PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-és 20/B. §-ai, a Kjt.-nek a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél történő végrehajtásáról szóló 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet

Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására.

 

1) A közalkalmazotti jogviszony:

 

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az áthelyezés esetét kivéve 3 hónap próbaidő kikötésével. A közalkalmazott által betöltendő, kinevezés szerinti munkakör: gazdasági főelőadó. Magasabb vezetői beosztás ellátásra megbízást az kaphat, aki a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 

2) A vezetői megbízás időtartama: határozott idő, 5 év

 

3) Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő - heti 40 óra

 

4) A munkavégzés helye: 2151 Fót, Dózsa György út 12-14.

 

5) A közhatalmi, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv tevékenységi köre:

 

A Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet, mint önállóan működő és gazdálkodó szervezet és az önállóan működő költségvetési szervek gazdasági (pénzügyi, számviteli, munkaügyi) adminisztrációs feladatainak ellátása az alapító okiratban meghatározottak szerint.

A Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet jogszabályban meghatározott közfeladata:

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott intézmények gazdasági-pénzügyi, számviteli, munkaügyi, adózási, adminisztrációs feladatainak ellátása a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet és az intézmények között létrejött együttműködési megállapodás, valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottak alapján. A fóti szociális és közoktatási intézményekben a közétkeztetés biztosítása és a főzőkonyha üzemeltetése.

 

6) A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása. A fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett önállóan vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Ellátja az alapító okirat szerinti tevékenységeket, felel az intézmény által használt önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért, valamint a költségvetési szervben folyó szakmai munkáért.

Az intézmény munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása:

- felelős az önállóan működő és gazdálkodó intézmény gazdálkodásáért,

- tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét,

- ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat.

 

7) A vezetői megbízás betöltéséhez szükséges feltételek:

- magyar állampolgárság,

- büntetlen előélet,

- cselekvőképesség,

- végzettség: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § alapján előírt végzettség,

- gyakorlat: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § alapján előírt gyakorlat,

- szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, kivéve ha az Szt. 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatokat ellátó, a gazdasági vezető irányítása alatt álló alkalmazottak közül legalább egy rendelkezik az (1) bekezdés szerinti szakképesítéssel, szerepel az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

- 5 éves vezetői gyakorlat

- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

 

8) A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

- azonos feltétellel rendelkező pályázók esetében előnyt élvez a fóti helyismerettel rendelkező pályázó,

- egyéb, az álláshely betöltéséhez kapcsolódó szakmai képesítés és gyakorlat (műszaki, adó – tb – munkajog),

- pályázatkészítésben és lebonyolításban való jártasság.

 

9) Illetmény és egyéb juttatások:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a Kjt-nek a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél történő végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet alapján.

 

10) A pályázathoz csatolandó iratok:

- fényképes szakmai önéletrajz,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

- iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i),

- az intézmény vezetésére és fejlesztésére vonatkozó szakmai program,

- motivációs levél,

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy

o nem áll cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt,

o a magasabb vezetői megbízás betöltésénél a Kjt. 41. § és 43/A. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

o az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,

o a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő szükséges kezeléséhez hozzájárul,

o a pályázatnak a Képviselő-testület nyilvános ülésén történő tárgyalásához hozzájárul-e vagy sem.

 

11) A pályázat benyújtásának határideje:

 

2017. december 15.

 

12) A pályázat benyújtásának módja:

 

Postai úton: A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban Fót Város Polgármesterének (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet intézményvezetői pályázat”

 

Személyesen: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Iktatójában (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

 

13) A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:

 

a pályázati eljárással kapcsolatban Kudela Katalin humánpolitikai referens, Tel: 06-70/422-2602.

 

14) A pályázat elbírálásának módja:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott – a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező - 3 tagú bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével - a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. A Képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követő első ülésén dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a magasabb vezetői megbízásról. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb a döntéstől számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

 

15) A pályázat elbírálásának határideje: a Képviselő-testület január havi ülésének időpontja.

 

16) Az igazgatói beosztás betölthető: 2018. március 1-től

 

17) A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 

Nemzeti Közigazgatási Intézet hivatalos honlapja: www.kozigallas.hu, 2017. november 1

 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

18) A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

Fót Város Önkormányzat hivatalos honlapja: www.fot.hu, 2017. október 27