Álláspályázat – Környezet- és természetvédelmi ügyintéző
Álláspályázat – Környezet- és természetvédelmi ügyintéző
2022.10.26.

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály

környezet- és természetvédelmi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A növényvédelmi igazgatással és természetvédelemmel összefüggő ügyeket koordinálja. Gondoskodik a központi, illetve helyi jelentőségű természeti értékek megóvásával, helyreállításával, bemutatásával, a helyi védelem alatt álló természeti területeket veszélyeztető tevékenységek tilalmával összefüggő hatósági ügyek lebonyolításáról. Ellátja a települési kommunális szilárd és folyékony hulladék elszállításával, valamint a település közigazgatási területén keletkezett és keletkező, illegális és veszélyes hulladékok elszállításával összefüggő feladatot és hatáskört. Gondoskodik a települési szelektív hulladékgyűjtő szigetek működtetésével, fenntartásával és fejlesztésével összefüggő megrendelői, üzemeltetői és kapcsolattartói feladatok elvégzéséről.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I./12. pontban meghatározottak szerint: felsőoktatásban szerzett közszolgálati, agrár, jogi, gazdaságtudományi, műszaki, vegyészmérnök szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közgazdasági, mezőgazdasági szakképesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Az ellátandó feladat terén szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23) Korm.rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz;
 • Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak megkérését tanúsító igazolás;
 • Nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn;
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek megismerhetik a pályázat tartalmát, a pályázó adatait.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kárpáti Gábor nyújt, a 06-70/967-1823 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Á/12/2022,valamint a munkakör megnevezését: környezet- és természetvédelmi ügyintéző.

vagy

 • Elektronikus úton a hr@fot.hu e-mail címen keresztül

és

 • Elektronikus úton jegyzo@fot.hu email címen keresztül.

vagy

 • Személyesen: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyviteli Csoport, Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a polgármester egyetértésével a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvántartásának jogát fenntartja

A pályázat elbírálásának határideje:2022. november 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A köztisztviselői jogviszony három hónap próbaidő kikötésével jön létre

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu honlapon szerezhet.


Facebook