Új Helyi Építési Szabályzat Fóton

A 2001. óta hatályban lévő és időközben többször módosított helyi építési szabályzat teljes felülvizsgálata vált szükségessé, részben az elmúlt években átalakult jogszabályi, részben a rendelet elfogadása óta megváltozott városi környezet miatt. Ezért Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember 25.-én elfogadta a Fót Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2019.(IX.26.) önkormányzati rendeletet (HÉSZ), mely 2019. október 26.-án lép hatályba

A HÉSZ mellékletei a következők:

- 1. sz. melléklet Szabályozási terv (továbbiakban SZT) 1- 6 térképszelvények

- 2. sz. melléklet Városközpont szabályozási terve SZT-VKP

- 3. sz. melléklet építési övezetek és övezetek szabályozási jellemzői: (beépítési mód, legkisebb telekméret, legnagyobb beépítettség, szintterületi mutató, legkisebb zöldfelület, előkert, oldalkert, hátsókert legkisebb mérete, legnagyobb épületmagasság)

- 4. sz. melléklet Településrészek megnevezése és lehatárolása

- 5.sz. melléklet Elővásárlási joggal terhelt ingatlanok

- 6. sz. melléklet Útépítési és közművesítési hozzájárulás kötelezettség esetei

 

Az új HÉSZ-ben megfogalmazott előírások közül az alábbiakra hívjuk fel figyelmüket:

- Telekalakítás általános előírásai 16.§ Új nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható ki, kivéve olyan zárványtelek esetében, amely

a) jelen rendelet hatálybalépése előtt jogszerűen meglévőnek tekintett lakó- vagy üdülőépülettel beépült,

b) megközelítését bejegyzett szolgalmi jog biztosítja és ezen telek esetében a szolgalmi joggal érintett területrész a telekkel nyélként egyesíthető a hatályos jogszabályokban előírt méretek betartásával.

- Magánút létesítésére vonatkozó előírások 17.§ A település területén magánutat a közterületekre vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével kell kialakítani. (Beépítésre szánt területen kialakított magánút legalább 12 m szélességű, beépítésre nem szánt területen pedig legalább 10 m szélességű kell, hogy legyen.)

- Az elő-, oldal-, hátsókertek, beépítési mód és az építési hely előírásai 18.§ Oldalhatáros beépítés alkalmazása esetén az oldalhomlokzatnak az oldalhatártól mért legfeljebb 1,0 m-es távolságon belül kell elhelyezkednie. Zártsorú beépítési módban új épület építése esetén a telekhatártól telekhatárig történő beépítéstől eltérni az illeszkedés szabályainak figyelembevételével, a településképi rendeletben meghatározott szakmai konzultáció keretében meghozott állásfoglalás alapján lehet.

- Gépjárművek elhelyezése 19.§

Az épületek, területek rendeltetésszerű használatához szükséges, jogszabály által előírt számú gépjármű-parkolókat és kerékpártárolókat egyéb előírás hiányában telken belül kell biztosítani.

Kettőnél több lakást tartalmazó új épület létesítése vagy meglévő épület bővítése esetén lakásonként legalább 1db gépjármű épületen belüli elhelyezéséről gondoskodni kell.

Lakó rendeltetést is tartalmazó épület esetén a létesített első lakáshoz 2 db gépjármű/lakás, minden további lakáshoz 1,5 gépjármű elhelyezéséről kell gondoskodni.

- Melléképítményekre vonatkozó előírások 23.§

5 m3-t meghaladó hasznos térfogatú kerti, valamint épületen belüli víz- és fürdőmedence csak olyan építési telken létesíthető, ahol a szennyvízelvezetés zárt közcsatorna hálózattal, vagy azzal egyenértékű műszaki megoldással (korszerű szennyvíztisztító kisberendezés) biztosított.

Lakóterület építési övezeteiben - a falusias lakóterület kivételével –melléképítmény legfeljebb összesen 50 m2 nettó alapterülettel helyezhető el eltérő övezeti rendelkezések hiányában.

Állattartásra szolgáló építmények elhelyezésére, létesítésére vonatkozó előírások:

a) A Városközpont területén állattartásra szolgáló építmény a szomszédos telken lévő huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség nyílásától 20 méterre helyezhető el.

b) Fótliget területén állattartásra szolgáló építmény a szomszédos épület nyílásától legalább 20m távolságra nem helyezhető el.

c) Az állattartásra szolgáló építmény

ca) a szomszédos telken lévő lakóépület legközelebb eső nyílásától (ajtó/ablak) 15 méterre,

cb) ásott kúttól 15 méterre,

cc) fúrt kúttól 5 méterre,

cd) fürdőmedencétől 10 méterre,

ce) hátsó telekhatártól 6 méterre,

cf) közterülettől 20 méterre

helyezhető el.

- Beépítésre szánt területek általános előírásai 24. §

Egy telken két épület helyezhető el, kivéve, ha az övezeti előírások másként nem rendelkeznek.

Új épület építése, vagy meglévő épület bővítése esetén az elhelyezhető rendeltetési egységek számát a telekméret 150 m2-rel történő osztásával kell meghatározni.

- Lakóterületek általános előírásai 25.§ Lakásonként legalább nettó 4 m2-es tároló helyiséget kell létesíteni. A meglévő garázsok, gépjárműtárolók Szent Benedek park területén más funkcióra nem alakíthatók át, és a lakóterületen a legkisebb kialakítható telek szélessége 16,0 m eltérő övezeti előírások hiányában. Az utcai telekhatártól mért 40 m-nél hosszabb telkek esetén az utcai telekhatártól mért 40 m-en túli telekrész nem építhető be, azaz a 40 m-es távolság egyben az építési telek hátsókerti építési határvonala is.

- Kertvárosias lakóterületek 26.§ Az övezetben a tervezett közművesítettség beépítettség feltétele teljes. Egyéb övezeti előírás hiányában egy főépítmény helyezhető el. A kertvárosias lakóterületek Lke-1, Lke-2, Lke-3 és Lke-4 jelű építési övezeteinek telkein az építési övezetben előírt legkisebb telekterület méreténél kisebb telek esetében legfeljebb két lakás létesíthető, az építési övezetben előírt legkisebb telekterület méretét meghaladó méretű telek esetében két lakás és a telek területének minden, a legkisebb telekterület felét meghaladó területrésze után további egy lakás létesíthető.

- 27. §. az egyes kertvárosias lakóterületek Az Lke-1 övezetben egy épület legfeljebb két lakást tartalmazhat, a Barackos és a Sátorfák városrészekben az előkert legkisebb mértéke 3,0 m lehet, a Barackos területén a kialakítható telek legkisebb szélessége 17,0 m lehet.

Az Lke-2 övezetben egy lakóépület legfeljebb két lakás rendeltetési egységet tartalmazhat.

Lke-3, Lke-8, Lke-9 építési övezetekben telkenként egy rendeltetési egység helyezhető el.

Lke-11 övezetben kizárólag lakó rendeltetési egység, továbbá telkenként egy rendeltetési egység helyezhető el.

Lke-A övezetben telkenként egy rendeltetési egység helyezhető el.

Falusias lakóterületek 28. §. A lakóépületek egy lakó rendeltetési egységet tartalmazhatnak.

 

- Településközpont vegyes terület általános előírásai a 29. §. ban találhatóak.

A településközpont vegyes területeken a tervezett közművesítettség mértéke teljes.

A Vt-1 övezetben önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el.

A Vt-2 övezetben az épületek földszintjén csak kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató, kulturális rendeltetésű egységek helyezhetők el.

- A kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) általános előírásai a 32.§.-ban találhatóak. A gazdasági rendeltetésű épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára telkenként 1 db lakó rendeltetésim egység létesíthető. Állattartásra szolgáló építmény huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiség nyílászárójától 15 m-re helyezhető el.

 

- Mezőgazdasági területek 45. §. A mezőgazdasági területek övezeteihez tartoznak a település mezőgazdasági termelés, állattenyésztés célzott területfelhasználású és kapcsolódó funkciójú területei: Má, Má-kh és Mk jelű területek.

- A 46. §. az egyes mezőgazdasági övezetek részletes előírásait fogalmazza meg. Melyek közül az alábbiakban csak a legfontosabbakat emeljük ki:

Az általános mezőgazdasági terület övezeteiben (Má-1, Má-2, Má-3) csak akkor helyezhető el lakóépület, ha:

A mezőgazdálkodási célú gazdasági építmény már megépült és használatbavételi engedéllyel is rendelkezik.

A mezőgazdálkodási célú gazdasági építménnyel egyidejűleg épül meg, ebben az esetben a lakóépületre nem adható önállóan építési és használatbavételi engedély.

A lakó rendeltetést tartalmazó épület földszinti bruttó alapterülete nem haladja meg a 150 m2-t.

A korlátozott használatú mezőgazdasági terület övezetben (Má-kh) nem létesíthető birtokközpont, illetve kiegészítő központ, valamint huzamos tartózkodásra szolgáló építmények nem helyezhetőek el.

A kertes mezőgazdasági övezetekben (Mk-1 és Mk-2) a jogszabályokban és a jelen rendeletben meghatározott általános beépítési feltételek teljesülése esetén lakóépület is létesíthető. A lakóépületben legfeljebb egy lakás létesíthető.

Az övezet területén a zártkerti művelés alól kivett telken lakóépület akkor létesíthető, ha

a csapadékvizek visszatartásának biztosítása érdekében ciszterna létesül telken belül, amelynek térfogata az adott ingatlan minden egyes m2 beépített és burkolt felületére számítva legalább 50 liter tározó kapacitású legyen, és

a telken belül víz-zárósági próbával igazoltan, vízzáró műtárgyba gyűjtik a szennyvizeket, és annak elszállítása megoldott, és

a telek szélessége eléri a 16 m-t és területe az 1000 m2-t.

-A beépítésre alkalmas méretű telken a meglévő és a tervezett létesítmények összes alapterülete nem haladja meg a 300 m2-t.

-Az övezet területén a terepszint feletti beépítettség +5%-kal növelhető abban az esetben, ha a csapadékvizek visszatartásának biztosítása érdekében ciszterna létesül telken belül, amelynek térfogata az adott ingatlan minden egyes m2 beépített és burkolt felületére számítva legalább 50 liter tározó kapacitású legyen.

-Új épület építése és meglévő épület beépítettséget növelő bővítése esetén a ciszterna tározó térfogata az adott ingatlan minden egyes 50 m2 burkolt felületére számítva legalább 0,75 m3 nagyságú legyen. Ha a csapadékvizek visszatartása telken belüli elszikkasztással vagy ciszternában való tározással műszakilag nem lehetséges, akkor egyedi megoldás alkalmazása csak a hálózat és a befogadó kezelőjének előzetes engedélyével lehetséges.

 

Az új HÉSZ mellékletét képező szabályozási tervlapokon történt módosítások között található az a sokakat érintő változás, hogy a Fóti Somlyó tó környezetében található, Hü jelű üdülőterület besorolása Lke-10 lakóterületre módosul.

 

Az új HÉSZ és annak mellékletét képező szabályozási terv www.fot.hu oldalon találhatóak meg. (kattintva elérhető)

 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági- és Ügyfélszolgálati Osztály