Bursa Hungarica

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Pályázat

a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet alapján

 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 22.§-a alapján a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül az ösztöndíj megállapítása ügyében a Hatósági Osztály készíti elő az előterjesztést, és a Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság döntése alapján a határozatot.

 

A pályázat célja a szociálisan hátrányos helyzetű, felsőoktatási tanulmányokat folytató, illetve felsőoktatási intézményben továbbtanulni szándékozó hallgatók támogatása.

 

A pályázók köre: a fóti állandó lakóhellyel rendelkező, felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató, illetve érettségi előtt álló, felsőfokú intézményben továbbtanulni szándékozó középiskolai tanulmányokat folytató diákok.

 

Az ösztöndíj megállapításának jövedelmi feltétele: a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át.

 

Az ösztöndíj megállapításának módja: az eljárás kérelemre indul, az erre rendszeresített pályázati adatlap (EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva), és a csatolandó mellékletek benyújtásával.

A pályázat benyújtásának határidejét minden évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozza meg.

 

Csatolandó mellékletek:

 • eredeti iskolalátogatási igazolás,
 • a családtagok nettó jövedelméről szóló igazolások.

 

Eljárási határidő

30 nap.

 

Eljárási illeték: az eljárás a szociális törvény rendelkezései alapján illetékmentes.

 

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete

Az eljárás során megvizsgálásra kerül, hogy a kérelmező rendelkezik-e fóti állandó lakcímmel. Amennyiben a kérelmező a pályázati adatlapot megfelelően kitöltötte, és az EPER-Bursa rendszerből kitöltve, aláírásával ellátva, a szükséges mellékletekkel együtt benyújtotta, valamint jövedelmi viszonya indokolja, és a kérelemben megjelölt indok helytálló, a Pénzügyi Jogi és Gazdasági Bizottság döntése alapján megállapításra kerül részére támogatás.

A pályázatok elbírálása során a Pénzügyi Jogi és Gazdasági Bizottság az alábbi prioritásokat veszi figyelembe:

 • a pályázó szülője gyermekét egyedül neveli (elvált vagy külön élő),
 • a pályázó személy árva vagy félárva,
 • a pályázó valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy családjában folyamatos ellátást igénylő beteg van,
 • a pályázó szülője/gondviselője nyugdíjas vagy munkanélküli,
 • a pályázónak gyermeke van,
 • a pályázó családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több,
 • a pályázó kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesült.

A Pénzügyi Jogi és Gazdasági Bizottság elutasítja a pályázatot, ha a pályázó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át, a pályázat nem a jogosulttól származik, a pályázat határidőn túl kerül benyújtásra, illetve formailag és tartalmilag nem megfelelő.

 

A döntés elleni jogorvoslat

A határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címzett (székhelye: 2151 Fót Vörösmarty tér 1.) benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye.

 

Vonatkozó jogszabályok:

 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 2. Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL törvény,
 1. a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
 2. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
 3. 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól,
 1. Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól.