Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről
Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről
2023.03.22.

HIRDETMÉNY

az általános iskolai beiratkozás rendjéről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7)
bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (l)-(4)
bekezdései alapján a Dunakeszi Tankerületi Központ az általános iskolai beiratkozás rendjét a
jelen hirdetményben teszi közzé.

A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII .29.) BM rendelet 8. §-a alapján a
2023/2024. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2023. április 20. (csütörtök) és 2023. április 21. (péntek)

A beiratkozás módjáról – ide értve az elektronikus (online) úton történő adatfelvételt – a
tájékoztatást a köznevelési intézmények a helyben szokásos módon teszik közzé.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti,
tankötelessé válik. A szülő köteles a tanköteles korba lépő gyermekét a lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott
iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni:

a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. EMMI rendelet 22.§ (7) bekezdés értelmében az intézmény a gyermek
lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcím nyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy
tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál
régebb óta szerepel-e.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a
szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A szülő az Nkt. 37.§ (2)-(3) bekezdései alapján
jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a
döntés közlésétől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül. Az
eljárást megindító kérelmet a fenntartónak címezve az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

Amennyiben a szülő a választott iskola elutasító döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a
döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező
felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót,
aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló
gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy
súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-
oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

Dunakeszi, 2023. március 21.

Szabóné Forgács Gabriella
tankerületi igazgató


Facebook