2013. február 25. napján ülésezett a Helyi Választási Bizottság. Bukta András János önkormányzati képviselő 2013. február 22-én lemondó nyilatkozatot nyújtott be összeférhetetlenségre hivatkozva.

A bizottság a lemondás elfogadását követően egyhangú döntése alapján az alábbi határozatot hozta.

KIVONAT
a Helyi Választási Bizottság 2013.február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

1/2013.(II.25.) HVB Határozat

Fót Város Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Bukta András János képviselő lemondásával megüresedett mandátum kiadása tárgyában 3 egyhangú igen szavazattal 2013. február 25. napján a következő döntést hozta:

Fót Város Helyi Választási Bizottsága megállapítja, hogy Bukta András János önkormányzati képviselő lemondása folytán megüresedett önkormányzati képviselői mandátumot a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltjeként mandátumot szerzett Merkwart Krisztiánnak rendeli kiadni.

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani Fót Város Helyi Választási Bizottságánál. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2013. február 27-én 16 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés alapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, illetőleg megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

I n d o k o l á s

Bukta András János (2151 Fót, Muharay E. u. 6.) önkormányzati képviselő 2013. február 22. napján átadott írásbeli nyilatkozatában közölte, hogy lemond önkormányzati képviselői mandátumáról.

A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló, 2000. évi XCVI. törvény 2. § d) pontja szerint az önkormányzati képviselő megbízatása lemondással megszűnik.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló, 2010. évi L. törvény 21. § (2) bekezdésében foglaltak alapján ha a megyei, a kompenzációs vagy a fővárosi listáról megválasztott képviselő kiesik, helyére az eredetileg bejelentett listáról a jelölő szervezet által bejelentett jelölt lép. Ha a jelölő szervezet a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115. § (2) bekezdésében meghatározott határidőig nem jelenti be a jelöltet, a megüresedett helyre a listán soron következő jelölt lép.
A Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a 2010. szeptember 7. napján megtartott önkormányzati képviselő és polgármester választás jegyzőkönyvében foglaltak alapján a Jobbik Magyarországért Mozgalom által bejelentett kompenzációs listán Merkwart Krisztián (2151 Fót, Bartók B.u. 16.) képviselő-jelölt a soron következő jelölt, így a kiesett önkormányzati képviselő helyére léphet, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A határozat a fent idézetteken, valamint a Ve. 4.§ (3) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 79. § és 80. §-ain alapul.

A határozat egyhangúlag elfogadva.

Fót, 2013. február 25.
Persa Ernő s.k.
HVB elnök

Chrobák Zoltánné dr.
jegyző, HVI vezető