Felhívás
Városi kitüntetések javaslattétel

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendeletével döntött a városi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről. A rendelet és a felterjesztés adatlapja az önkormányzat hivatalos honlapján érhető el. 

Az alábbi városi kitüntetések adományozására 2018. január 31-ig tehetnek javaslatot az önkormányzat szervei, a társadalmi szervezetek, civil szervezetek, egyházak, egyéb közösségek, magánszemélyek:

Fót Város Díszpolgára

Fót Városért kitüntetés

Fót Egészségügyéért díj

Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért díj

Fót Kultúrájáért díj

Emberséggel Fótért díj

Az Év Közszolgálati Tisztviselője díj

Az Év Közalkalmazottja Díj

Fót Vállalkozója díj

Év Sportolója díj

Fót Bajnoka kitüntetés

Elismerő oklevél kitüntetés

 

A kitüntetések adományozásáról a Képviselő-testület minősített többséggel dönt, átadása a március 15-i nemzeti ünnephez kapcsolódó nyilvános városi ünnepségen történik.

További információ: kultur@fot.hu

 

 


Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017.(IV. 27.)önkormányzatirendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében ésaz Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§

Kitüntetési címek

 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)a Város társadalmi élete bármely területén végzett kiemelkedő tevékenységek elismerésére „Fót Város Díszpolgára",„Fót Városért kitüntetés", „Fót Egészségügyéért díj", „Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért díj”, „Fót Kultúrájáért díj”, „Fót Vállalkozója díj”,az „Év Sportolója díj”, „Fót Bajnoka kitüntetés”,valamint „Elismerő oklevél” kitüntetéseket alapít.

 

2. §

Fót Város Díszpolgára

kitüntető cím

 

(1)A Fót Város Díszpolgára kitüntető cím, Fót Város Önkormányzatának legmagasabb elismerése, azon magyar vagy külföldi személynek adományozható, aki

a) a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkotott,

b) egész életművével, kiemelkedő munkásságával szolgálta az emberi civilizáció,a kultúra, a művészet ügyét, hozzájárulva a város tekintélyének gyarapításához, jóhírnevének növeléséhez.

 

(2)A díszpolgári cím egy önkormányzati választási ciklusban legfeljebb egy személynek adományozható, amelynek kiosztására a tárgyév március 15-i városi ünnepén kerül sor.

 

(3) A díszpolgári címhez díszoklevél és a város címerével ékesített arany pecsétgyűrűjár tárgyjutalomként.

a)A díszoklevélen szerepel az adományozóFót Város Önkormányzat Képviselő-testülete neve,a polgármester aláírása, az adományozó pecsétje, a város színes címere, az adományozott Fót Város Díszpolgára neve, és az adományozás napja.

b) A díszpolgári arany pecsétgyűrű 12-13 gramm súlyú, a gyűrűn Fót címere és az adományozás évszáma szerepel.

 

(4) A posztumusz díszpolgári címmel Fót nevének és az adományozás évszámának feltüntetésével, valamint Fót címerével díszített 8 cm átmérőjű, arannyal bevont emlékplakett jár tárgyjutalomként.

 

(5) A kitüntetett külföldi személy esetében a díszoklevelet a kitüntetett személy anyanyelvén is ki kell állítani.

 

(6)Fót Város Díszpolgára a Város megkülönböztetett tiszteletét és megbecsülését élvezi,

a) megilleti a "Fót Város Díszpolgára" kitüntető cím viselésének joga,

b) meg kell hívni;

ba) a városi önkormányzat képviselő-testületi üléseire,

bc) a városi ünnepségekre, társadalmi eseményekre,

c) jelölni lehet a városi önkormányzatot képviselő delegáció tagjának.

 

(7) A díszpolgári címet viselő személyt elhalálozása esetén – acsaládtagokkal egyetértésben – azÖnkormányzat saját halottjának tekinti és a temetés költségeit az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének800%-áig viseli.

 

 

3. §

Fót Városért kitüntetés

 

(1)Fót Városért kitüntetés adományozható azon személynek, közösségnek, szervezetnek, aki,vagy amely munkájával közmegbecsüléstérdemelt ki, példás, magas színvonalú tevékenységével hozzájárult FótVáros fejlődéséhez, jó híre növeléséhez.

 

(2)Fót Városért kitüntetésben évente legfeljebb egy személy és egy közösség részesíthető.

 

(3) A kitüntetés posztumusz is adományozható.

 

(4) A Fót Városért kitüntetéshez díszoklevél, fóti tárgyú képzőművészeti alkotás, és pénzjutalomjár.

 

(5)A díszoklevélen szerepel a Fót Városért kitüntetést adományozó Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület neve, a polgármester aláírása, az adományozó pecsétje, a Város színes címere, az adományozott neve és az adományozás napja.

 

(6) Adíszoklevél szövegében üresen hagyott helyen a kitüntetésben részesült személy és közösség érdemeit kell megfogalmazni.

 

(7) A kitüntetésben részesült személy bruttó 200.000 Ft, azaz kétszázezer forint pénzjutalmat, a közösség, avagy szervezetbruttó 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint pénzjutalmat kap.

 

(8) A kitüntetett külföldi személy, közösség esetében adíszoklevelet a kitüntetett személy anyanyelvén is ki kell állítani.

 

4. §

Fót Egészségügyéért díj

 

(1)A Fót Egészségügyéért díj adományozható azon személynek, aki a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében a gyógyító-megelőző munkában kiemelkedő tevékenységet folytatott, illetve a szociális gondoskodás területén jelentős eredményt ért el.

 

(2)A díjban évente legfeljebb két személy részesíthető.

 

(3)A Fót Egészségügyéért díjhoz díszoklevél, fóti tárgyú képzőművészeti alkotás és pénzjutalom jár.

 

(4) A díszoklevélen szerepel a Fót Egészségügyéért kitüntetést adományozó neve, a polgármester aláírása, az adományozó pecsétje, a Város színes címere, az adományozott neve, és az adományozás napja.

 

(5) A Fót Egészségügyéért díjban részesülő személy bruttó 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint pénzjutalmat kap.

 

5. §

Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért díj

 

(1)A Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért díj adományozható azoknak a személyeknek, akik

a) kiemelkedő eredményeket értek el a nevelő-oktató munkában, illetve annak szervezésében, irányításában,

b) magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük birtokában élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában,

c) színvonalas és eredményes munkájukkal szolgálják a fóti gyermekek, a fóti ifjúság gondozását, nevelését, oktatását.

 

(2)A díjban évente legfeljebb három személy részesíthető.

 

(3) A Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért díjhoz díszoklevél, fóti tárgyú képzőművészeti alkotás és pénzjutalom jár.

 

(4) A díszoklevélen szerepel a Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért kitüntetést adományozó neve, a polgármester aláírása, az adományozó pecsétje, a Város színes címere, az adományozott neve, és az adományozás napja.

 

(5) A Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért kitüntetésben részesülő személy bruttó 100.000 Ft,azazegyszázezer forint pénzjutalmat kap.

 

 

6. §

Fót Kultúrájáért díj

 

(1)A Fót Kultúrájáért díj adományozható azon személynek, közösségnek, szervezetnek, aki,vagy amely kiemelkedő eredményt ért el:

a) Fót kulturális értékeinek, kulturális örökségének ápolásában,

b) hagyományőrző vagy művészeti tevékenységgel,

c)a közművelődés társadalmi megújításában, korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában és meghonosításában.

 

(2)A díjban évente legfeljebb egy személy és egy közösség, illetve szervezetrészesíthető.

 

(3) A Fót Kultúrájáért díjhoz díszoklevél, fóti tárgyú képzőművészeti alkotás és pénzjutalom jár.

 

(4) A díszoklevélen szerepel a Fót Kultúrájáért kitüntetést adományozó neve, a polgármester aláírása, az adományozó pecsétje, a Város színes címere, az adományozott neve és az adományozás napja.

 

(5) A Fót Kultúrájáért díjban részesülő személy bruttó 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint pénzjutalmat, a közösség, avagy szervezetbruttó 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint pénzjutalmat kap.

 

 

7. §

Emberséggel Fótért díj

 

(1) Az Emberséggel Fótért díj adományozható azon személynek vagy közösségnek, aki, illetve amelyik folyamatosan odafigyel az elesettekre, a nehéz helyzetben lévő fóti emberekre, idős emberekre és családokra, lelkiismeretes, áldozatos munkával segíti élethelyzetüket. Szociális tevékenységével az összefogás és a közösségteremtés példáját nyújtja a helyi társadalom számára.

 

(2) A díjban évente legfeljebb egy személy és egy közösség, illetve szervezet részesíthető.

 

(3) Az Emberséggel Fótért díjhoz díszoklevél, fóti tárgyú képzőművészeti alkotás és pénzjutalom jár.

 

(4) A díszoklevélen szerepel az Emberséggel Fótért kitüntetést adományozó neve, a polgármester aláírása, az adományozó pecsétje, a Város színes címere, az adományozott neve és az adományozás napja.

 

(5) Az Emberséggel Fótért díjban részesülő személy bruttó 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint pénzjutalmat, a közösség bruttó 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint pénzjutalmat kap.

 

8. §

Az Év Közszolgálati Tisztviselője díj

 

(1) Az Év Közszolgálati Tisztviselőjedíj adományozható azon személynek, aki tartósan kiemelkedő munkát végez a közszolgálatban, és

a) legalább 3 éves helyi közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalban,

b) munkakörét magas szinten látja el, igyekszik megfelelni a kor kihívásainak,

c) munkájával igyekszik erősíteni a hivatal imázsát, kiemelkedő a kommunikációja az ügyfelekkel, szervezetekkel szemben,

d) a munkatársi közösségben aktív, segítőkész,

e) a munkája iránti elkötelezettségével példát mutat másoknak.

 

(2) Az Év Közszolgálati Tisztviselője díjra a Jegyző, mint munkáltató, nyújt be három személyi javaslatot, akik közül a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai és a Polgármester a tárgyévet követő év január 31-ig titkos szavazással választják ki azt a közszolgálati tisztviselőt, akit a legméltóbbnak tartanaka díjra. A legtöbb szavazatot elért közszolgálati tisztviselőt a polgármester terjeszti fel díjazásra a soron következő, februári képviselő-testületi ülésére.

 

(3) Az Év Közszolgálati Tisztviselőjedíjhoz díszoklevél, fóti tárgyú képzőművészeti alkotás és pénzjutalom jár.

 

(4) A díszoklevélen szerepel az Év Közszolgálati Tisztviselőjedíjat adományozó Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete neve, a polgármester aláírása, az adományozó pecsétje, a Város színes címere, az adományozott neve és az adományozás napja.

 

(5) Az Év Közszolgálati Tisztviselőjedíjban részesülő személy bruttó 150.000 Ft, azaz egyszázötvenezer forint pénzjutalmat kap.

 

9. §

Az Év Közalkalmazottja Díj

 

(1) Az Év Közalkalmazottja díj adományozására az önkormányzat intézményeitől beérkező javaslatok alapján a Képviselő-testület bizottságai tesznek indítványt.

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti indítványt a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé, évente legkésőbb a Képviselő-testület februári ülésén.

 

(3) Az adományozás szempontjai:

a) legalább 10 éves helyben megszerzett munkaviszony,

b) a város életében végzett kiemelkedő tevékenység,

c) munkatársaival szemben tanúsított segítőkészség,

d) munkakörének magas szinten történő ellátása,

e) a közösségi munkában való aktív részvétel.

 

(4) A díszoklevélen szerepel az Év Közalkalmazottjadíjat adományozó Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete neve, a polgármester aláírása, az adományozó pecsétje, a Város színes címere, az adományozott neve és az adományozás napja.

 

(5) Az Év Közalkalmazottja díjban részesülő bruttó 150.000 Ft, azaz egyszázötvenezer forint pénzjutalmat kap.

 

10. §

Fót Vállalkozója díj

 

(1)A Fót Vállalkozója díj adományozható azon köztartozással nem rendelkező egyéni vállalkozónak, társas vállalkozások személyesen közreműködő tulajdonosának, illetve vezető tisztségviselőjének, aki olyan tradicionális, illetve ipari, mezőgazdasági és szolgáltatási tevékenységet folytat, amely Fót városának gazdasági életében, a lakosság ellátásában tartósan kiemelkedőnek és színvonalasnak minősül, illetve jelentős eredményt ért el a Város fejlődését, szolgáltatásainak bővítését célzó vállalkozási tevékenységével.

 

(2)A díjban évente egy személy részesíthető.

 

(3) A Fót Vállalkozója díjhoz díszoklevél, fóti tárgyú képzőművészeti alkotás és Fót Város zászlaja jár.

 

(4) A díszoklevélen szerepel a Fót Vállalkozója díjat adományozó Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületnekneve, a polgármester aláírása, az adományozó pecsétje, a Város színes címere, az adományozott neve és az adományozás napja.

11.§

Év Sportolója díj

 

(1) Az Év Sportolója díj adományozható a verseny és tömegsportban az adott évben rendszeres és példamutató sportolási tevékenységet folytató, területi, megyei, országos helyezéstelérősportoló részére az alábbi három kategóriában:

a) felnőtt korosztály kategória (18 éves kor felett)

b) ifjúsági korosztály kategória (14-18 év között)

c) gyermek korosztály kategória(14 éves korig)

 

(2) A díjban kategóriánként egy személy részesíthető.

 

(3) Az Év Sportolójadíjhoz díszoklevél és ötvenezer forintértékű, sportolási célra felhasználható vásárlási utalvány jár.

 

(4) A díszoklevélen szerepel az Év Sportolója díjat adományozó Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületénekneve, a polgármester aláírása, az adományozó pecsétje, a Város színes címere, az adományozott neve és az adományozás napja.

 

12. §

Fót Bajnoka kitüntetés

 

(1) „Fót Bajnoka” kitüntetésben részesülnek az adományozást megelőző évben Olimpián, Világbajnokságon, Európa-bajnokságon, ifi, junior, és felnőtt kategóriákban 1-3. helyezést elérő, fóti állandó lakóhelyű, avagy fóti bejegyzett székhelyű sportegyesületnél igazolt sportolók.

 

(2) A kitüntetésre a sportoló az érem megszerzésével válik jogosulttá, amennyiben arról az Önkormányzat a tömegtájékoztatásból értesül, illetveamennyiben az adott verseny jegyzőkönyvét (végeredményét) a tárgyévben, avagy legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig a sportoló bemutatja a Város polgármesterének - aki a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal útján intézkedik a jogosult kitüntetési céllal történő nyilvántartásba vételéről.

 

(3) A „Fót Bajnoka” kitüntetéshez díszoklevél és ötvenezer forint értékű, sportolási célra felhasználható vásárlási utalvány jár, az Önkormányzat éves költségvetésében e célra előirányzott négyszázötvenezer forint keretösszeg terhére.

 

(4) A díszoklevélen szerepel a „Fót Bajnoka” kitüntetést adományozó Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete neve, a polgármester aláírása, az adományozó pecsétje, a Város színes címere, az adományozott neve és az adományozás napja.

 

(5) A kitüntetésnek a – jogosultság e szakasz (2) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételét soron követő – kiemelt városi rendezvény keretében történő adományozásáról a polgármester intézkedik,így e kitüntetésre az e rendelet 14. § (1)-(4) bekezdéseinek és 15. §-ának rendelkezései nem vonatkoznak.

13. §

Elismerő oklevél kitüntetés

 

(1) Elismerő oklevél adományozható azon személyeknek, akik Fót szépítésében és fejlesztésében közösségi munkát végeztek.

(2) A díszoklevélen szerepel az Elismerő oklevelet adományozó Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete neve, a polgármester aláírása, az adományozó pecsétje, a Város színes címere, az adományozott neve és az adományozás napja.

14. §

A kitüntetések adományozásának rendje

 

(1) A városi kitüntetések adományozására a tárgyév január 31-ig javaslatot tehetnek az önkormányzat szervei, a társadalmi szervezetek, civil szervezetek, egyházak, egyéb közösségek, magánszemélyek.

 

(2) A kitüntetésekről szóló javaslatokat a polgármester terjeszti fel a tárgyév februári képviselő-testületi ülésére.

 

(3) A kitüntetések adományozásáról a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.

 

(4) A kitüntetések átadása a március 15-i nemzeti ünnephez kapcsolódónyilvános városi ünnepségentörténik. Ettől a Képviselő-testület rendkívüli okok miatt eltérhet.

 

(5) A kitüntetéseket a polgármester adja át.

 

(6) A kitüntetettek nevét, fényképét, rövid életrajzát és az adományozó határozatmásolatát almanachban kell megörökíteni.

 

(7) A kitüntetettek nevét, fényképét, rövid életrajzát és az adományozó határozatmásolatát meg kell küldeni a Városi Könyvtárnak.

 

(8) Nem adományozható kitüntetés helyi aktív önkormányzati képviselőnek és a bizottságok nem képviselő tagjának.

 

(9) Az általános önkormányzati választások évében Díszpolgári cím és Fót Városért kitüntetés nem adományozható.

15. §

A kitüntetés visszavonása

 

(1) A kitüntetést vissza kell vonni attól, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.

 

(2) A kitüntetést vissza lehet vonni attól, aki érdemtelennévált azokviselésére.

 

(3) A kitüntetések visszavonásáról a Képviselő-testület minősített többséggel határoz.

 

16.§

Vegyes és záró rendelkezések

 

(1) A kitüntetések adományozásával kapcsolatos költségeket a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében kell biztosítani.

 

(2) A díszoklevelek, a városi pecsét és a díszpolgári arany pecsétgyűrű mintáját a Képviselő-testület Emberi Erőforrás Bizottsága hagyja jóvá.

 

(3) E rendelet 2017. május1-jénlép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 8/2015. (II.25.) és 9/2015. (III.27.) önkormányzati rendeletekkel módosított 33/2012. (XI.22) önkormányzati rendelete.

 

 

Fót, 2017. április 26.

 

 

 

Bartos Sándor

polgármester

 

Dr. Finta Béla

jegyző

 

 

 

 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2017.(IV. 27.)önkormányzatirendelete

a városi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében ésaz Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Kitüntetési címek

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)a Város társadalmi élete bármely területén végzett kiemelkedő tevékenységek elismerésére „Fót Város Díszpolgára",„Fót Városért kitüntetés", „Fót Egészségügyéért díj", „Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért díj”, „Fót Kultúrájáért díj”, „Fót Vállalkozója díj”,az „Év Sportolója díj”, Fót Bajnoka kitüntetés”,valamint „Elismerő oklevél” kitüntetéseket alapít.

2. §

Fót Város Díszpolgára

kitüntető cím

(1)A Fót Város Díszpolgára kitüntető cím, Fót Város Önkormányzatának legmagasabb elismerése, azon magyar vagy külföldi személynek adományozható, aki

a) a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót     alkotott,

b) egész életművével, kiemelkedő munkásságával szolgálta az emberi civilizáció,a kultúra, a művészet ügyét, hozzájárulva a város tekintélyének gyarapításához, jóhírnevének növeléséhez.

(2)A díszpolgári cím egy önkormányzati választási ciklusban legfeljebb egy személynek adományozható, amelynek kiosztására a tárgyév március 15-i városi ünnepén kerül sor.

(3) A díszpolgári címhez díszoklevél és a város címerével ékesített arany pecsétgyűrűjár tárgyjutalomként.

a)A díszoklevélen szerepel az adományozóFót Város Önkormányzat  Képviselő-testülete neve,a polgármester aláírása, az adományozó pecsétje, a város színes címere, az adományozott Fót Város Díszpolgára neve, és az adományozás napja.

b) A díszpolgári arany pecsétgyűrű 12-13 gramm súlyú, a gyűrűn Fót címere és az adományozás évszáma szerepel.

(4) A posztumusz díszpolgári címmel Fót nevének és az adományozás évszámának feltüntetésével, valamint Fót címerével díszített 8 cm átmérőjű, arannyal bevont emlékplakett jár tárgyjutalomként.

(5) A kitüntetett külföldi személy esetében a díszoklevelet a kitüntetett személy anyanyelvén is ki kell állítani.

(6)Fót Város Díszpolgára a Város megkülönböztetett tiszteletét és megbecsülését élvezi,

a)  megilleti a "Fót Város Díszpolgára" kitüntető cím viselésének joga,

b) meg kell hívni;

ba) a városi önkormányzat képviselő-testületi üléseire,

bc) a városi ünnepségekre, társadalmi eseményekre,

c) jelölni lehet a városi önkormányzatot képviselő delegáció tagjának.

(7) A díszpolgári címet viselő személyt elhalálozása esetén – acsaládtagokkal egyetértésben – azÖnkormányzat saját halottjának tekinti és a temetés költségeit az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének800%-áig viseli.

3. §

Fót Városért kitüntetés

(1)Fót Városért kitüntetés adományozható azon személynek, közösségnek, szervezetnek, aki,vagy amely munkájával közmegbecsüléstérdemelt ki, példás, magas színvonalú tevékenységével hozzájárult FótVáros fejlődéséhez, jó híre növeléséhez.

(2)Fót Városért kitüntetésben évente legfeljebb egy személy és egy közösség részesíthető.

(3) A kitüntetés posztumusz is adományozható.

(4) A Fót Városért kitüntetéshez díszoklevél, fóti tárgyú képzőművészeti alkotás, és pénzjutalomjár.

(5)A díszoklevélen szerepel a Fót Városért kitüntetést adományozó Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület neve, a polgármester aláírása, az adományozó pecsétje, a Város színes címere, az adományozott neve és az adományozás napja.

(6) Adíszoklevél szövegében üresen hagyott helyen a kitüntetésben részesült személy és közösség érdemeit kell megfogalmazni.

(7) A kitüntetésben részesült személy bruttó 200.000 Ft, azaz kétszázezer forint pénzjutalmat, a közösség, avagy szervezetbruttó 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint pénzjutalmat kap.

(8)  A kitüntetett külföldi személy, közösség esetében adíszoklevelet a kitüntetett személy anyanyelvén is ki kell állítani.

4. §

Fót Egészségügyéért díj

 

(1)A Fót Egészségügyéért díj adományozható azon személynek, aki a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében a gyógyító-megelőző munkában kiemelkedő tevékenységet folytatott, illetve a szociális gondoskodás területén jelentős eredményt ért el.

 

(2)A díjban évente legfeljebb két személy részesíthető.

 

(3)A Fót Egészségügyéért díjhoz díszoklevél, fóti tárgyú képzőművészeti alkotás és pénzjutalom jár.

(4) A díszoklevélen szerepel a Fót Egészségügyéért kitüntetést adományozó neve, a polgármester aláírása, az adományozó pecsétje, a Város színes címere, az adományozott neve, és az adományozás napja.

(5) A Fót Egészségügyéért díjban részesülő személy bruttó 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint pénzjutalmat kap.

5. §

Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért díj

 

(1)A Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért díj adományozható azoknak a személyeknek, akik

a) kiemelkedő eredményeket értek el a nevelő-oktató munkában, illetve annak szervezésében, irányításában,

b) magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük birtokában élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában,

c) színvonalas és eredményes munkájukkal szolgálják a fóti gyermekek, a fóti ifjúság gondozását, nevelését, oktatását.

(2)A díjban évente legfeljebb három személy részesíthető.

 

(3) A Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért díjhoz díszoklevél, fóti tárgyú képzőművészeti alkotás és pénzjutalom jár.

(4) A díszoklevélen szerepel a Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért kitüntetést adományozó neve, a polgármester aláírása, az adományozó pecsétje, a Város színes címere, az adományozott neve, és az adományozás napja.

(5) A Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért kitüntetésben részesülő személy bruttó 100.000 Ft,azazegyszázezer forint pénzjutalmat kap.

6. §

Fót Kultúrájáért díj

 

(1)A Fót Kultúrájáért díj adományozható azon személynek, közösségnek, szervezetnek, aki,vagy amely kiemelkedő eredményt ért el:

a) Fót  kulturális értékeinek, kulturális örökségének ápolásában,

b) hagyományőrző vagy művészeti tevékenységgel,

c)a közművelődés társadalmi megújításában, korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában és meghonosításában.

(2)A díjban évente legfeljebb egy személy és egy közösség, illetve szervezetrészesíthető.

 

(3) A Fót Kultúrájáért díjhoz díszoklevél, fóti tárgyú képzőművészeti alkotás és pénzjutalom jár.

(4) A díszoklevélen szerepel a Fót Kultúrájáért kitüntetést adományozó neve, a polgármester aláírása, az adományozó pecsétje, a Város színes címere, az adományozott neve és az adományozás napja.

(5) A Fót Kultúrájáért díjban részesülő személy bruttó 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint pénzjutalmat, a közösség, avagy szervezetbruttó 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint pénzjutalmat kap.

 

7. §

Emberséggel Fótért díj

(1) Az Emberséggel Fótért díj adományozható azon személynek vagy közösségnek, aki, illetve amelyik folyamatosan odafigyel az elesettekre, a nehéz helyzetben lévő fóti emberekre, idős emberekre és családokra, lelkiismeretes, áldozatos munkával segíti élethelyzetüket. Szociális tevékenységével az összefogás és a közösségteremtés példáját nyújtja a helyi társadalom számára.

(2) A díjban évente legfeljebb egy személy és egy közösség, illetve szervezet részesíthető.

(3) Az Emberséggel Fótért díjhoz díszoklevél, fóti tárgyú képzőművészeti alkotás és pénzjutalom jár.

(4) A díszoklevélen szerepel az Emberséggel Fótért kitüntetést adományozó neve, a polgármester aláírása, az adományozó pecsétje, a Város színes címere, az adományozott neve és az adományozás napja.

(5) Az Emberséggel Fótért díjban részesülő személy bruttó 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint pénzjutalmat, a közösség bruttó 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint pénzjutalmat kap.

8. §

Az Év Közszolgálati Tisztviselője díj

 

(1) Az Év Közszolgálati Tisztviselőjedíj adományozható azon személynek, aki tartósan kiemelkedő munkát végez a közszolgálatban, és

a) legalább 3 éves helyi közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalban,

b) munkakörét magas szinten látja el, igyekszik megfelelni a kor kihívásainak,

c) munkájával igyekszik erősíteni a hivatal imázsát, kiemelkedő a kommunikációja az ügyfelekkel, szervezetekkel szemben,

d) a munkatársi közösségben aktív, segítőkész,

e) a munkája iránti elkötelezettségével példát mutat másoknak.

 

(2) Az Év Közszolgálati Tisztviselője díjra a Jegyző, mint munkáltató, nyújt be három személyi javaslatot, akik közül a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai és a Polgármester a tárgyévet követő év január 31-ig titkos szavazással választják ki azt a közszolgálati tisztviselőt, akit a legméltóbbnak tartanaka díjra. A legtöbb szavazatot elért közszolgálati tisztviselőt a polgármester terjeszti fel díjazásra a soron következő, februári képviselő-testületi ülésére.

(3) Az Év Közszolgálati Tisztviselőjedíjhoz díszoklevél, fóti tárgyú képzőművészeti alkotás és pénzjutalom jár.

(4) A díszoklevélen szerepel az Év Közszolgálati Tisztviselőjedíjat adományozó Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete neve, a polgármester aláírása, az adományozó pecsétje, a Város színes címere, az adományozott neve és az adományozás napja.

(5) Az Év Közszolgálati Tisztviselőjedíjban részesülő személy bruttó 150.000 Ft, azaz egyszázötvenezer forint pénzjutalmat kap.

9. §

Az Év Közalkalmazottja Díj

(1) Az Év Közalkalmazottja díj adományozására az önkormányzat intézményeitől beérkező javaslatok alapján a Képviselő-testület bizottságai tesznek indítványt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti indítványt a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé, évente legkésőbb a Képviselő-testület februári ülésén.

(3) Az adományozás szempontjai:

a) legalább 10 éves helyben megszerzett munkaviszony,

b) a város életében végzett kiemelkedő tevékenység,

c) munkatársaival szemben tanúsított segítőkészség,

d) munkakörének magas szinten történő ellátása,

e) a közösségi munkában való aktív részvétel.

(4) A díszoklevélen szerepel az Év Közalkalmazottjadíjat adományozó Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete neve, a polgármester aláírása, az adományozó pecsétje, a Város színes címere, az adományozott neve és az adományozás napja.

(5) Az Év Közalkalmazottja díjban részesülő bruttó 150.000 Ft, azaz egyszázötvenezer forint pénzjutalmat kap.

10. §

Fót Vállalkozója díj

 

(1)A Fót Vállalkozója díj adományozható azon köztartozással nem rendelkező egyéni vállalkozónak, társas vállalkozások személyesen közreműködő tulajdonosának, illetve vezető tisztségviselőjének, aki olyan tradicionális, illetve ipari, mezőgazdasági és szolgáltatási tevékenységet folytat, amely Fót városának gazdasági életében, a lakosság ellátásában tartósan kiemelkedőnek és színvonalasnak minősül, illetve jelentős eredményt ért el a Város fejlődését, szolgáltatásainak bővítését célzó vállalkozási tevékenységével.

 

(2)A díjban évente egy személy részesíthető.

(3) A Fót Vállalkozója díjhoz díszoklevél, fóti tárgyú képzőművészeti alkotás és Fót Város zászlaja jár.

(4) A díszoklevélen szerepel a Fót Vállalkozója díjat adományozó Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületnekneve, a polgármester aláírása, az adományozó pecsétje, a Város színes címere, az adományozott neve és az adományozás napja.

11.§

Év Sportolója díj

(1) Az Év Sportolója díj adományozható a verseny és tömegsportban az adott évben rendszeres és példamutató sportolási tevékenységet folytató, területi, megyei, országos helyezéstelérősportoló részére az alábbi három kategóriában:

a) felnőtt korosztály kategória (18 éves kor felett)

b) ifjúsági korosztály kategória (14-18 év között)

c) gyermek korosztály kategória(14 éves korig)

(2) A díjban kategóriánként egy személy részesíthető.

(3)  Az Év Sportolójadíjhoz díszoklevél és ötvenezer forintértékű, sportolási célra felhasználható vásárlási utalvány jár.

(4) A díszoklevélen szerepel az Év Sportolója díjat adományozó Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületénekneve, a polgármester aláírása, az adományozó pecsétje, a Város színes címere, az adományozott neve és az adományozás napja.

12. §

Fót Bajnoka kitüntetés

(1) „Fót Bajnoka” kitüntetésben részesülnek az adományozást megelőző évben Olimpián, Világbajnokságon, Európa-bajnokságon, ifi, junior, és felnőtt kategóriákban 1-3. helyezést elérő, fóti állandó lakóhelyű, avagy fóti bejegyzett székhelyű sportegyesületnél igazolt sportolók.

(2) A kitüntetésre a sportoló az érem megszerzésével válik jogosulttá, amennyiben arról az Önkormányzat a tömegtájékoztatásból értesül, illetveamennyiben az adott verseny jegyzőkönyvét (végeredményét) a tárgyévben, avagy legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig a sportoló bemutatja a Város polgármesterének - aki a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal útján intézkedik a jogosult kitüntetési céllal történő nyilvántartásba vételéről.

(3)  A „Fót Bajnoka” kitüntetéshez díszoklevél és ötvenezer forint értékű, sportolási célra felhasználható vásárlási utalvány jár, az Önkormányzat éves költségvetésében e célra előirányzott négyszázötvenezer forint keretösszeg terhére.

(4) A díszoklevélen szerepel a „Fót Bajnoka” kitüntetést adományozó Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete neve, a polgármester aláírása, az adományozó pecsétje, a Város színes címere, az adományozott neve és az adományozás napja.

(5) A kitüntetésnek a – jogosultság e szakasz (2) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételét soron követő – kiemelt városi rendezvény keretében történő adományozásáról a polgármester intézkedik,így e kitüntetésre az e rendelet 14. § (1)-(4) bekezdéseinek és 15. §-ának rendelkezései nem vonatkoznak.

13. §

Elismerő oklevél kitüntetés

(1) Elismerő oklevél adományozható azon személyeknek, akik Fót szépítésében és fejlesztésében közösségi munkát végeztek.

(2) A díszoklevélen szerepel az Elismerő oklevelet adományozó Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete neve, a polgármester aláírása, az adományozó pecsétje, a Város színes címere, az adományozott neve és az adományozás napja.

14. §

A kitüntetések adományozásának rendje

(1) A városi kitüntetések adományozására a tárgyév január 31-ig javaslatot tehetnek az önkormányzat szervei, a társadalmi szervezetek, civil szervezetek, egyházak, egyéb közösségek, magánszemélyek.

(2) A kitüntetésekről szóló javaslatokat a polgármester terjeszti fel a tárgyév februári képviselő-testületi ülésére.

(3) A kitüntetések adományozásáról a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.

(4) A kitüntetések átadása a március 15-i nemzeti ünnephez kapcsolódónyilvános városi ünnepségentörténik.  Ettől a Képviselő-testület rendkívüli okok miatt eltérhet.

(5) A kitüntetéseket a polgármester adja át.

(6)  A kitüntetettek nevét, fényképét, rövid életrajzát és az adományozó határozatmásolatát almanachban kell megörökíteni.

(7) A kitüntetettek nevét, fényképét, rövid életrajzát és az adományozó határozatmásolatát meg kell küldeni a Városi Könyvtárnak.

(8) Nem adományozható kitüntetés helyi aktív önkormányzati képviselőnek és a bizottságok nem képviselő tagjának.

(9) Az általános önkormányzati választások évében Díszpolgári cím és Fót Városért kitüntetés nem adományozható.

15. §

A kitüntetés visszavonása

(1)  A kitüntetést vissza kell vonni attól, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.

(2)  A kitüntetést vissza lehet vonni attól, aki érdemtelennévált azokviselésére.

(3)  A kitüntetések visszavonásáról a Képviselő-testület minősített többséggel határoz.

16.§

Vegyes és záró rendelkezések

(1) A kitüntetések adományozásával kapcsolatos költségeket a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében kell biztosítani.

(2) A díszoklevelek, a városi pecsét és a díszpolgári arany pecsétgyűrű mintáját a Képviselő-testület Emberi Erőforrás Bizottsága hagyja jóvá.

(3)E rendelet 2017. május1-jénlép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 8/2015. (II.25.) és 9/2015. (III.27.) önkormányzati rendeletekkel módosított 33/2012. (XI.22) önkormányzati rendelete.

Fót, 2017. április 26.

Bartos Sándor                                                                                         Dr. Finta Béla

polgármester                                                                                               jegyző

Attachments:
Download this file (Adatlap.doc)Adatlap.doc[ ]24 Kb