Álláspályázat – vagyongazdálkodási ügyintéző
Álláspályázat – vagyongazdálkodási ügyintéző
2023.06.05.

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztály

vagyongazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 20. „Gazdasági és üzemeltetési feladatkör” I. besorolási osztályban.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja az önkormányzati vagyontárgyak vagyonkezelésével és vagyongazdálkodásával, elsősorban ingatlanokkal kapcsolatos döntéselőkészítő, végrehajtó és adminisztrációs feladatokat. Közreműködik az Önkormányzat vagyonrendeletének folyamatos karbantartásában, az ingatlanhasznosítási pályázatok előkészítésében és végrehajtásában. Részt vesz az Önkormányzat éves költségvetésének tervezésében. Részt vesz a tárgyi eszközök leltározásában és selejtezésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

–         Magyar állampolgárság,

–         Cselekvőképesség,

–         Büntetlen előélet,

–         Felsőfokú képesítés, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 20. pontban meghatározottak szerint: felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi szakképzettség,

–         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

–         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

–         Közigazgatásban szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 87/2019 (IV.23.) Korm. rend. 1. mell. szerinti részletes szakmai önéletrajz; iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,
  • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését igazoló dokumentum,
  • nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
  • nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Csízik Melinda településfejlesztési vezető nyújt, a 06-70459-5219-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2151 Fót, Vörösmartytér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: vagyongazdálkodási ügyintéző,
  • Elektronikus úton a Személyügy részére a hr@fot.hu e-mail címen keresztül és a

             jegyzo@fot.hu e-mail címen keresztül,

  • Személyesen: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Iktatójába, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.  Jelen pályázatban kiírt munkakörre 3 hónapos próbaidő kerül kikötésre.

A pályázati anyagokat a hivatal a pályázat lezárást követően megsemmisíti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • kozszolgallas.ksz.gov.hu publikálási időpontja: 2023. június 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu honlapon szerezhet.


Facebook