HIRDETMÉNY

a kertvárosi lakóterületeken építhető lakásszám szabályozásával és a Fáy András Általános Iskola környezetében lévő településközpont vegyes terület építési övezetével kapcsolatos helyi építési szabályzat módosításáról.

Fót Város Helyi Építési Szabályzatát (továbbiakban: HÉSZ), a város élhető kertvárosi jellegének fenntartása érdekében módosítani kell. A gyorsan változó jogszabályi és gazdasági környezet miatt jelenleg az alábbi két területen célszerű a településrendezési eszköz módosítását végrehajtani:

 

1.) a kertvárosi lakóterületek építési övezeteiben, és a

2.) a volt Vásártér Fáy András Általános Iskola melletti területének településközpont vegyes építési övezetében.

Ezen módosításokkal nem várható meg az új HÉSZ megalkotása, mert addig – a lakásépítési piac robbanásszerű bővülése miatt – egyes lakóterületeken jóvátehetetlen terhelésnövekedés következik be, ami a lakókörnyezet és az életminőség romlásához vezet. A külön eljárást indokolja az a tény is, hogy a szóban forgó HÉSZ módosítás – annak szakmai jellege miatt – egyrészt elvégezhető egyszerűsített eljárás keretében is, másrészt a teljes HÉSZ-hez képest a módosítandó szabályok mennyisége csekély, így a módosítás időigénye összehasonlíthatatlanul kevesebb, mint az új HÉSZ – teljes eljárás keretében történő – megalkotásának időigénye.

 

1.) A kertvárosi lakóterületek építési övezeteiben építhető lakások számának korlátozása:

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 33/A. § (1) bekezdése alapján egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 13.§ - a szerinti kertvárosi lakó- terület beépítésére vonatkozó előírások már nem tartalmazzák az építési övezet területén létesíthető lakások számát. Korábban a kertvárosi lakóterületen építhető lakások számát a hivatkozott rendelet négy lakásban maximálta, ezért a HÉSZ kertvárosi lakóterületekre vonatkozó előírásai – a kertvárosi építési övezetek nagy részében - ilyen jellegű korlátozást nem tartalmaznak. A lakóépületek építését könnyítő jogszabályok hatályba lépése óta gyakran tapasztalható, hogy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén, a beépíthető 300 négyzetméter hasznos alapterületen hat db lakást kívánnak elhelyezni. A megépült hat (de akár a megépült négy vagy öt) lakás rendkívüli módon megterheli a kertvárosi lakóterület telkeit, hiszen a telkeknek hat lakás lakóinak életterét, - beleértve a lakásonkénti személygépkocsi tárolást és forgalmat is – biztosítani kell. Fentiekre tekintettel célszerű a kertvárosi lakóterületek építési övezeteinek beépítési vizsgálatát elvégezni, és a vizsgálat eredményétől függően az egyes kertvárosi építési övezetekben az építhető lakások számát korlátozni.

 

2.) A Márton pataktól délre, a Fáy András Általános Iskolától nyugatra a Ferenczy István utcától északra fekvő, korábban Vásártér nevű, Fót 5504 helyrajzi számú terület (jelenleg telekalakítás alatt lévő terület, melynek tervezett helyrajzi száma 5503/2) szabályozásának módosítása:

A területen Vt-2 jelű településközpont vegyes építési övezet található. Az építési övezetben az iskola tornatermének belmagassága miatt 12,5 m építménymagasság került meghatározásra. Az iskola építésekor az iskola melletti területen óvodát kívántak létesíteni. Egy óvoda egy vagy legfeljebb két szintes, ezért az építési övezetben sehol nem építettek volna a környezetbe nem illeszkedő 12,5 méter magas épületet. Az óvoda nem épült meg, a tulajdonosok a területen lakóépületet szeretnének építeni. A jelenlegi szabályozás szerint az építtetők négy szintes épületet is építhetnének, amely nem illeszkedik a kertvárosi, két szintes lakókörnyezethez. (Az iskola is csak két szintes, és a tornaterem sem emelkedik ki - fekvése miatt- számottevően a környezetéből.) A tulajdonosokkal történt egyeztetést követően az építési övezetben a szabályozási elemek módosítását tartjuk célszerűnek. A módosítás során az építménymagasságot 12,5 méterről 8 méterre tervezzük csökkenteni. A korábbi szabályozáshoz képest az építménymagasság csökkenése miatt a tulajdonosokat nem éri kár, ha a megengedett beépítést 25 %-ról 35 %-ra emeljük. Az építési övezet továbbra is településközpont vegyes építési övezet marad. A tervezettel a tulajdonosok egyetértenek, egyben ilyen irányú kérelmet nyújtottak be az önkormányzat képviselő-testületéhez.

A HÉSZ fenti módosítása a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32.§ (4) bekezdése szerint egyszerűsített eljárás szerint történik, mert a (4) bekezdés a), b), c), pontja szerinti feltételek egyaránt teljesülnek. Az egyeztetési eljárást a város főépítésze egyeztette az állami főépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészével.

A kertvárosi lakóterületekre, és a Fáy András Általános Iskola környezetére vonatkozó HÉSZ módosítást a MŰ-HELY Zrt elkészítette, azt mellékeltük a hirdetményhez.

1.) HÉSZ módosítás lakásszám szabályozásával kertvárosi lakóterületen nevű dokumentum (kattintva letölthető)

2.) HÉSZ módosítás Fáy András Általános Iskola környezetében nevű dokumentum (kattintva letölthető)

Fenti hirdetmény megjelenik az önkormányzat honlapján, a helyi lap januári számában és az önkormányzat közterületi hirdető tábláin.

 

Tisztelt Partnerek! (A partnerek meghatározása a 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 3. §.-a alapján)

Kérem, szíveskedjenek észrevételeiket megtenni a mellékelt dokumentumok alapján a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet, valamint Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 9.§ (1) bekezdése értelmében ezen HÉSZ módosítás tárgyában januárban megtartandó lakossági fórumot követő 8 napon belül írásban, ( Fót Város Önkormányzat, 2151 Fót Vörösmarty tér 1.) vagy e-mailben. (polgármester@fót.hu )

 

Fót 2017. 12. 11. Bartos Sándor

polgármester

 

Attachments:
Download this file (fot_HESZ-MOD-iskola-20171204-MLE.pdf)fot_HESZ-MOD-iskola-20171204-MLE.pdf[ ]2022 Kb