Agyhártyagyulladás elleni védőoltás 2024

Nyilatkozat letöltése

AGYHÁRTYAEGYULLADÁS ELLENI VÉDŐOLTÁS TÁMOGATÁS
a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet alapján

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 25/A.§-a alapján a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül az agyhártyagyulladás elleni védőoltás támogatás megállapítása ügyében a Hatósági Osztály készíti elő a határozatot.

Jogosultsági feltételek: 

A támogatásra azok jogosultak, akik szociális rászorultságuk miatt, gyermekük részére a B csoportú Meningococcus megbetegedés ellen védőoltás beadatásáról gondoskodni nem tudnak. Védőoltás támogatásra a gyermek, a születését követő 6 éves koráig jogosult. Védőoltás támogatásra az a gyermek jogosult, akinek legalább az egyik szülője, szülő hiányában törvényes képviselője a kérelem benyújtását megelőző hat hónapban folyamatosan bejelentett fóti lakóhellyel rendelkezik.

Az orvosi iránymutatások alapján jelenleg az oltóanyag két dózisának beadása javasolt. Az Önkormányzat a vonatkozó helyi rendelet alapján rászorultsági alapon – jövedelmi helyzet alapján – rendelkezik a támogatás nyújtásáról az alábbiak szerint:

Két védőoltás támogatására az jogosult:
a) akit szülője, szülő hiányában törvényes képviselője egyedülállóként nevel, és családjában a havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 600%-át (171.000.-Ft), vagy
b) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 500%-át (142.500.-Ft)

A védőoltást a fóti 2. számú gyermekorvosi körzet doktornője adja be a jogosultak részére. Amennyiben a kérelmező gyermeke nem a doktornő körzetéhez tartozik, a szállítási előírásoknak megfelelően az oltóanyag a kérelmező törvényes képviselő részére átadásra kerül a gyermekorvosi rendelőből.

A kérelmeket írásban vagy személyesen a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal:
• Ügyfélszolgálatán (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.; telefon: 27/ 535-365) munkaidőben,
• postai úton lehet benyújtani.

Az agyhártyagyulladás elleni védőoltás támogatás megállapításának módja: az eljárás kérelemre indul, az erre rendszeresített formanyomtatványon, a csatolandó mellékletekkel együtt.

Csatolandó mellékletek:

  • a havi rendszeres jövedelemmel rendelkező kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozói esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást, ennek hiányában a Pest Vármegyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály kérelem benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi igazolás a nyilvántartásba vételről és az együttműködésről, kivéve akit állapota okán nem vettek nyilvántartásba,
  • vállalkozóként nyilvántartott kérelmező esetén az illetékes állami adóhatóság igazolás a kérelmező előző gazdasági évre vonatkozó személyi jövedelemadó alapjáról,
  • az egyéb jövedelmekről (családi pótlék, gyermektartás díj, ösztöndíj stb..) a rendelkezésre álló határozat,
  • beoltani kívánt gyermek háziorvosának nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs egészségügyi akadálya az oltás beadásának (1 melléklet szerinti nyomtatvány)

Eljárási határidő

Hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén sommás eljárásban 8 nap, ellenkező esetben teljes eljárásban 60 nap.

Eljárási illeték: az eljárás a szociális törvény rendelkezései alapján illetékmentes.

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete

Az eljárás során megvizsgálásra kerül, hogy a támogatásra jogosult gyermek egyik szülője, szülő hiányában törvényes képviselője a kérelem benyújtását megelőző hat hónapban folyamatosan bejelentett fóti lakóhellyel rendelkezik-e. Amennyiben a személyi adat-és lakcímnyilvántartó rendszer szerint fóti lakóhellyel rendelkezik és a jövedelmi megfeltételnek megfelel a kérelmező, megállapításra kerül a támogatás és a védőoltást a gyermek körzeti doktornője adja be a jogosult részére. Amennyiben a kérelmező gyermeke nem a doktornő körzetéhez tartozik, a szállítási előírásoknak megfelelően az oltóanyag a kérelmező törvényes képviselő részesre átadásra kerül a gyermekorvosi rendelőből.

A döntés elleni jogorvoslat

A határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címzett (székhelye: 2151 Fót Vörösmarty tér 1.) benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye.

Vonatkozó jogszabályok:

  1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
  2. Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL törvény,
  3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet,
  4. Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól.