POLGÁRMESTERI HIRDETMÉNY

Tárgy: Fót Város Önkormányzat Képviselő Testületének Fót Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 13/2001. (VII. 13.) számú hatályos rendelete (továbbiakban: HESZ) módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetésről

1. A partnerségi egyeztetés tárgya:

Fót Déli Vállalkozási terület II. ütem területére vonatozó HÉSZ szabályozás módosítása

 

2. Az eljárás a módosítás során tárgyalásos eljárás. A HÉSZ módosítása során a 314/2012. (XL8.) Korm. rendelet és a 22/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet előírásai és felhatalmazása alapján partnerségi egyeztetést tartok a tárgy szerinti HÉSZ módosítással kapcsolatban.

3. Tájékoztatom a partnereket, hogy a HÉSZ módosítása során a 314/2012. (XI.8.) Korm, rendelet és a 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 33R.) előírásai és felhatalmazása alapján partnerségi egyeztetést tartok a tárgy szerinti HÉSZ módosítással kapcsolatban. A partnerségi egyeztetés keretében lakossági fórumot tűzök ki 2018. október 8.-án (hétfőn) 17:00 órára, melynek helyszíne a Fóti Művelődési Ház. A partnerek körét a 33R. 3.§-a határozza meg. A partnereket a 33R. 4.§ (1) bekezdése szerint tájékoztatom. A partnerek észrevételeiket a 33R. 9.§ (1) bekezdése alapján tehetik meg a lakossági fórumot követő 8 napon belül írásban 8 (e-mailben vagy levélben) a polgármesternek vagy a főépítésznek címezve, (polgaimester@fot.hu, foepitesz@fot.hu, levélcím: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

A 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet Fót Város honlapján megtalálható. (kattintva elérhető)

Melléklet: HÉSZ módosítás tárgy szerinti tervezete

 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2017.(VII.6.) önkormányzati rendelettel módosította Fót Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2001. (VII.13.) KT rendeletét. (továbbiakban HÉSZ) A módosítás Fót Déli Vállalkozási Terület II. Ütemének területét érintette. E területnek része a Budapest és Fót városait összekötő Régi Fóti út mentén, attól keletre, a Sikátorpusztai úttól pedig északra fekvő, közel észak-déli tengelyű, „keskeny” vállalkozási terület, amely terület a Downtown  Property Kft és a Globe Property Management Zrt tulajdonában van.

A területen a tulajdonosok szándékai szerint több vállalkozás működne, ezért a területet több telekre osztották fel. A telkek helyrajzi számai: 5453/14, 5453/15, 5453/16, 5453/17, 5453/18.

A telekosztással létrejövő telkek forgalmi feltárása a fejlesztési terület keleti oldala mentén futó útról történhet. Az út területét a fejlesztendő területek tulajdonosai megvásárolták,

az út ezért magánút. A fejlesztési terület jellege, elhelyezkedése, a fejlesztési terület várható forgalma, a magánút közúti kapcsolatai megkövetelik, hogy a szóban forgó magánút közforgalom számára megnyitott magánút legyen, mert ebben az esetben a magánút kialakítása csak a közutak kialakítására vonatkozó szabályok szerint történhet. A magánútnak az önkormányzati tulajdonban lévő 5460/25 hrsz.-ú kivett útra történő rácsatlakozásához szükséges közútkezelői hozzájárulást a fentiekben leírtakkal összhangban Fót Város jegyzője megadta.

A hatályos HÉSZ szabályozási elemeinek nem mindenben felelnek meg a tulajdonosok által megvalósítani kívánt beruházások technológiai paraméterei, ezért kérelmet nyújtottak be a HÉSZ módosítására.  A kérelemhez mellékelték a MŰ-HELY Zrt által készített tanulmánytervet.   A tulajdonosok egyben kérték, hogy az önkormányzat a területet nyilvánítsa kiemelt fejlesztési területté, hogy a HÉSZ módosítása során az eljárások közül a rövidebb ideig tartó tárgyalásos eljárást lehessen alkalmazni. Erre a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32§. (6) bekezdés c) pontja alapján van lehetőség, mivel a terület fejlesztési területté történő nyilvánítását a tervezett beruházások indokolják.

A fejlesztési terület kialakításával, feltárásával és a hatályos HÉSZ módosításával kapcsolatban figyelembe kell venni az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII, törvény (továbbiakban: Étv.) 30./A. §. és 28.§ (1) bekezdésének rendelkezéseit.

Az Étv.) 30./A.§ alapján az önkormányzat egyes településfejlesztési célok megvalósítására településrendezési szerződést köthet a telken beruházni szándékozóval, a fejlesztési cél megvalósítójával. A szerződés tárgya lehet a településrendezési eszközök kidolgozásának finanszírozása, továbbá azon egyéb költségeknek illetve egyéb ráfordításoknak a cél megvalósítója általi átvállalása, amelyek a cél megvalósításának előfeltételei, vagy következményei, és megvalósításuk az önkormányzatot terhelné.

Az Étv. 28.§ (1) bekezdése szerint a helyi építési szabályzatban a területre előírt kiszolgáló utakat és a közműveket az újonnan beépítésre szánt, illetve a rehabilitációra kijelölt terülten legkésőbb az általuk kiszolgált építmények használatbavételéig meg kell valósítani. E kötelezettség teljesítése, ha jogszabály vagy megállapodás arra mást nem kötelez, a települési önkormányzat feladata

A fentieket figyelembe véve az önkormányzatnak a fejlesztési cél megvalósítójával, az általa készített tanulmányterv alapján az Étv. 28.§ (1) bekezdése szerinti megállapodást is tartalmazó településrendezési szerződést kell kötnie. A szerződésnek és a szerződésben az Étv. 28.§ (1) bekezdése szerint foglalt megállapodásnak tartalmaznia kell a fejlesztési cél megvalósítójának feladatait. E hirdetményhez mellékeljük A MÜ-HELY Zrt által készített HÉSZ módosítást tartalmazó tervet a megalapozó és alátámasztó munkarészekkel, valamint a jóváhagyandó munkarészt.