TÁJÉKOZTATÁS

Kutak engedélyeztetési eljárás határideje: 2020.12.31.

28. § A Vgtv. 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: ,,(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód2.) hatálybalépését (2018.12.21.) megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.”

A kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási, jegyzői engedélyezési eljárásáról

A hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre - az ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni az építtetőnek.

A rendelkezés szerint az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2018. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

- a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

- épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

- nem gazdasági célú vízigény.

 

Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt az engedélyről.

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Székhelye: 1081 Budapest, Dologház utca 1.

Postacím: 1443 Budapest, Pf.: 154.

E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu

Telefon: 36-1-459-24-76, 36-1-459-24-77, 36-1-459-24-60

 

Városunknak csaknem teljes területe a Fővárosi Vízművek Zrt. Balpart I. és II. vízműterületeinek védőövezetébe(kattintva elérhető a védőövezeti térkép) tartozik. Így azon ingatlanok esetében, melyek a védőövezeteken belül helyezkednek el, a kutak létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság engedélye szükséges.

 

A kút jegyzői engedélyezésének együttes feltételei:

 a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,

 a kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,

 a kút fennmaradásának engedélyezése esetén – az illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásával – annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

Az engedélyezési eljárás ügymenete:

 A vízjogi fennmaradási engedélyre vonatkozó kérelem nyomtatvány benyújtása

(A nyomtatvány elérhető a www.fot.hu honlapon, illetve megtalálható az Ügyfélszolgálati Irodában).

Az eljárás illetéke 3.000,- Ft (illetékbélyegben, amelyet a kérelem nyomtatványra kell felragasztani).

 

A kérelem benyújtható:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában

2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

Ügyfélszolgálaton nyitvatartási időben:

Hétfő 8:00-12:00 és 13:00-17:00 óráig

Kedd 8:00-12:00 és 13:00-16:00 óráig

Szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:00 óráig

Csütörtök 8:00-12:00 és 13:00-16:00 óráig

Péntek 8:00-12:00 óráig

 

Mindazon kutakra, amelyek létesítésekor jogszabály kötelezően nem írta elő engedély meglétét (jogszerűen létesültek engedély nélkül), nem alkalmazható a fennmaradási engedély, hanem üzemeltetési engedélyt kell adni, az előbbi feltételektől függően a Jegyzőnek vagy a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.

 

ÁSOTT KÚT

FÚRT KÚT

1885 - 1964. július között létesített kút ("kutat saját birtokán, mindenki szabadon építhet") ÜZEMELTETÉSI engedélyt kell rá kérni.

1885 - 1964. július között létesített kútra ("kutat saját birtokán, mindenki szabadon építhet") ÜZEMELTETÉSI engedélyt kell kérni.

1964. 07.01. - 1992.02.15. között létesített engedély nélkül létesíthető kutak esetén ÜZEMELTETÉSI engedélyt kell rá kérni. Ebben az időszakban

az engedély nélkül létesíthető” ásott kút: első vízzáró réteget nem haladja meg, élővízfolyás, csatorna vagy állóvíz medrétől legalább 20 m távolságra van és biztosítottak az építési előírásokban rögzített védőtávolság; a víz kiemelése kézi erővel, vagy olyan gépi berendezéssel történik, melynek teljesítőképessége nem haladja meg a háztartás indokolt vízszükségletének kielégítéséhez szükséges mértéket.                                                                  Egyéb esetben az 1964.07.01-1992.02.15. között létesített kutakra FENNMARADÁSI engedélyt kell kérni.

1960. augusztus 8.- 1992. február 15. között létesített kút (1960. augusztus 8-án életbe lépett utasítás szerint létesítésükhöz nem kellett engedély) ÜZEMELTETÉSI engedélyt kell rá kérni.

1992. február 15. után létesült kútra fennmaradási engedélyt kell kérni.

1992. február 15. után létesült kútra fennmaradási engedélyt kell kérni.

Fúrt kút esetében: a kivitelezést az végezheti, aki vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és kút-kivitelezési jogosultsággal rendelkező személy az elsajátított kút-kivitelezési gyakorlatot számára igazolja, valamint a bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyelet tanúsító igazolásával, megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29.§-a szerint:

(4) Ha a vízimunka elvégzése, illetve a vízilétesítmény megépítése vagy átalakítása végleges hatósági engedély nélkül, vagy a végleges hatósági engedélytől eltérően történt, a létesítő részére az üzemeltetési engedély kiadása megtagadható. Amennyiben a vízügyi hatóság a vízimunka, vízilétesítmény megvizsgálása után - az eset összes körülményeire is figyelemmel - a létesítő részére a fennmaradási engedélyt utólag megadja, egyidejűleg vízgazdálkodási bírság megfizetését kell előírni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

(5) A vízgazdálkodási bírságot - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - a vízimunka, vízilétesítmény kivitelezőjével szemben kell kiszabni.

(6) A vízgazdálkodási bírságot a vízimunka, vízilétesítmény létesítőjével szemben kell kiszabni, ha

a) a kivitelező kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a jogellenes létesítésért való felelősség nem őt terheli, vagy

b) a kivitelező személye nem ismert.

(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha

a) a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és

b) az engedély megadásának feltételei fennállnak.

 

További információigény esetén is készséggel állunk rendelkezésükre!

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály

Soós Melinda

településgazda

(27) 535-365/122 mellék

 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részletesebb tájékoztatója megtekinthető melléklet csatolmányként.