Fóti Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 10. „Igazságügyi feladatkör” I. besorolási osztályban.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a birtokvédelmi eljárásokkal kapcsolatos ügyeket; gondoskodik a Közbiztonsági Koncepció felülvizsgálatáról, a felülvizsgált és elfogadott dokumentumok közzétételéről; ipar és kereskedelmi eljárásokban a jogszabályokban meghatározottak szerint, az üzletek működési engedélyeivel, a kereskedelmi és magánszemélyek bejelentésével, telepengedélyekkel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása; a társasházakkal és közös képviseletükkel kapcsolatos, jegyzői hatáskörbe tartozó bejelentések, panaszos ügyek intézése; a mezőőri szolgálat működtetésével és fenntartásával összefüggő, központi és helyi jogszabályokban meghatározott önkormányzati feladatok ellátása a munkaügyi, valamint a mezőőri járulék kivetésével kapcsolatos feladatok kivételével; folyamatos kapcsolattartás a mezőőrökkel a járőrszolgálat koordinálásával kapcsolatosan a szabályzatban foglaltak alapján; felelős a következő nyilvántartások pontos vezetéséért: bejelentés- és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása; telepengedélyek nyilvántartása; szálláshelyek nyilvántartása; zenés-táncos rendezvények nyilvántartása. Szakterületét érintően előterjesztés készítése, valamint annak tárgyalásakor a Képviselő-testület és az illetékes bizottságok ülésein való részvétel.

 

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Felsőfokú képesítés, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 10. pontban meghatározottak szerint, jogi segítségnyújtási szakterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és jogi, igazságügyi felsőfokú szakképesítés.

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

 

 

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. mell. szerinti részletes szakmai önéletrajz;

• Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata;

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak megkérését tanúsító igazolás;

• Nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem ál fenn

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

• Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csízik Melinda hatósági és ügyfélszolgálati osztályvezető nyújt, a +36 70/459-5219 -es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Kudela Katalin humánpolitikai referens részére a kudela.katalin@fot.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

KÖZIGÁLLÁS.gov.hu – 2018. február 07.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelen pályázatban kiírt munkakörre 6 hónapos próbaidő kerül kikötésre.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu honlapon szerezhet.