Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó díjhátralék

Nyilatkozat letöltése:

Települési támogatás a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet alapján

 A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 14.§-a alapján a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül a támogatás megállapítása ügyében a Hatósági Osztály készíti elő a határozatot.

A Képviselő-testület települési támogatást állapít meg azon szülő számára, akinek szociális helyzete miatt
gyermekétkeztetési díj hátraléka keletkezett.

A támogatás megállapításának jövedelmi feltételei:

  1. a) aki egyedül élő, egyedülálló, vagy nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesül, és a havi jövedelme nem haladja meg az a szociális vetítési alap 400 %-át (114.000.-Ft)
  2. b) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 350 %-át (99.750.-Ft)

Az Önkormányzat hozzájárulásként megállapított települési támogatást természetben nyújtja, a támogatás folyósítása a közétkeztetést végző szolgáltató részére történik.

A tárgyévben megállapítható települési támogatás éves összege gyermekenként 20.000.-Ft, családonként legfeljebb 40.000.-Ft.

A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó települési támogatás megállapításának módja:

az eljárás kérelemre indul, az erre rendszeresített formanyomtatványon, a csatolandó mellékletekkel együtt.

Csatolandó mellékletek:

  • a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóinak utolsó havi átlagos nettó jövedelmének igazolás, nyugdíjasoknál a nyugdíjszelvény, munkanélkülieknél az ellátást megállapító határozat, illetve nyilatkozat az alkalmi munkából származó jövedelemről,
  • az egyéb jövedelmekről (családi pótlék, gyermektartás díj, ösztöndíj stb..) a rendelkezésre álló igazolást,
  • iskolalátogatási igazolás.

Eljárási határidő
Hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén sommás eljárásban 8 nap, ellenkező esetben teljes eljárásban 60 nap.

Eljárási illeték: az eljárás a szociális törvény rendelkezései alapján illetékmentes.

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete
Az eljárás során megvizsgálásra kerül, hogy a kérelmező rendelkezik-e fóti állandó lakcímmel vagy tartózkodási címmel, ahol életvitelszerűen lakik. Amennyiben a kérelmező még nem kapott támogatást az Önkormányzattól, a szociális ügyintézők – szükség esetén – környezettanulmányt készítenek a kérelmezőnél. Amennyiben a kérelmező jövedelmi viszonya indokolja, és a kérelemben megjelölt indok helytálló, megállapításra kerül részére támogatás.

A döntés elleni jogorvoslat
A határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címzett (székhelye: 2151 Fót Vörösmarty tér 1.) benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye.

 Vonatkozó jogszabályok:

  1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
  2. Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL törvény,
  3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
  4. Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól.