Ajánlattételi felhívás - Ajánlattételi felhívás tárgya: „Fót, Dózsa György út 11. szám alatti épület bontása”

Az ajánlatot zárt borítékban, Dr. Vass György polgármesternek címezve, egy példányban kérjük benyújtani. A borítékon az alábbiakat kérjük feltüntetni:

„Fót, Dózsa György út 11. szám alatti épület bontása”

- Ajánlattevő neve, címe:

- „Ajánlattételi határidő: 2020. március 31. 10.30. óra”;

- „Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”;

Az Ajánlattevő képviselőjének a benyújtott példányokat minden oldalon szignálnia kell, az utolsó oldalon cégszerű aláírással, magánszemélynél eredeti aláírással teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (2 tanú előtt), illetve a meghatalmazott aláírásával (teljes bizonyító erejű magánokirat) ellátva kell az ajánlat benyújtására nyitva álló időpontban és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen vagy meghatalmazott útján beadni (névaláírással), illetve megküldeni.

6.2./ Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A meghatalmazást az ajánlathoz mellékelni kell.

6.3./ Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem felel meg, úgy Ajánlatkérő Ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

Az ajánlattétel benyújtásának határideje: 2020. március 31. napja (ke51dd) 10.30.óra.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határidő lejártáig igazoltan beérkezzék, vagy az Ajánlatkérő számára rendelkezésre álljon (személyes, vagy meghatalmazott útján történő benyújtás).

A beérkezett ajánlatok felbontásának helye:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyisége (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.).

A beérkezett ajánlatok felbontásának ideje: 2020. március 31.napja 10.45. óra

 

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat a Polgármester 5 munkanapon belül értékeli és bírálja el.

Az ajánlattal kapcsolatban érdeklődni lehet (félfogadási időben) az alábbi elérhetőségeken:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és - üzemeltetési Osztály

2151 Fót, Vörösmarty tér 1. Szita Lajos beruházási ügyintéző

+36 (27) 535-375 /9132 mellék+3670/380-17-94

Kivitelezési idő: a munkaterület átadását követő 90 nap.

15.2./ Fizetési határidő a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.

15.3/ Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

15.4/ Késedelmi kötbér a nettó összeg 1 %-a/nap, max.20%, meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj 20 %-a. Nyertes ajánlattevő egy végszámla benyújtására jogosult.

A jelen ajánlattételi felhívást Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 51/2020. (II.26.) KT-határozattal fogadta el, és hagyta jóvá.

 

 

Bővebb információ a mellékletből érhető el!