Tájékoztató Fót névhasználatáról

Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Fót városnév felvételéről, használatáról és hasznosításáról megalkotta a 44/2016. (X.27.) önkormányzati rendeletét, amely az alábbiak szerint szabályozza Fót Város névhasználatát.

A Fót, Fót Város, Fóti (fóti), Foth, Folth, Fot, FOTI - megjelölés, illetve név (ezek bármely toldalékos formája) nem kizárólagos jellegű felvétele, használata, illetve hasznosítása - a rendelet keretei között, - a Képviselő-testület engedélyéhez kötött.

Engedély szükséges

a) személy vagy Szervezet által kért elnevezésre,

b) az adott személy vagy Szervezet által folytatandó tevékenység gyakorlásához,

c) rendezvények elnevezéséhez,

d) illetve áru, embléma, jelvény, kiadvány, használati tárgy, vagy egyéb termékek, szolgáltatások elnevezéséhez, készítéséhez vagy forgalmazásához,

e) továbbá üzlet, épület vagy bármely más létesítmény megnevezéséhez,

f) valamint nem az Önkormányzat által megjelentetett és kiadott kiadványokon, sajtótermékeken, elektronikus tájékoztatási eszközökön internetes portál létrehozásához Domain névbe történő felhasználáshoz

kapcsolódó névhasználatra, illetve a név hasznosítására (a továbbiakban együtt: névhasználat) terjed ki, - amely Fót város nevének, továbbá annak bármely más, toldalékos, kötőjeles, ékezetek nélküli és egyéb írásmódú megjelölésére vonatkozik.

 

A fenti megjelölés, név vagy ebből képzett mozaikszó vagy azok bármely szóösszetételének Domain névként történő igénylése a Képviselő-testület engedélyéhez kötött.

 

A Fót városnév megjelölése, felvétele, használata és hasznosítása (a továbbiakban együtt: használat) iránti engedélykérelmet e rendelet 1. számú függeléke szerinti formanyomtatványon, illetékmentesen lehet benyújtani a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal).

 

A benyújtott engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a kérelmező megnevezését (nevét) és székhelyét (címét),

b) a kérelmező tevékenységi körét,

c) a használat célját és módját,

d) a használat tervezett határnapját/időtartamát,

e) ha a kérelmező cégnév, fantázianév vagy valamilyen más megnevezés részeként kívánja a Fót nevet használni, akkor a cégnév, fantázianév vagy a más megnevezés teljes szövegét és

f) a Fót városnév használata jogszerűségért vagy rendeltetésszerűségéért felelős személy nevét, címét, beosztását és elérhetőségét a kérelmező szervezetnél.

 

Nem természetes személy kérelmezőnek, a kérelméhez csatolnia kell:

a) a Szervezet létesítő okiratát,

b) a Szervezetet képviselő vezető tisztségviselő aláírási címpéldányának egyszerű másolatát.

 

Amennyiben a Fót városnév embléma, jelvény, kiadvány, egyéb termék vagy dísz- és ajándéktárgy termék megjelölését szolgálja, a kérelemhez csatolni kell az adott tárgy tervét színes rajzon, 20x20 cm-es méretben, feltüntetve a tényleges méreteket és a nagyítás/kicsinyítés léptékét is.

 

Amennyiben a Fót város nevét viselő termék kereskedelmi forgalomba kerül, - a kérelmező az előállítani kívánt termék fogyasztói árától és mennyiségétől függetlenül, az eljárás részeként, 15 napos fizetési határidővel, a Hivatal által, e célra rendelkezésre bocsátott ún. készpénz befizetési utalványon - egyszeri alkalommal 30.000,-Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizet a Hivatalrészére.

A Hivatal az (1) bekezdés szerinti ellenértékről – annak beérkezését követően – a díj kifizetést igazoló számlát állít ki. Az ellenérték Általános Forgalmi Adó mentes.

 

A Fót városnév használatára vonatkozó kérelem tárgyában a Polgármester – átruházott hatáskörében - határozattal dönt.

 

A Polgármester mérlegelési jogkörben meghozott határozatával szemben jogorvoslatnak helye nincs.