Főépítész pályázat
Főépítész pályázat
2021.01.11.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet

települési főépítészi feladatok

köztisztviselő vagy megbízási szerződés keretében történő ellátására

A települési főépítész által ellátandó feladatok: a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rend. 8. §-ában és 10-11. §-aiban foglaltak alapján az alábbi rendben:

 • munkáltatóval/megbízóval történő folyamatos kapcsolattartás személyesen, telefonon, illetve egyéb elektronikus adatátviteli eszköz útján,
 • megbízási jogviszony esetén személyes kapcsolattartás legalább heti 2 alkalommal munkaidőben a munkáltató/megbízó központi ügyintézési helyén alkalmanként 8 óra időtartamban, továbbá
 • részvétel a feladatkörét érintő ügyek tárgyalásánál a képviselő-testületi és bizottsági üléseken.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • szakirányú felsőfokú végzettség:
 • építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség
 • településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség
 • főépítészi vizsga vagy az alóli mentesülés, illetve ennek hiányában kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a főépítészi vizsgát a jogszabályban meghatározott határidőn belül megszerzi,
 • legalább öt év szakmai gyakorlat,
 • 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség fenn nem állása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, szükség esetén az egyenértékűség megállapíthatóságára vonatkozó igazolás,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését igazoló dokumentum,
 • főépítészi vizsga vagy a vizsga alóli mentesség igazolása, vagy a vizsga letételére irányuló kötelezettségvállalás,
 • szakmai gyakorlat igazolása,
 • a pályázó alábbiakról szóló nyilatkozatai:
  • az álláshely betöltésénél a 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve azokat a pályázó a megbízás időpontjáig megszünteti,
  • hozzájárulás ahhoz, hogy pályázatát az eljárásban résztvevők megismerjék,
  • nyílt vagy zárt ülés keretében kéri pályázatának testület által történő elbírálását, 
  • bérigény,
  • köztisztviselői vagy megbízási jogviszony keretében látná el feladatát,
  • köztisztviselői jogviszony esetén, teljes vagy részmunkaidőben vállalja-e a feladat ellátását.

A főépítészi kinevezés/megbízás időtartama: elbírálást követően határozatlan időre szóló kinevezés/megbízás alapján, három hónapos próbaidő kikötésével.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • elektronikus úton dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző vagy Zajzon-Veres Szilvia személyügyi referens részére a jegyzo@fot.hu, zajzon.szilvia@fot.hu e-mail címen keresztül;
 • személyesen, a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Iktatójában (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „főépítész”.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő, érvényes pályázatot benyújtók közül előzetes bírálat alapján kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt.

A pályázók meghallgatását követően a Képviselő-testület dönt a nyertes pályázó kiválasztásáról és megbízásáról. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Csízik Melinda nyújt a 06-70-500-3548 telefonszámon.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • a helyben szokásos módon (Fót Város Önkormányzatának hivatalos honlapja:www.fot.hu, Fóti Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája és Facebook oldala),
 • kozigallas.gov.hu oldalon,
 • Magyar Építész Kamara honlapján,

Facebook