PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Fót Város Önkormányzat (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) kétfordulós, nyílt pályázati felhívása az önkormányzat tulajdonában álló, Fót 5453/3 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítésére.

 

Fót Város Önkormányzat (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), mint kiíró (továbbiakban: Kiíró) pályázatot hirdet Fót Város Önkormányzatának 1/1 tulajdoni hányadában lévő, Fót 5453/3 hrsz-ú, 13 ha 9.547 m2 területű, kivett beruházási terület megnevezésű, KG-II építési övezetbe tartozó, permentes, 6 m2 bányaszolgalmi joggal terhelt földrészlet pályázat útján történő értékesítésére.

 

Fót Város Önkormányzata a pályázatot kétfordulós, nyílt eljárásban folytatja le. A pályázatokat teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (magánszemély esetén két tanú aláírásával, gazdasági társaság esetén cégszerű aláírással) lehet benyújtani.

 

I. forduló: Pályázat benyújtása (perkvalifikációs szakasz)

II. forduló: Versenytárgyalási szakasz

 

I. Forduló (perkvalifikációs szakasz) Pályázat benyújtása

 

A részletes tájékoztatót a titoktartási nyilatkozat ellenében lehet átvenni.

 

- Az irányadó eladási ár összege: 1.297.800.000.-Ft azaz: egymilliárd-kétszázkilencvenhétmillió-nyolcszázezer forint.

- A pályázaton részt vehet bármely személy, aki betartja a pályázat feltételeit és nem esik tulajdonszerzési korlátozás alá.

- A kétfordulós pályázat nyertese a II. fordulóban a legmagasabb vételár ajánlatot tevő, érvényes pályázatot benyújtó pályázó lesz.

- A pályázatokat írásban, zárt borítékban, öt példányban kell benyújtani, megjelölve az eredeti példányt. A zárt borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Fót 5453/3 hrsz. ingatlan megvásárlására. ”

- A pályázatokat személyesen vagy postai úton, a pályázó cégszerű aláírásával, illetve magánszemély esetén két tanú aláírásával, magyar nyelven kell eljuttatni, oly módón hogy azoknak 2017. november 07. 12.00 óráig kell beérkezniük a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalhoz (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)(Iktató iroda)

A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt és a vagyontárgyra vonatkozó szerződés megkötéséig fennáll.

- A pályázatok elbírálását követően az adásvételi szerződést a vevő a pályázat kötöttségének lejárta előtt köteles megkötni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, a szerződéskötés jogát elveszíti és arra Fót Város Önkormányzata jogosult ismételten pályázati felhívást közzétenni és annak eredményétől függően adásvételi szerződést kötni.

- A vételár megfizetése egy összegben, az adás-vételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül, Fót Város Önkormányzata számlájára, átutalással történik. A teljesítés, az összegnek a számlán való megjelenésének időpontja. Amennyiben a vételár fenti határidőn belül nem kerül kiegyenlítésre, úgy a Kiíró jogosult a szerződéstől elállni, a kifizetett vételár a pályázati biztosíték kivételével visszajár.

- A nyertes pályázót terhelik az ingatlan átírásának teendői és költségeit is viselni köteles. A földhivatali nyilvántartáson való átvezetést a vételár teljes kiegyenlítése után lehet kezdeményezni.

- A kiíró pályázati biztosítékként 20.000.000.-Ft, azaz húszmillió forint pályázati biztosíték megfizetését köti ki. A pályázati biztosítékot a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell a Fót Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15731096 számú számlájára átutalással teljesíteni. Amennyiben a pályázati biztosíték fenti határidőig nem kerül kiegyenlítésre, úgy a pályázat érvénytelen. A pályázati biztosíték a nyertes pályázó esetén a vételár részét képezi és foglalóként funkcionál a szerződés megkötésétől kezdődően. A nem nyertes pályázók részére a pályázati biztosíték visszautalásra kerül a döntést követő nyolc munkanapon belül a pályázatban megadott számlaszámra. Elveszti a pályázó a pályázati biztosítékot, ha az értékelés előtt pályázatát visszavonja, illetve nyertessége esetén a döntésben meghatározott határidő alatt a szerződést nem köti meg. A pályázati biztosítékok után a Kiíró kamatot nem fizet.

- A pályázó a szerződéskötésig köteles titokban tartani a pályázaton való részvételét, az általa beadott pályázatnak az adatait, vagy ajánlata visszavonásának tényét, illetve ajánlata tartalmát.

- A kiíró irányár alatti árat nem fogad el. Az irányár alatti áron beadott pályázat érvénytelen.

- Részarányra pályázatot benyújtani nem lehet, az ilyen pályázat érvénytelen.

- Kiíró fenntartja jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatokat eredménytelennek minősítse, és egyik pályázóval se kössön szerződést.

A pályázaton értékesítendő ingatlan permentes, 6 m2 bányaszolgalmi joggal terhelt. A földrészletre a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

 

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát, különösen:

a) magánszemély esetén: név, születési év, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolvány száma, személyi száma, adóazonosító jele

b) gazdasági szereplő esetén: cég neve, székhelye, képviselő neve, cégjegyzék/nyilvántartási száma, statisztikai számjele, adószáma, pénzforgalmi számláját vezető pénzintézet neve és számlaszáma

c) a megajánlott bruttó vételárat

d) nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról

e) nyilatkozatot az ajánlati kötöttségről

f) nyilatkozat arról, hogy pályázó minden külön engedély nélkül jogosult Magyarországon ingatlant szerezni és, hogy a pályázó ingatlanszerzési képessége korlátozva nincs.

g) nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy az ellenszolgáltatás összegének nyilvánosságra hozatalát nem tilthatja meg

h) nyilatkozatot a vagyonrendelet ismeretéről

i) nyilatkozat a titoktartásról

j) szervezet pályázata esetén a pályázatnak tartalmaznia kell az aláírási címpéldányt és arról való nyilatkozatot, hogy a szervezet átlátható szervezet

k) nyilatkozatot arról, hogy tudomásul veszi, hogy a Magyar Államnak elővásárlási joga van

 

Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő szerződés-tervezetet is csatoljon pályázatához.

A pályázatok felbontásának helye és ideje:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Városfejlesztési és - üzemeltetési Osztály 51. számú iroda (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

2017. november 07. 12.30 óra

A pályázatok elbírálásának időpontja:

A kétfordulós pályázat lezárultát követő rendes Képviselő-testületi ülés.

 

- A pályázatokat bizalmasan kezeljük!

A pályázókat 2017. november 17. napjáig írásban értesítjük a második szakaszon való részvételről.

Az ingatlannal kapcsolatos információkért felelős személyek:

Szántóné János Ildikó városfejlesztési és - üzemeltetési osztályvezető, Kiszely Zoltán vagyongazdálkodási szakreferens, Fóti Közös Önkormányzati Hivatal (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) Tel: 06- 535-365/131

Az ingatlan megtekintésének időpontjai:

Az ingatlan bekerítetlen, belterületi telek, ezért a földrészlet korlátozás nélkül megtekinthető.

Az ingatlan átadása:

A pályázatok elbírálását követően, az adás-vételi szerződés megkötésének időpontjában történik.

 

 

Bartos Sándor polgármester