I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Fót Város Önkormányzata

Képviselő-testület

Képviselő-testület bizottsága

Képviselő-testület tanácsnokai

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Szervezeti ábra

I. 3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Polgármesteri Kabinet

Jogi és Koordinációs Osztály
Hatósági és Ügyfélszolgálati Osztály
Pénzügyi és Adóügyi Osztály
Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály

Csomádi kirendeltség
I. 6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Apponyi Franciska Óvoda

Fót, Fruzsina u.4. Tel.: 538-425,

Tagintézmény-telephely: Fót, Ibolyás u. 2. Tel.: 538-455,

 

Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsöde

Fót, Szent Benedek u.11. Tel.: 358-018,

Tagintézmény-telephelyei: 1. Béke u. 33. Tel.: 358-064,

2. Eöri Barna u. 33. Tel.: 358- 323,

 

Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény (ESZEI)

Fót, Szent Benedek utca 15. Tel.: 358-104,

Tagintézményei-telephelyei:

1. Területi Gondozási Központ

Fót, Hargita utca 36. Tel.: 358-436

2. Egészségügyi Szolgálat

Fót, Szt. Benedek utca 15. Tel.: 358.104

3. Gyermekjóléti Szolgálat

Fót, Dózsa György utca 12-14.

4. Családsegítő Szolgálat

Fót, Dózsa György utca 12-14. Tel.: 360-417,

 

Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ (FKKK)

Fót, Vörösmarty tér 3.

Tagintézményei-telephelyei:

1. Vörösmarty Művelődési Ház

Fót, Vörösmarty tér 3. Tel.: 538-260

2. Városi Könyvtár

Fót, Dózsa György utca12-14. Tel.: 538-250

3. Németh Kálmán Emlékház

Fót, Béke utca 30.

 

Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ)

Fót, Dózsa György út 12-14. Tel: 358-831

I. 7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Fót Város Önkormányzatának részesedés mértéke: 100%
I. 8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Fót Fejlődéséért Közalapítvány
Cím: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.
email: fotfejlodeseert@gmail.com
Képviselő: Szent-Iványi Géza elnök
Alapító okirat (kattintva elérhető)
I. 9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye


I. 10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Fóti Hírnök
Szerkesztő: Máté Richárd
Kiadó: Máté Bt. 
Cím: 2151 Fót, Attila u. 44.
I. 11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Pest Megyei Kormányhivatal

Cím 1052 Budapest, Városház utca 7.

Ügyfélszolgálat telefon (1) 328-5812

(1) 485-6957

(1) 485-6926

E-mail pest@pest.gov.hu

Vezetők:

dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott

dr. Radich Orsolya főigazgató

dr. Fehér Edina igazgatóII. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
II. 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

MÖTV.
Képviselő-testületi SZMSZ
Adatvédelmi szabályzat
II. 2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem releváns
II. 3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

1. a foglalkoztatási jogviszonyokat szabályozó törvényekben meghatározott kötelező elemeken felüli személyi juttatások és járulékaik biztosítása;

2. a közigazgatási és közfeladatok szolgáltatási színvonalának folyamatos fejlesztését és tökéletesítését célzó intézkedések finanszírozása (önkormányzati rendezvények szervezése, testvérvárosi kapcsolatok ápolása, mezei őrszolgálat és közterület-felügyelet működtetése, könyvvizsgáló és jogi tanácsadók foglalkoztatása, helyi média pénzügyi támogatása, település-marketing);

3. pénzbeli és természetbeni helyi szociális ellátások biztosítása – külön önkormányzati rendeletben megállapított ellátási formák és azok szabályai szerint;

4. egyházak, önszerveződő helyi közösségek és magánszemélyek működésének és programjainak pénzügyi támogatása;

5. önkormányzati beruházások és felújítások

II. 4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

ÜGYINTÉZÉS, ÜGYINTÉZÉSI FOLYAMATOK LEÍRÁSA
NYOMTATVÁNYOK
II. 5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Közszolgáltatások:

egészségügyi alapellátás megszervezése

szociális alap és szakosított ellátások

gyermekvédelmi alapellátások

anyakönyvvezetés

közútkezelés

közvilágítás

csapadékvíz kezelés

egészségügyi, szociális és köznevelési intézmények fenntartása

polgárvédelem

mezőőri szolgálat

közfoglalkoztatás megszervezése

köztemetés

Az egyes közszolgáltatásokról részletesen az "Ügyintézés, ügyintézési folymatok leírása" menüpontban, ügytipusonként bontva találhat információkat.

ÜGYINTÉZÉS, ÜGYINTÉZÉSI FOLYAMATOK LEÍRÁSA


II. 6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Hatósági és Ügyfélszolgálati Osztály

- településrendezési nyilvántartás

- építmény-nyilvántartás

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján „ WEBIKSZ” nyilvántartás

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján „WEBIKSZ” nyilvántartás

- a kereskedelmi tevékenységének végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet alapján kereskedelmi tevékenység bejelentésének nyilvántartása üzletek működési engedélyének nyilvántartása (ASP-iparkereskedelem modul)

- a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján telepengedélyek nyilvántartása (ASP-iparkereskedelem modul)

- a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI. 25.) Kormányrendelet alapján magánszállásadók nyilvántartása

- a nem üzleti célú, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Kormányrendelet alapján nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatást végzők nyilvántartása (ASP-iparkereskedelem modul)

- a vásárokról és a piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Kormányrendelet vásárok és piacok nyilvántartása (ASP-iparkereskedelem modul)

Adó

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján „ONKADÓ” nyilvántartás valamint 2018.01.01-től "ASP-adó modul"

Jogi és Koordinációs Osztály

- közalkalmazottak, köztisztviselők, munkavállalók, ösztöndíjas foglalkoztatottak és közcélú munkások jogviszonyával kapcsolatos nyilvántartások

- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséghez tartozó nyilvántartások

 

2018.01.01-től ASP nyílvántartások
*Az ASP rendszer az önkormányzatoknak egységes felületen, felhőalapú szolgáltatásként teszi elérhetővé a feladataik ellátásához szükséges alkalmazásokat, így biztosítva az ügyfelek hatékony kiszolgálását és az elektronikus ügyintézést.
Az ASP szolgáltatások köre: az iratkezelő rendszer, az önkormányzati települési portál, az elektronikus ügyintézési portál (elektronikusűrlap-szolgáltatással), a gazdálkodási, az ingatlanvagyon-kataszteri rendszer, az önkormányzati adórendszer, az ipari és kereskedelmi, valamint a hagyatékleltár-rendszer.

A Pénzügyi és Adóügyi Osztály integrált pénzügyi és adó rendszerrel (ASP Gazdálkodás szakrendszer és Adó szakrendszer), helyi adatbázisú adóügyi nyilvántartó programmal (ÖNKADÓ illetve MEZŐŐR program) valamint a banki ügyintézéshez OTP banki terminállal (OTP Elektra) rendelkezik.

A Hatósági és Ügyfélszolgálati Osztály a szociális ügyek nyilvántartására bevezetett új felhő alapú adatbázis- és dokumentumkezelő programmal (WEBIKSZ), népesség- és ajánlás-ellenőrző rendszerrel (Vizuál Regiszter), anyakönyvi nyilvántartó rendszerrel (ASZA), valamint ASP rendszer részét képező 2 új szakrendszerrel mely, az ipari- kereskedelmi- és szolgáltató egységek nyilvántartását szolgálja (ASP Iparkereskedelem szakrendszer) valamint hagyatéki ügyek intézéséhez használt (ASP hagyaték szakrendszer).

A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályon bevezetésre került az ASP rendszer részét képező ingatlanvagyon-kataszter (ASP ingatlanvagyon-kataszter szakrendszer) valamint elérhető az évente a földhivatali adatbázis adataival frissülő digitális alaptérkép (FREE TR) és az országos ingatlan nyilvántartó rendszert (Takarnet).

A Jogi és Koordinációs Osztályon lecserélésre került az 1996-óta használatban lévő iktatórendszer és postabontó program (Wikt9.0) és az ASP rendszer részeként integrált iktatórendszer üzemel (ASP iktató szakrendszer) amely minden osztály minden felhasználója számára nyújt szolgáltatásokat.

II. 7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Fóti Hírnök
Szerkesztő: Máté Richárd
Kiadó: Máté Bt.
Cím: 2151 Fót, Attila u. 44.
II. 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei,illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Képviselő-testületi SZMSZ
Képviselő-testületi határozatok
Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
II. 9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Képviselő-testületi ülések előterjesztései
II. 10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Hirdetmények
Közlemények, hírek

II. 11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Pályázatok
II. 13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

7/2019. (II.15.) számú jegyzői utasítás – a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű adatigénylések teljesítéséről szóló szabályzata
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

II. 14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Nem releváns
II. 15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Éves jelentés közérdekű adatok igényléséről 2019. évi
Éves jelentés közérdekű adatok igényléséről 2018. évi
II. 16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Ilyen szerződések nem kerültek megkötésre.
II. 17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Ilyen jellegű általános szerződési feltételek nem kerültek meghatározásra.
II. 18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Nem releváns
II. 19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

Nem releváns
II. 20. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nem releváns
II. 21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

Nem releváns
II. 22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nem releváns

2012. évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról

18. § (1) Az igénylő a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó kérelem elutasítása vagy a kérelem teljesítésére nyitva álló, vagy a közfeladatot ellátó szerv által a 13. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(2) A közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátása iránti kérelem elutasításának jogszerűségét, illetve a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének megalapozottságát a közfeladatot ellátó szervnek kell bizonyítania.

(3) A pert a kérelem elutasításának közlésétől, a kérelem elintézésére rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltétől, illetve - a díj összegének felülvizsgálatára irányuló kereset esetén - a díj megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 10 napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. A díj megfizetése nem akadálya a per megindításának. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a törvényszék székhelyén lévő helyi bíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

(5) Ha a bíróság a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában a közfeladatot ellátó szervet a kért közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására kötelezi.

(6) A bíróság az újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a díj összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti.

(7) Ha a kérelmező a per megindításakor a közfeladatot ellátó szerv által eredetileg megállapított díjat már megfizette, és ennek a díjnak az összege nagyobb a díjnak a per eredményeképpen megállapított összegénél, a bíróság a különbözetnek az igénylő részére történő megtérítésére kötelezi a közfeladatot ellátó szervet.

II. 23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nem releváns
II. 24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nem releváns
II. 25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nem releváns

III. Gazdálkodási adatok
III. 5. A KONCESSZIÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT NYILVÁNOS ADATOK (PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK, PÁLYÁZÓK ADATAI, AZ ELBÍRÁLÁSRÓL KÉSZÍTETT EMLÉKEZTETŐK,   PÁLYÁZAT EREDMÉNYE)
FÓT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI NEM KÖTÖTTEK KONCESSZIÓS SZERZŐDÉST ÉS NEM FOLYTATTAK LE ILYEN JELLEGŰ PÁLYÁZATI ELJÁRÁSOKAT.

III. 6. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL NEM ALAPFELADATAI ELLÁTÁSÁRA (ÍGY KÜLÖNÖSEN EGYESÜLET TÁMOGATÁSÁRA, FOGLALKOZTATOTTAI SZAKMAI ÉS MUNKAVÁLLALÓI ÉRDEK-KÉPVISELETI SZERVEI SZÁMÁRA, FOGLALKOZTATOTTJAI, ELLÁTOTTJAI OKTATÁSI, KULTURÁLIS, SZOCIÁLIS ÉS SPORTTEVÉKENYSÉGET SEGÍTŐ SZERVEZET TÁMOGATÁSÁRA, ALAPÍTVÁNYOK ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ KIFIZETÉSRE) FORDÍTOTT, ÖTMILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ KIFIZETÉSEK
Nem RELEVÁNSIII. 8. KÖZBESZERZÉSI INFORMÁCIÓK (ÉVES TERV, ÖSSZEGZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL, A MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEKRŐL)
3.8 KÖZBESZERZÉSEK
ADATOK AKTUALIZÁLVA 2020.04.02