AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az ajánlattételi felhívás tárgya: „Fót, Vörösmarty tér 1. szám alatti épület - Polgármesteri Hivatal - fő épület, komplett tetőcsere - tárgyában”

1./ Az Ajánlatkérő neve, címe, telefon, telefax és a-mail címe

 

2./ Szerződés meghatározása

„Fót, Vörösmarty tér 1. szám alatti épület - Polgármesteri Hivatal - fő épület, komplett tetőcsere” – tárgyában.

 

3./ Szerződéses feltételek

Az Ajánlatkérő ajánlatát az ajánlattételi felhívás mellékletét képező költségvetés beárazásával adja meg. Az ajánlattételi felhívás tárgyában meghatározott lényeges szerződéses rendelkezéseket, valamint az Ajánlattevő által ellátandó feladatokat jelen ajánlattételi felhívás mellékletét képező kivitelezési szerződés tartalmazza.

 

4./ Ajánlatok értékelésének szempontja

4.1./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás nyertese a legalacsonyabb árat adó Ajánlattevő.

 

4.2./ Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy az általa kidolgozandó ajánlatában meg kell jelölnie a vállalási díját (nettó és bruttó összeggel).

 

 

5./ Ajánlat benyújtásának módja, szabályai

5.1./ Ajánlattevő ajánlatát zártan, cégjelzés nélküli borítékban, Dr. Vass György polgármesternek címezve, 1 eredeti nyomtatott példányban nyújtsa be a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Iktatójába. A borítékon a következő adatokat kell feltüntetni:

 

„Fót, Vörösmarty tér 1. szám alatti épület - Polgármesteri Hivatal - fő épület, komplett tetőcsere - tárgyában”

„Ajánlattételi határidő: 2020. november 09. 10:00 óra”;

„Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”;

 

Ajánlattevőnek illetve képviselőjének a benyújtott példányokat minden oldalon szignálnia, az utolsó oldalon, cégszerű aláírással, magánszemélynél eredeti aláírással teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (2 tanú előtt), illetve a meghatalmazott aláírásával (teljes bizonyító erejű magánokirat) ellátva kell az ajánlat benyújtására nyitva álló időpontban és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen vagy meghatalmazott útján beadni (névaláírással), illetve megküldeni.

 

5.2./ Ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A meghatalmazást az ajánlathoz csatolni kell.

 

5.3./ Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy amennyiben Ajánlattevő ajánlata az ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem felel meg, úgy Ajánlatkérő Ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

 

6./ Az ajánlattétel benyújtásának határideje

2020. november 09. 10:00 óra

 

6.1./ Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határidő lejártáig igazoltan beérkezzék, vagy az Ajánlatkérő számára rendelkezésre álljon (személyes, vagy meghatalmazott útján történő benyújtás).

 

7./ Ajánlati biztosíték

Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívás keretein belül – az ajánlat benyújtásához kapcsolódóan – ajánlati biztosítékot nem köt ki.

 

8./ Beérkezett ajánlatok felbontásának helye és ideje:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyisége

2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

2020. november 09. 10:00 óra

 

9./ Az ajánlatok értékelésének módja

9.1./ Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat a beérkezést követő 10 napon belül a Polgármester értékeli és bírálja el.

 

9.2./ Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat első (I.) körben formai szempontból, a formai szempontból érvényes ajánlatokat második (II.) körben az ajánlattételi felhívásban rögzített tartalmi szempont szerint értékeli, bírálja el.

 

9.3./ Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy benyújtott ajánlatukkal kapcsolatban hiánypótlásra egyszer lehetőséget biztosít.

 

9.4./ Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatok értékeléséről valamennyi Ajánlattevőt a döntéstől számított 5 munkanapon belül írásban értesíti.

 

9.5./ Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, az Ajánlatkérő döntése szerinti nyertes Ajánlattevővel, az ajánlatok elbírálásától számított legkésőbb 10 napon belül – az ajánlattételi felhívással valamint az ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban – köti meg a kivitelezési szerződést.

 

10./ Az ajánlattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési- és Üzemeltetési Osztályán, Szita Lajos Beruházási ügyintézőnél (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) személyesen a fenti címen, vagy telefonon a 06-27/535-375 /9132. mellék telefonszámon hivatali félfogadási időben.

 

11./ Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlattételi felhívással kiírt eljárást eredménytelennek minősítse. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás részéről szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.

 

12./ Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy

12.1./ tárgyi munkára ajánlatot beadó a munkálatok során alvállalkozóként nem vehet részt a munkában;

12.2./ tárgyi munka során amennyiben az Ajánlattevő 50%-os arányt meghaladó mértékben alvállalkozó/ka/t kíván foglalkoztatni, úgy ajánlatában előre meg kell neveznie a foglalkoztatni kívánt alvállalkozó/ka/t.

 

Bővebb információk a mellékletekben!