Tisztelt Lakosság!

Tisztelt jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozások!

Tisztelt Civil szervezetek!

Tisztelt egyházak!

Az épített és a táji környezet kultúránk szerves és jelentős része, ezért gondoskodni kell megőrzéséről, védelméről, és megfelelő irányú továbbfejlesztéséről. Ezt kívánja elősegíteni a 2016 év során hatályba lépett, és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXTV. törvény, valamint e törvény végrehajtása érdekében a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormány rendelet -

2017 . január 1. hatállyal - történt módosítása. A törvény és a végrehajtását előíró kormányrendelet lehetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzatok helyi jogszabályba foglalják össze azokat a követelményeket, amelyeket a településkép védelme érdekében megállapítani akarnak. A jogszabályoknak megfelelően településképi arculati kézikönyvet kell kidolgozni és településképi rendeletet kell meg- állapítani. Fót Város Önkormányzata 126/2017. (m.29.) számú határozatával döntött a kézikönyv kidolgozásáról és a rendelet megállapításáról.

 

A./ Településképi arculati kézikönyv:

A településképi követelmények szakmai megalapozására Fót Város teljes közigazgatási területére településképi arculati kézikönyv készül.

A településképi követelmények szakmai megalapozásán túl, a településképi arculati kézikönyv további célja - ahogy azt a jogszabályalkotók is megfogalmazták - a lakosság, építtetők, tervezők, stb. szemléletformálása. A kézikönyvet a város önkormányzata normatív határozattal, annak mellékleteként fogadja el. A településképi arculati kézikönyvet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 12. számú melléklete szerinti tartalmi követelmények figyelembevételével készítjük.

l. )A településképi arculati kézikönyv tartalmi követelményei:

a. ) Bevezetés, az arculati kézikönyv célja

b. ) A település bemutatása, általános településkép, településkarakter

c. ) Örökségünk, a településkép szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji, és természeti értékek, településképi jellemzők

d. ) A településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatása

e. ) A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások:

—építészeti útmutató,

—közterületek településképi útmutatója (utcák, terek, közparkok, közkertek) g.) Jó példák bemutatása:

—épületek,

-építészeti részletek ( ajtók, ablakok, tornácok,anyaghasználat, színek, homlokzatképzés)

— kerítések

-- kertek, zöldfelületek kialakítása

e. ) Jó példák bemutatása:

— sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések

f. ) beépítési vázlatok

2. ) Beépítési vázlatok:

Beépítési vázlatot készítünk Fót közigazgatási területén belül az alábbi területekre:

a. ) Fót történelmi városközpont beépítése a térképi lehatárolás szerint

b. ) Fót Dózsa György út területe mentén lévő ingatlanok beépítése

c. ) Szent Benedek Parktól északra (a Móricz Zsigmond úttól északra) fekvő, jelenleg beépítetlen önkormányzati terület (beleértve a jelenlegi buszpályaudvar területét is) beépítése

d. ) Alagi rész településközpont a Németh Kálmán Általános Iskola környezete és az iskolától délre fekvő területek

A beépítési vázlatot egyben közterület alakítási vázlattal együtt kell készíteni mind a - beépítési vázlat készítésével érintett - négy felsorolt területre.

A beépítési és közterület alakítási vázlatoknak tartalmazniuk az adott területen elérni kívánt, az adott terület településképi megjelenése szempontjából meghatározó jelentőségű épített elemek alakítására, elhelyezésére és megjelenésére vonatkozó településképi követelmények teljes körének bemutatását. (A településképi követelményeknek ki kell terjedniük a közlekedési felületek kialakítására, beépítési módokra, az építészeti megjelenésre, a műemléki környezettel való kölcsönhatásra, műtárgyak, képzőművészeti alkotások elhelyezésére, megjelenésére, zöldfelületek kialakítására, stb.)

A beépítési vázlat fenti tartalmát tehát a megalapozni kívánt településképi követelmények határozzák meg, tartalmi követelményei vonatkozásában pedig a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 7.számú mellékletének 2. pontja az irányadó. A közterület alakítási vázlat tartalmi követelményei vonatkozásában a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8.számű melléklete az irányadó.

 

1. sz. melléklet: Fót történelmi városközpont beépítési vázlatára vonatkozó a térképi lehatárolás

2. sz. melléklet: Fót Dózsa György út területe mentén lévő ingatlanok beépítésére vonatkozó térképi lehatárolás

3. sz. melléklet: Szent Benedek Parktól északra (a Móricz Zsigmond úttól északra) fekvő, jelenleg beépítetlen önkormányzati terület (beleértve a jelenlegi buszpályaudvar területét is) beépítése

4. sz. melléklet: Alagi rész-településközpont a Németh Kálmán Általános Iskola környezete és az iskolától délre fekvő területek (A kialakításnál egyeztetni kell az általános iskola tervezőjével)