ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Fóti Önkormányzata www.fot.hu honlapján, illetve elektronikus hírlevele kapcsán kezelt személyes adatok kezeléséről

A Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására.

 

I. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ ADATAI

A Szolgáltató cégneve: Fót Város Önkormányzata

A Szolgáltató székhelye: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

A Szolgáltató telefonos elérhetősége: 27/535-365

E-mail: titkar@fot.hu

 

II. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

A jelen tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info törvény) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni az alábbiak szerint.

 

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy

Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható (jelen tájékoztató esetében a Felhasználó);

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja (jelen tájékoztató esetében a Szolgáltató);

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Közvetett adattovábbítás: személyes adatnak valamely harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére továbbítása útján valamely más harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére történő továbbítása

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján

 

III. ADATKEZELÉS ELVE

A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Info törvénnyel – összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli. A Szolgáltató kötelező adatkezelést a www.fot.hu honlapon nem végez.

 

IV. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

 

V. A KEZELT ADATOK KÖRE

Felhasználói személyes adat nem képződhet a honlap látogatásával összefüggésben, csak akkor, amikor a Felhasználó a hírlevélre regisztrál. A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során és azt követően, illetve papír alapú hozzájáruló nyilatkozaton megtett a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján a Felhasználó alábbi személyes adatait kezeli: Felhasználó e-mail címe.

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

 

VI. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A honlap működésének, illetve a hírlevél célja elsősorban a közvélemény tájékoztatása a Fóton történő közéleti eseményekről, elért eredményekről, valamint Fót Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának tevékenységéről.

 

A hírlevél küldéséhez szükséges Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a város lakosainak tájékoztatása az eseményekről és közérdekű információkról, képviselő-testületi döntésekről.

 

VII. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, ADATOK MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE

A Szolgáltató a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban kezelt személyes adatokat az adatkezelés céljának megvalósulásáig, a hírlevélre történt feliratkozás fennállásáig kezeli.

A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

A szolgáltató a személyes adatokat harmadik fél részére nem továbbítja.

A kezelt adatokat Szolgáltató nem gyűjti, azokat a Felhasználó a regisztráció során bocsátja rendelkezésre. A hírlevélre történő regisztráció során megadott személyes adatainak a módosítását a Felhasználó a weboldalon történő belépését követően bármikor módosíthatja.

A Felhasználó a titkar@fot.hu email címre küldött elektronikus levél útján, illetve szolgálgató székhelyére küldött írásos megkeresésében kérheti személyes adatai törlését a Szolgáltatótól.

A törléshez való jog érvényesítése érdekében Szolgáltató haladéktalanul törli a Felhasználó személyes adatait, ha az adatkezelés jogellenes, a Felhasználó az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi vagy az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy az adatkezelés célja már megvalósult.

A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében a Szolgálató ha az általa kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat - különösen a Felhasználó kérelmére - haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti.

 

A Szolgáltató adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

VIII. COOKIE KEZELÉS A HONLAPON

Tájékoztatjuk, hogy Fót Város Önkormányzata, weboldalának www.fot.hu böngészése közbeni felhasználói szokások elemzése céljából, cookiekat (mérőkódokat) használ. Ezek a cookiek nem tudják Önt személy szerint beazonosítani. Az információ gyűjtésének célja, hogy megtudjuk a honlapra látogatókról általánosságban, hogyan használják weboldalunkat. Ez alapján tudjuk honlapunkat továbbfejleszteni. (Például, hogy melyik oldalt nézte meg, a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes látogatások/munkamenetek ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.)

 

IX.TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által a weboldal szolgáltatásaival összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a titkar@fot.hu email címen vagy a 27-535-365-ös telefonszámon. A Szolgáltató a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül adja meg a kért tájékoztatást. A korábban a Szolgáltató részére megadott e-mail címről érkezett igényt a Szolgáltató a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha megfelelően igazolta felhasználói minőségét.

 

X. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu , (+36) 1 391 1400, www.naih.hu ).