Ajánlattételi felhívás – Tisztítószer beszerzése
2020.10.06.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az ajánlattételi felhívás tárgya: „Tisztítószer beszerzés 2020-2021.”

1./ Az Ajánlatkérő neve, címe, telefon, telefax és e-mail címe

Hivatalos név:Fót Város Önkormányzata

Postai cím:Vörösmarty tér 1.

Város:Fót Postai irányítószám:

2151 Ország:Magyarország

Kapcsolattartási pontok, címzett: Dr. Vass György polgármester

Telefon:27/535-375

E-mail:titkar@fot.hu

Fax:27/358-232

 

2./ Szerződés meghatározása

Fót Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek, valamint a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. tisztítószerrel történő ellátása 2020-2021. évekre.

Megrendelők:

Fót Város Önkormányzata, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet, 2151 Fót, Dózsa György u. 12-14.

Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., 2151 Fót, Malom u. 1.

 

3./ Szerződéses feltételek

Az Ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívás tárgyában meghatározott lényeges szerződéses rendelkezéseket, valamint az Ajánlattevő által ellátandó feladatokat jelen ajánlattételi felhívás mellékletét képező Szállítási Szerződés tartalmazza.

 

4./ Ajánlatok értékelésének szempontja

4.1./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás nyertese a legalacsonyabb árat benyújtó Ajánlattevő.

 

4.2./ Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy az Ajánlattevőnek ki kell töltenie a dokumentáció mellékletét képező „tételes árajánlat” című táblázat bruttó egységárait úgy, hogy a mennyiséggel felszorzott összesen sorban szereplő érték megadásával kell a felolvasólapon az ajánlati árat megadni.

 

5./ Ajánlat benyújtásának módja, szabályai

5.1./ Ajánlattevő ajánlatát zárt borítékban, Dr. Vass György polgármesternek címezve, 1 eredeti nyomtatott példányban nyújtsa be a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Iktatójába. A borítékon a következő adatokat kell feltüntetni:

 

„Tisztítószer beszerzés 2020-2021.”

„Ajánlattételi határidő:2020. október 6. 10:15 óra”;

„Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”;

 

Ajánlattevőnek, illetve képviselőjének a benyújtott példányokat minden oldalon szignálnia, az utolsó oldalon, cégszerű aláírással, magánszemélynél eredeti aláírással teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (2 tanú előtt), illetve a meghatalmazott aláírásával (teljes bizonyító erejű magánokirat) ellátva kell az ajánlat benyújtására nyitva álló időpontban és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen vagy meghatalmazott útján beadni (névaláírással), illetve megküldeni.

 

5.2./ Ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A meghatalmazást az ajánlathoz csatolni kell.

 

5.3./ Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy amennyiben Ajánlattevő ajánlata az ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem felel meg, úgy Ajánlatkérő Ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

 

6./ Az ajánlattétel benyújtásának határideje

 

2020. október 6. 10:15 óra

 

6.1./ Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határidő lejártáig igazoltan beérkezzék, vagy az Ajánlatkérő számára rendelkezésre álljon (személyes, vagy meghatalmazott útján történő benyújtás).

 

7./ Ajánlati biztosíték

 

Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívás keretein belül – az ajánlat benyújtásához kapcsolódóan – ajánlati biztosítékot nem köt ki.

 

8./ Beérkezett ajánlatok felbontásának helye és ideje:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyisége

2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

2020. október 6. 10:30 óra

 

9./ Az ajánlatok értékelésének módja

9.1./ Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat a beérkezést követő 5munkanapon belül értékeli és bírálja el.

 

9.2./ Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy benyújtott ajánlatukkal kapcsolatban hiánypótlásra egyszer lehetőséget biztosít.

 

9.3./ Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatok értékeléséről valamennyi Ajánlattevőt a döntéstől számított 5 munkanapon belül írásban értesíti.

 

9.4./ Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, az Ajánlatkérő döntése szerinti nyertes Ajánlattevővel, az ajánlatok elbírálásától számított legkésőbb 15 munkanapon belül – az ajánlattételi felhívással, valamint az ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban – köti meg a Szállítási Szerződést.

 

10./ Az ajánlattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési- és Üzemeltetési Osztályán, Ferenczné Orvos Ildikó ügyintézőnél (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) személyesen a fenti címen, vagy telefonon a 06-70/500-3542 telefonszámon hivatali ügyfélfogadási időben.

 

11./ Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlattételi felhívással kiírt eljárást eredménytelennek minősítse. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás részéről szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.

 

12./ Alkalmassági feltételek

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy az Ajánlattevő köteles benyújtani nyilatkozatot az Önkormányzat felé fennálló lejárt esedékességű tartozásáról jelen felhívás 4. számú melléklete szerinti tartalommal.

 

Bővebb információk a mellékletekben érhetőek el!

Csatolmányok:

Tisztítószer2020_Árazótábla (2)

 


Facebook