Ajánlattételi felhívás – Irattári selejtezés
2020.11.26.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az ajánlattételi felhívás tárgya: „Fóti Közös Önkormányzati Hivatal – irattári selejtezés”

1./ Az ajánlatkérő neve, címe, telefon, telefax és a-mail címe

Hivatalos név:Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Postai cím:Vörösmarty tér 1.

Város:Fót

Postai irányítószám:2151

Ország:Magyarország

Kapcsolattartási pontok, címzett:Dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző

Telefon: 27/535-375

E-mail: titkar@fot.hu

Fax: 27/358-232

2./ Szerződés meghatározása

A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal irattárában található iratok átvizsgálása és selejtezése az alábbiak szerint:

• a hivatal iktatott iratanyagának jogszabály alapján történő tételszintű selejtezése

• tételes selejtezési jegyzőkönyv elkészítése,

• a hivatal gazdasági iratainak selejtezése,

• a kiselejtezett iratok excel táblázat készítése év/főszám/tárgy adatokkal,

• a kiselejtezett iratok elszállítása és előírásszerű megsemmisítése, jegyzőkönyves dokumentálása

3./ Szerződéses feltételek 

Az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívás tárgyában meghatározott lényeges szerződéses rendelkezéseket, valamint az Ajánlattevő által ellátandó feladatokat jelen ajánlattételi felhívás mellékletét képező vállalkozási szerződés tartalmazza.

4./ Ajánlatok értékelésének szempontja 

4.1./ Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás nyertese legalacsonyabb árajánlatot adó ajánlattevő.

4.2./ Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattévő figyelmét arra, hogy az általa kidolgozandó ajánlatában meg kell jelölnie a vállalási díját (bruttó összeggel).

4.3./ A bírálati szempont: az Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli az ajánlatokat. Az értékelési szempontok a következők:

Részszempont / Súlyszám

Ajánlattételi ár / 60

Határidő / 30

Iratmegsemmisítés módja, dokumentáció /  10

5./ Ajánlat benyújtásának módja, szabályai

5.1./ Az ajánlattevő ajánlatát benyújthatja személyesen, vagy postai úton írásban, zártan, 1 pld-ban papír alapon a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Kabinetének Ügyviteli Csoportjánál. A borítékon a következő adatokat kell feltüntetni:

„Fóti Közös Önkormányzati Hivatal – irattári selejtezés”

„Ajánlattételi határidő: 2020. október 28. 10:00 óra”;

„Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”;

Az ajánlattevőnek, illetve képviselőjének az írásban benyújtott példányt minden oldalon szignálnia, az utolsó oldalon, cégszerű aláírással, magánszemélynél eredeti aláírással teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (2 tanú előtt), illetve a meghatalmazott aláírásával (teljes bizonyító erejű magánokirat) ellátva kell az ajánlat benyújtására nyitva álló időpontban és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen vagy meghatalmazott útján beadni (névaláírással), illetve megküldeni.

5.2./ Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A meghatalmazást az ajánlathoz csatolni kell.

5.3./ Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem felel meg, úgy ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

6./ Az ajánlattétel benyújtásának határideje

2020. október 28. 10:00 óra

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határidő lejártáig igazoltan beérkezzék, vagy az Ajánlatkérő számára rendelkezésre álljon (személyes, vagy meghatalmazott útján történő benyújtás). A postán feladott jelentkezést az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül.

7./ Ajánlati biztosíték

Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívás keretein belül – az ajánlat benyújtásához kapcsolódóan – ajánlati biztosítékot nem köt ki.

8./ Beérkezett ajánlatok felbontásának helye és ideje:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal – Városfejlesztési- és Üzemeltetési Osztály

2151 Fót, Kossuth utca 1.

2020. október 28. 10:30 óra

9./ Az ajánlatok értékelésének módja

9.1./ Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat a beérkezést követő 10 napon belül értékeli és bírálja el. Az eljárás nyertese a legalacsonyabb árat házhozszállítással egybekötve megadó ajánlattévő.

9.2./ Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat első (I.) körben formai szempontból, a formai szempontból érvényes ajánlatokat második (II.) körben az ajánlattételi felhívásban rögzített tartalmi szempont szerint értékeli, bírálja el.

9.3./ Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy benyújtott ajánlatukkal kapcsolatban hiánypótlásra egyszer lehetőséget biztosít.

9.4./ Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatok értékeléséről valamennyi ajánlattevőt a döntéstől számított 5 munkanapon belül írásban értesíti.

9.5./ Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, az ajánlatkérő döntése szerinti nyertes ajánlattevővel, az ajánlatok elbírálásától számított legkésőbb 10 napon belül – az ajánlattételi felhívással, valamint az ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban – köti meg a Vállalkozási Szerződést.

10./ Az ajánlattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Kabinetének Ügyviteli Csoportjánál, Székely Katalin iktató ügykezelőnél (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) személyesen a fenti címen, vagy telefonon a 06-27/535-375 /9113. mellék vagy 06-70/500-3524-es telefonszámon hivatali félfogadási időben.

11./ Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra: az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlattételi felhívással kiírt eljárást eredménytelennek minősítse. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás részéről szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.

12./ Alkalmassági feltételek

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét arra, hogy az ajánlattevő köteles benyújtani nyilatkozatot az Önkormányzat felé fennálló lejárt esedékességű tartozásáról jelen felhívás 4. számú melléklete szerinti tartalommal.

13./ Szerződéses feltételek:

Teljesítési határidő: 2020. december 4.

Fizetési határidő: a számla kézhezvételét követő 15 napon belül

Előleg: előleget az Önkormányzat nem biztosít

Késedelmi kötbér: minden késedelmes naptári napra jegybanki alapkamat 1%-a, de maximum az ellenérték 20%-a

Az ajánlattételi felhívás melléklete (csatolandó dokumentumok köre):

1. sz. melléklet: Felolvasólap

2. sz. melléklet: Nyilatkozat az Önkormányzat felé fennálló lejárt esedékességű tartozásról

3. sz. melléklet: Vállalkozói szerződés (kitölteni és csatolni nem szükséges)

4. sz. melléklet: Nyilatkozat a vállalkozói szerződésben foglaltak elfogadásáról

Fót, 2020. október 20.

……………………………

Dr. Mihályi Zsolt Apor

jegyző

Teljes dokumentáció a mellékletben található


Facebook