PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) egy fordulós nyílt pályázati felhívása az önkormányzat tulajdonában álló 2151 Fót, Vörösmarty tér 5. szám alatti, 1124/2 hrsz. alatt felvett ingatlanon található 649 m2 alapterületű helyiségcsoport bérbeadására

 

1./ Az ajánlatkérő megnevezése: Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

 

2./ Az ajánlatkérő székhelye: 2151 Fót Vörösmarty tér 1.

3./ Az ajánlatkérő képviselője: Bartos Sándor polgármester

4./ Az ajánlatkérő egyéb adatai: Tel/fax: 27/535-375, 27/358-232.

 

5./ A felújítandó és bérletbe adni kívánt helyiség megnevezése:

1124/2 hrsz-ú, 2151 Fót, Vörösmarty tér 5. szám alatt található kivett „áruház” megnevezésű ingatlan 649 m2 alapterületű volt ABC része, valamint az ahhoz kapcsolódó 200 m2 külső tárolók és 1775 m2-es telekrész.

 

6./ A bérbe adni kívánt helyiség címe: 2151 Fót, Vörösmarty tér 5.

 

7./ A bérbe adni kívánt bérlemény:

bérlemény alapterülete: 649 m2

bérleményhez tartozó külső tárolók (2 db): 200 m2

bérleményhez tartozó földterület: 1.775 m2

 

8./ A bérbe adni kívánt bérlemény egyéb műszaki jellemzői:

A bérlemény önálló közüzemi mérőórákkal ellátott (víz, gáz, villany) egyedi (radiátoros) fűtésmód, szociális helyiségekkel rendelkezik, közepes műszaki állapotú, a teherforgalom az udvari oldalról biztosított.

 

9./ Az Ajánlatkérő által, a bérlet tárgyában meghatározott lényeges szerződéses rendelkezések:

9.1./ A bérbeadás tervezett időtartama: egy év határozott idő, amely hosszabbítható.

9.2./ A nyertes pályázó a bérleti szerződés megkötésekor a helyiség bérletével kapcsolatos fizetési kötelezettségeinek teljesítésének biztosítására, háromhavi nettó bérleti díjjal megegyező mértékű óvadékot köteles a bérbeadónak megfizetni.

9.3./ Ajánlattevő pályázati biztosíték megfizetését nem írja elő.

 

10./ Az ajánlatok értékelésének szempontja:

10.1./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás tárgyát képező bérlemény hasznosítása tekintetében nyertes ajánlattevő: a legmagasabb összegű havi bérleti díjat ajánló (nettó Ft + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA bontásban).

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a bérleményre benyújtott ajánlatokban a havi bérleti díj meghatározásánál legalacsonyabb összegként élelmiszerbolt céljára történő bérbevételi ajánlat esetén nettó 360.000,-Ft (azaz háromszázhatvanezer forint nettó összeg + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA), más célú hasznosítás esetén nettó 400.000,- Ft (azaz: négyszázezer forint nettó összeg + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA) havi bérleti díj jelölhető meg.

Az Önkormányzat 15%-os bérleti díjkedvezményt biztosít annak a nyertes Ajánlattevőnek, aki a bérleményben kiskereskedelmi élelmiszerbolt üzemeltetését vállalja.

 

Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az Ajánlattevőket, hogy a bérleti díj összege a KSH által közzétett infláció százalékával emelkedik évente.

10.2./ Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy az általa kidolgozandó ajánlatában meg kell jelölnie:

- az ajánlat tárgyát képező bérleményt,

- az ajánlat tárgyát képező bérlemény bérletére ajánlott ellenértékét (bérleti díj havi mértékét, nettó forint + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA bontásban), továbbá

- ajánlott bérleti díj emelésével összefüggő befektetői javaslatát,

- a bérlő által fontosabbnak tartott (bérleti) szerződéses rendelkezéseket, szerződéses vállalásokat.

10.3./ Az Ajánlattevő ajánlatához a benyújtási határidő lejártától számított 60 (azaz hatvan) napig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a jelen pályázati felhívás részeként kiírt pályázatot eredménytelennek minősíti.

 

11./ Az ajánlat benyújtásának módja, szabályai:

11.1./ Az Ajánlattevő ajánlatát zártan, cégjelzéssel ellátott borítékban, Bartos Sándor polgármesternek címezve, legalább kettő példányban nyújthatja be (1 eredeti példány, egyszerű másolat). A borítékon a következő adatokat kell feltüntetni:

- „Fót 1124/2 hrsz-ú, Fót Vörösmarty tér 5. szám alatti volt ABC bérbevétele”;

- „Ajánlattételi határidő: 2017. augusztus 15. 11.00 óra”;

- „Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”;

Az Ajánlattevő képviselője az 1. eredeti példányt minden oldalon eredetiben, cégszerű aláírással, magánszemélynél eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott aláírásával ellátva kell az ajánlat benyújtására nyitva álló időpontban és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen vagy meghatalmazott útján beadni (névaláírással).

11.2./ Az Ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.

11.3./ Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi Felhívás, vagy az Ajánlattételi Dokumentáció valamely előírásának nem felel meg, úgy Ajánlatkérő Ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

 

12.1./ Az ajánlattétel benyújtásának határideje: 2017. augusztus 15. napja (kedd) 11.00 óra.

12.2./ Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határnapig igazoltan beérkezzék, vagy az Ajánlatkérő Képviselő-testülete és a nevében eljáró munkaszervezete, Fót Város Önkormányzatának számára rendelkezésre álljon (személyes, vagy meghatalmazott útján történő benyújtás).

13./ A beérkezett pályázatok felbontásának helye: Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (2151 Fót, Kossuth Lajos u. 1. földszint 51. sz. iroda),

 

14./ Az ajánlatok értékelésének módja:

14.1./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtandó ajánlatokat a Képviselő-testület 2017. szeptember 27. napján tartandó ülésén, értékeli és bírálja el.

14.2./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy az Ajánlatkérő a jelen felhívás keretein belül benyújtott pályázatokat első (I.) körben formai szempontból, a formai szempontból érvényes ajánlatokat második (II.) körben az ajánlattételi felhívásban rögzített tartalmi szempontok szerint értékeli, bírálja el.

14.3./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja valamennyi ajánlattevőt, hogy a 14.1./ alpontban meghatározott képviselő-testületi ülés határnapjától számított 15 napon belül írásban értesít.

14.4./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy az Ajánlattevő a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, a Képviselő-testület döntése szerint nyertes ajánlattevővel, a 14.1./ alpontban meghatározott képviselő-testületi ülés határnapjától számított 5 napon belül – a felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalma, továbbá Fót Város Önkormányzatának érvényes Versenyeztetési szabályzata, valamint a lakások és helyiségek hasznosítására, valamint a lakásgazdálkodás önkormányzati támogatásával összefüggő egyes kérdésekre vonatkozó szabályokról szóló 23/2015. (XI.19.) számú önkormányzat rendelet keretein belül – köti meg a bérleti szerződést.

14.5./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy az Ajánlatkérő a bérbe adni kívánt bérleményt a nyertes féllel (ajánlattevővel) kölcsönösen kialkudott határnapon és eljárásrend szerint adja birtokba.

 

15./ Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlattételi felhívás tárgyát képező helyiség megtekinthető, az alábbiak szerint:

A bérlemény - előzetes telefonos egyeztetés után, - a helyszínen megtekinthető: 2017. július 29. napjáig munkanapokon, hivatali ügyfélfogadási időben.

Kapcsolattartó személy: Szente László vagyongazdálkodási ügyintéző

Telefonszám: 27/535-375-131 mellék.

 

16./ Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és -üzemeltetési Osztályán, Szente László vagyongazdálkodási ügyintézőnél (2151 Fót, Kossuth utca 1.) személyesen a fenti címen, vagy telefonon a 06-27/535-375 mellék: 131-es telefonszámon.

 

17./ Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra: a Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlattételi felhívással kiírt eljárást eredménytelennek minősítse, jelen pályázati felhívás Ajánlatkérő részéről szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.

 

Záradék:

A jelen ajánlattételi felhívást Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes ülésén meghozott 110/2017. (III.29.) sz. KT. határozatával fogadta el, és hagyta jóvá.

 

Fót, 2017. június „…….”.

 

 

 

Bartos Sándor

polgármester