda (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) 2017. május 31. 11.00 óra

A pályázatok elbírálásának időpontja:

A pályázat lezárultát követő első rendes Képviselő-testületi ülés.

A pályázatokat bizalmasan kezeljük!

Az ingatlannal kapcsolatos információkért felelős személyek:

Szántóné János Ildikó városfejlesztési és -üzemeltetési osztályvezető, Szente László vagyongazdálkodási ügyintéző, Fóti Közös Önkormányzati Hivatal (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) Tel: 06-535-365/131

Az ingatlan megtekintésének időpontjai:

Az ingatlan - előzetes telefonos egyeztetés után, - a helyszínen megtekinthető: 2017. május 26. napjáig munkanapokon, hivatali ügyfélfogadási időben.

Kapcsolattartó személy: Szente László vagyongazdálkodási ügyintéző.

Telefonszám: 27/535-375-131 mellék.

 

Az ingatlan átadása:

A pályázatok elbírálását követően, az adás-vételi szerződés megkötésének időpontjában történik.

 

Fót, 2017. április 28.

 

 

Bartos Sándor polgármester