Fóti Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Hatósági- és Ügyfélszolgálati Osztály

ügyintéző munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet 14. „Hatósági feladatkör” I-II. besorolási osztályban.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az ipar és kereskedelem, az üzletek működési engedélyeivel, a kereskedelmi és magánszemélyek bejelentésével, telepengedélyekkel kapcsolatos feladatok ellátása; az Ügyfélszolgálat működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása; az Ügyfélszolgálatra visszaérkező, át nem vett levelek ügyfelek részére történő átadása, illetve visszajuttatása az érdemi ügyintézőhöz; az Ügyfélszolgálatra beérkezett iratokról, kérelmekről naponkénti nyilvántartás vezetése, illetve azok továbbítása az ügyvitel felé; a települési közvilágítási hálózat meghibásodásával kapcsolatos lakossági bejelentések továbbítása az üzemeltető felé; talált tárgyak átvételével, megőrzésével, illetve kiadásával összefüggő feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,

Cselekvőképesség,

Büntetlen előélet,

Felsőfokú képesítés, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I./14. pontban meghatározottak szerint: I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

A II. besorolási osztályban:

Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Az ellátandó feladat terén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

87/2019.(IV.23.) Korm. rend. 1. mell. szerinti részletes szakmai önéletrajz;

Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata;

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak megkérését tanúsító igazolás;

Nyilatkozat arról, hogy a Ktt. 84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem ál fenn

Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Csízik Melinda Hatósági és Ügyfélszolgálati osztályvezető nyújt, a +36 70/459-5219 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Márkosné Dénes Ella szociális ügyintéző részére a markosne.ella@fot.hu email címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 16.

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

KÖZIGÁLLÁS

Fót Város Önkormányzatának Hivatalos honlapja és facebook oldala

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelen pályázatban kiírt munkakörre a Munkáltató 3 hónapos próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu honlapon szerezhet.