365/2018. (XI.21.) KT-határozat

Fót Város Önkormányzat 2018. évi Költségvetési Koncepciójáról

(egységes szerkezetben a 367/2018. (XI.21.) KT-határozat szerinti módosításokkal)

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fót Város Önkormányzat 2019. évi Költségvetési Koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg:

l./ Fót Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetés) tervezetének előkészítése során elsődleges szempont legyen a költségvetés kötelező és önként vállalt feladatainál, azon belül a működési és felhalmozási feladatoknál a bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása.

Ennek érdekében a költségvetés előirányzatainak kidolgozása előtt meg kell vizsgálni valamennyi beruházási és felújítási feladat megkezdése előtt a településrendezési tervekkel történő összehangolás szükségességét. A fentieken túl figyelembe kell venni a Képviselő-testület már meghozott határozatait (listázott több éves kihatású kötelezettségvállalásokat lsd. 301/2018.sz. előterjesztés 1. sz. mellékleteként!)

 

2./ A bevételek tervezési elvei:

 

2.1. A Hivatal és az önkormányzati intézmények a 2019. évi bevételi előirányzatukat a teljesítendő elvárt bevételek szintjén tervezzék meg.

2.2. Az állami támogatásokat a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény 2. és 3. mellékleteinek szabályai szerint meghatározott összegben kell tervezni.

2.3. A 2019. évi feladatmutatókat lehetőség szerint úgy kell tervezni, hogy államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben biztosított lemondással ne kelljen élni.

2.4. Az adóbevételeket a hatályos önkormányzati rendeletekben meghatározott adómérték és az adózásra kötelezettek körének figyelembevételével kell tervezni.

2.5. Az önállóan működő költségvetési szervek működéséhez kapcsolódó bevételeit az analitikus nyilvántartás előírásai, az azt megalapozó szerződés és jogszabályi előírás alapján kell megtervezni.

2.6. A Költségvetésben tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése előirányzat csak abban az esetben tervezhető, ha az értékesítésről a Képviselő-testület a 2018. decemberi üléséig döntött.

2.7. A működési és a felhalmozási feladat fedezetéül bevonható pályázati forrás a Költségvetésben a pályázat költségvetése és a rendelkezésre álló információk alapján tervezhető.

2.8. Fejlesztési célú hitelfelvételi előirányzat csak a Kormány engedélyét követően tervezhető.

2.9. A Költségvetés összeállítása során a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben meghatározottak alapján adósságot keletkeztető ügyletből származó bevétel nem tervezhető.

 

3./ A kiadások tervezési elvei:

 

3.1. A Hivatal és az intézmények a 2019. évi kiadási előirányzata a feladataikhoz kötött, ún. „szintre hozással” korrigált kiadásaik alapján tervezhető.

3.2. A személyi juttatásokat a költségvetési szerveknél a Törvényben, avagy helyi rendeletben meghatározott illetményalap, a bértábla, a kinevezési okiratok, a munkaszerződések, soros előrelépés, a nyugdíjba vonulók felmentési idejére fizetendő helyettesítési díj, illetve az átmeneti többlet létszám igény és az évközi kötelező teljesítményértékelés adatainak figyelembevételével szükséges megtervezni. Miután a 2018. II. félévi teljesítmény-értékelés és a 2018. évi minősítés a vonatkozó jogszabályok értelmében 2019 januárjában lesz esedékes, a munkáltatói hatáskörébe tartozó illetmény-eltérítések közvetlen költségvonzatait legkorábban a 2019. évi költségvetés tervezetének I. verziója jelenítheti meg.

3.3. Az intézmények közalkalmazotti megállapodását a költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelvek alapján kell felülvizsgálni annak érdekében, hogy a megállapodás az Önkormányzat által nem támogatott személyi juttatást ne tartalmazzon.

3.4. A jubileumi jutalom tervezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78. § (1) bekezdése és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 150. § (1) bekezdése alapján történhet.

3.5. A béren kívüli juttatások a Törvény alapján a közalkalmazottak számára adhatók, a köztisztviselők részére - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése alapján - kötelező juttatás a 2018. évi szinten tervezhető, tényleges fedezetének biztosításáról a költségvetési rendelet dönt.

 

Béren kívüli juttatások az alábbiak szerint tervezhetőek:

a) családalapítási támogatás 100.000,-Ft/gyermek értékben (az önkormányzat céltartalékként tervezi)

b) temetési segély maximum a létszám 5%-ára tervezve, 100.000,-Ft összegben (az önkormányzat céltartalékként tervezi)

c) korábban (2017. november 30-ig) megállapított pótlékok

d) lakhatási támogatás (albérleti hozzájárulás - 40.000,-Ft/fő/hó), lakásépítési és lakásvásárlási támogatás (az önkormányzat céltartalékként tervezi)

e) egyszeri rendkívüli munkáltatói segély (nettó 100.000,-Ft/fő - az önkormányzat céltartalékként tervezi)

f) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás a már megkötött tanulmányi szerződések esetében tervezhető (továbbképzési terv készítendő 2019. január 31-ig, ezt az önkormányzat céltartalékként tervezi)

g) Cafetéria a kedvezményes adó- és járulékteherrel tervezve, bruttó 200.000,-Ft/fő összegben (munkáltatói járulékot is magában foglalóan)

h) munkába járással kapcsolatos költségtérítés, továbbá az intézményvezetők számára jóváhagyott költségtérítés

i) munkavégzésre irányuló kiküldetés (2018. évi eredeti előirányzat)

j) képernyő előtti munkavégzéshez szükséges éleslátást biztosító szemüveg készíttetésének támogatása, kizárólag a vonatkozó munkakörökben, 60.000,-Ft/fő összegben (kétévenként tervezhető)

k) bankszámla költségtérítés bruttó 12.000,-Ft/fő értékben

l) helyettesítési díj tervezése a gyermekek után járó pótszabadságok és a kötelező továbbképzés napjaira

m) betegszabadság miatti helyettesítési díj (az önkormányzat céltartalékként tervezi)

n) kereset-kiegészítés összegét az előző év (bázis) alapilletményének 2%-ában kell meghatározni és betervezni

o) alkalmi munkaruha költségtérítés 50.000,- Ft

p) a Hivatalban további 1 fő kisegítő jegyzőkönyvvezető részére szabadidő-megváltás fedezete

q) az Önkormányzat személyi kiadási során 1 fő – a Barackos-terület rendezését célzó szervezési feladatokkal történő - megbízásához szükséges keretösszeg

 

A c), f), h), j) pontok és a jubileumi jutalom esetében az önállóan működő intézmények adatot közölnek a Fóti GESZ számára, aki az adatokat intézményenként összesíti és az elemi költségvetések átadásakor benyújtja a Fóti KÖH részére.

Tájékoztatásul minden költségvetési szervnek:

- a törzsgárda jutalom,

- az egyszeri kereset-kiegészítés nettó 200.000,-Ft/fő értékben,

- 9 havi címpótlék összege,

- és a munkaruha tekintetében adatot kell szolgáltatni a Fóti GESZ és a Hivatal felé,

- az FKKK és a GESZ dolgozói részére 15%-os béremelés tervezhető.

 

3.6. Az intézmények dologi és egyéb folyó kiadásainak – kivéve az energiaköltségek – keretösszege a 2018. évi eredeti előirányzati adatok, illetve a kifejezetten inflációkövetéssel rendelkező kötelezettségvállalások esetén eredeti előirányzat plusz az infláció várható mértéke (átlagosan 2,7 %) alapján, valamint a bázisévben a következő év költségvetésére hatást gyakorló intézkedések és előirányzat-módosítások figyelembevételével tervezhető. A dologi kiadáson belül az energiaköltség tervezésénél Fót Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének várható tényadatából szükséges kiindulni, kivéve a 2018. évben beruházással érintett azon feladat-ellátási helyeket, ahol a rendeltetésszerű működés nem volt folyamatos. Ezekben az esetekben a 2018. évi eredeti előirányzati adatokat kell bázisként figyelembe venni.

3.7. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv dologi kiadását a 2019. évre vonatkozó szerződés, az ismert feladat-változás és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet (Áhsz). rendelkezéseinek figyelembevételével kell meghatározni. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek a 2019. évi tervjavaslatában elemeznie és értékelnie kell az elmúlt év gazdasági folyamatait, és részletes indokolással kell bemutatni a tervezett feladat kiadási előirányzatát.

3.8. A működési célú pénzeszköz-átadások közül a céljelleggel juttatott, Közrendvédelmi és katasztrófa-védelmi feladatok támogatási előirányzatát 0,-Ft keretösszeggel kell tervbe állítani.

3.9. A Kulturális Pályázati Támogatási Alapot 4.000.000,-Ft, a Sport Pályázati Alapot 3.000.000,-Ft előirányzattal kell tervbe állítani.

3.10. Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 2018. évi juttatások átfogó, számszerű elemzése, a helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve és a 2019. január 1-jét követően hatályos jogszabályok rendelkezései alapján szükséges tervezni.

3.11. A felhalmozási célú pénzeszközátadások között továbbra is tervezni kell a dolgozók lakásépítésére és vásárlására nyújtható kölcsön kiadásait.

3.12. A 2019. évi költségvetési tervjavaslat összeállítása során kiemelt szempont a beruházási és a felújítási feladatok részarányának főösszegen belüli növelése és az Önkormányzat vagyonának gyarapítása. A fentieken túl lehetőség szerint biztosítani szükséges a középtávú célokban javasolt felhalmozási és felújítási feladatok prioritását.

3.13. Katasztrófavédelmi Pályázati Alapot kell 2.000.000,-Ft előirányzattal tervbe állítani - a 2019. februári testületi ülésre előterjesztve az annak pályázati feltételeire vonatkozó javaslatot is.

 

A felhalmozási feladatok és felújítási célok tervezésénél:

 

• Elsősorban a 2018. évben megkezdett feladatok forrásigényét szükséges biztosítani az e Határozat Mellékletében részletezett bontásban.

• A fentieken túl lehetőség szerint biztosítani szükséges a középtávú gazdasági programban javasolt felhalmozási feladatok és felújítási célok prioritását. A 2018. évről áthúzódó felhalmozási feladatokat, felújítási célokat elsősorban a tárgyévi előirányzatok (és szükség szerint a 2018. évi pénzmaradvány terhére) szükséges biztosítani.

• a Gazdasági programban önálló soron nem jelenik meg ugyan, de további felhalmozási kiadási tervként tervezni kell évi 1 db újra-élesztő készülék beszerzésével, s ezáltal a ciklus során a közintézmények defibrillátorokkal történő fokozatos felszerelésével! (kb. 800 eFt/év)

• a Bársony Fót Program fedezetét a Környezetvédelmi Alapon kívüli forrásból kell biztosítani.

• Az elavult analóg telefonközpont és vezetékes telefonok cseréjére 2 millió forint (Vodafone mobiliroda kialakításához), a mobiltelefon készülékek modernizálására 1 millió forint forrás szükséges.

• Az októberi választás után, az új Képviselő-testület és bizottságok tagjainak az elektronikus ügyintézésre való áttéréshez szükséges laptop és szoftverek, ezen felül mobiltelefon vásárlás 5,15 millió forint Várólistán tervezhető, a mezőőr számára mobiltelefon vásárlására 0,25 millió forint tervezhető.

3.14. A benyújtott és a már elnyert pályázatokat a Költségvetésben tervezni szükséges.

3.15. A 2018. évi költségvetésben nem szereplő beruházás, illetve felújítás tervezése elsősorban pályázati forrás bevonásával lehetséges, másodsorban saját forrásból - figyelembe véve azt, hogy adósságot keletkeztető ügyletből származó bevétel nem tervezhető. Az újabb beruházások előtt a beruházás további fenntartási költségét, egyéb többéves kihatású kötelezettségek költségvetési kihatását is vizsgálni kell.

Az induló beruházások és felújítások részletes feladatonkénti és célonkénti meghatározásáról kimutatást kell készíteni, melynek határideje: 2019. január 4.

 

4. Minden költségvetési szervnek (a továbbiakban részletezett Ütemterv szerint) el kell készítenie 2019. január 1. és 2019. december 31. közötti időszakra szóló elemi költségvetési javaslatát:

- az Apponyi Franciska Óvoda megtervezi személyi, járulék és dologi kiadásait;

- a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde megtervezi személyi, járulék és dologi kiadásait;

- a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ megtervezi személyi, járulék és dologi kiadásait;

- Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény megtervezi személyi, járulék és dologi kiadásait;

- a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet megtervezi személyi, járulék és dologi kiadásait.

- a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal megtervezi személyi, járulék és dologi kiadásait.

 

Az önállóan működő költségvetési szerv elemi költségvetésében kell megtervezni a költségvetési szerv személyi és járulék kiadásait, valamint a dologi kiadások közül a Cafetériát terhelő kezelési költségeket és a hatósági díjakat.

Az önállóan működő intézmények 2018. december 21-ig adatot szolgáltatnak a soros előrelépés, a pótlék, az étkezési feladatmutatók tekintetében, mely alapján a Fóti GESZ megtervezi az intézmények elemi költségvetését.

A 2019. évi költségvetési tervezetet is - a tavalyi évhez hasonlóan - úgy kell elkészíteni és összeállítani, hogy minden költségvetési kiadási tételt alá kell támasztani a megfelelő jogszabállyal, ami az adott feladatellátást kötelezővé teszi, vagy képviselő-testületi felhatalmazás alapján ellátható.

 

A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal számára a terveket a Költségvetés tagolása szerinti formában, táblázatokkal kell alátámasztani.

 

5./ A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetési rendelet kimunkálásának ütemtervét, az alábbiak szerint állapítja meg és hagyja jóvá – az alábbi szempontokra is figyelemmel:

• az államháztartásról szóló 2011. CXCV. Törvény 15. A költségvetési rendelet előkészítése, elfogadása 24 §. (3) bekezdésére figyelemmel („A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek”).

 

1./ Költségvetési koncepció testületi tárgyalása (elfogadása).

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. november 21.

 

2./ A Költségvetés I. verziójának rendező elveit elfogadó KT határozat kíséretében a költségvetési koncepció közreadása, az intézmények számára (tervezési körirat).

Felelős: jegyző

Határidő: 2018. november 23.

 

3./ Intézményi tervek elkészítésének és Pénzügyi és Adóügyi Osztály részére történő átadásának határideje. A terveknek feladat mélységig részletezniük kell a szükségleteknek megfelelő 2018. évi költségvetési- és létszám-tervet, egyidejűleg beterjesztve az elemi költségvetést és annak írásos magyarázatát/indoklását.

Felelős: intézményvezetők, a Fóti KÖH költségvetési tervéért jegyző, és a KT költségvetési tervéért polgármester

Határidő: 2019. január 04.

 

4./ Önkormányzati szintű tervösszesítés, amelyet követően a tervszámokat a Pénzügyi és Adóügyi Osztály hivatott megfeleltetni a költségvetési törvényben megjelenő előírásoknak.

Felelős: jegyző

Határidő: 2019. január 11.

 

5./ 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet I. verziójának közreadása

Felelős: jegyző

Határidő: 2019. január 11.

 

6./2019. évi költségvetési rendelet-tervezet I. verziójának KIÉT, Intézményvezetők véleményezése

Felelős: jegyző

Határidő: 2019. január 14-16. (véleményüket a véleménylappal együtt közreadva)

 

7./ 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet I. verziójának bizottsági megtárgyalása (PJB-EEB közös ülése), majd véleménylap közreadása

Felelős: PJB és EEB elnöke

Határidő: 2018. január 21-22, véleménylap közreadása 2018. január 25.

 

8. 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet I. verziójának képviselő-testületi megtárgyalása

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. január 30. (meghívó kiküldése 2019. január 25.)

 

9./ 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet I. verziójának képviselő-testület által meghatározottak szerinti átdolgozása

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 8.

 

10. 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet végleges verziójának bizottsági megtárgyalása (PJB-EEB közös ülése), majd véleménylap közreadása

Felelős: PJB és EEB elnöke

Határidő: 2019. február 18-19. (véleménylap közreadása 2019. február 22.)

 

11. 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 27. (meghívó kiküldése 2019. február 22.)

 

 

A fenti határozatban hivatkozott Mellékletet lsd. a Képviselő-testület 2018. november 21-i nyilvános ülése Jegyzőkönyvének 4. sz. mellékleteként!