Tájékoztató a mezőőri járulékkal kapcsolatos bejelentési kötelezettségről...

Tisztelt Földtulajdonosok, Földhasználók!

Felhívom a tisztelt érintettek figyelmét, hogy a 2013. január 1-én hatályba lépett 18/2007. (VIII.16.) számú mezei őrszolgálatról szóló önkormányzati rendelet 2 § (1) bekezdésében foglaltak szerint „Mezőőri járulék fizetésére kötelezett (a továbbiakban: kötelezett) az, aki a naptári év első napján a termőföld földhasználója, ha ez ismeretlen a tulajdonosa. Amennyiben az ingatlannak több tulajdonosa van, akkor a kötelezett az általa képviselt tulajdoni hányad arányában fizet."
A rendelet (2) bekezdése értelmében „Amennyiben a tulajdonos ingatlan eladásának vagy a használat változásának tényét nem jelenti be, úgy a járulékfizetési kötelezettség a korábbi tulajdonost/használót terheli."
A változásról szóló bejelentésnek tartalmaznia kell:
- a kötelezett nevét, lakcímét vagy székhelyét (továbbiakban: cím), azonosító számát;
- a termőföld helyrajzi számát;
- a terület nagyságát;
- a változással érintett tulajdoni hányad mértékét;
- az új használó nevét, címét, természetes személy esetén születési dátumát és anyja nevét, míg jogi személyiségű vagy jogi személyiség nélküli szervezet esetén az adóazonosító számát, vagy
- az új tulajdonos nevét, címét, természetes személy esetén születési dátumát és anyja nevét, míg jogi személyiségű vagy jogi személyiség nélküli szervezet esetén az adóazonosító számát;
- a változás időpontját,
ezért kérem, hogy tulajdonváltozás esetén az adás-vételi szerződés másolati példányát, földhasználói szerződés kötés esetén annak másolati példányát szíveskedjenek eljuttatni a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatóságához.

A mezei őrszolgálatról szóló, 18/2007. (VIII.16.) számú önkormányzati rendelet egységes szerkezetben megtekinthető Fót Város Önkormányzat hivatalos honlapján (www.fot.hu), valamint a Polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati, titkársági és adóügyi irodáiban.

Chrobák Zoltánné dr. s.k.
jegyző