Fóti Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Beruházási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 32. „Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör” I. besorolási osztályban.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában beruházási, fejlesztési feladatok műszaki meghatározása, a végrehajtás megszervezése, ellenőrzése, pénzügyi elszámolás elkészítése. Pályázatok, Kbt. hatálya alá nem tartozó közbeszerzési eljárások műszaki előkészítésében, megvalósításában való részvétel. Költségvetések, képviselő-testületi előterjesztések, beszámolók, javaslatok előkészítése. Képviselő-testületi határozatok végrehajtásában való közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

 

 

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Felsőfokú képesítés, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I./32. pontban meghatározottak szerint: felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Felsőfokú képesítés, építőmérnöki egyetemi vagy főiskolai végzettség, műszaki ellenőri végzettség,

• Beruházások lebonyolításában szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Tervező vagy költségvetés készítő program ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Az ellátandó feladat terén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

• Logikus gondolkodás

• Jó szervezőkészség

• Önálló munkavégzés

• Pontosság, percizitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

• 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. mell. szerinti részletes szakmai önéletrajz;

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak megkérését tanúsító igazolás;

• Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata;

• Nyilatkozat arról, hogy a Ktt. 84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem ál fenn

• Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 02.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szántóné János Ildikó városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető nyújt, a +36 70/374-8494 -es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Kudela Katalin humánpolitikai referens részére a kudela.katalin@fot.hu e-mail címen keresztül

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 07.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

KÖZIGÁLLÁS- 2018. július 16.

Fót Város Önkormányzatának Hivatalos facebook oldala - 2018. július 12.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelen pályázatban kiírt munkakörre 6 hónapos próbaidő kerül kikötésre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu honlapon szerezhet.