Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 22-én 14.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére. Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház Nagyterem.

Napirend előtt:

a) Napirend előtti felszólalások, kérdés, interpelláció
b) Polgármesteri beszámoló, a két ülés közötti eseményekről
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester

NYÍLT ülés:
1./ Rendeletalkotás az adósságkezelési szolgáltatásról szóló, 23/2011. (IX.16.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(189. sz. anyag)
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB
Javasolt meghívott:

2./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2008. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
(191.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB
Javasolt meghívott:

3./ Döntés Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályiról szóló 12/2013. (III.20.) önk. rendelet 1-3. sz. mellékleteinek felülvizsgálatáról
(163/A.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB
Javasolt meghívott:

4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek hasznosítására, valamint a lakásgazdálkodás önkormányzati támogatásával összefüggő egyes kérdésekre vonatkozó szabályairól szóló 21/2001. (XI.29.) sz. rendelet módosítása
(219. sz. anyag)
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB
Javasolt meghívott:

5./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III.14.) önkormányzati rendelet I.sz. módosításáról
(később küldendő 221. sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB
Javasolt meghívott: Intézményvezetők

6./ Döntés Fót Város területén elhelyezkedő, Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanok visszaigényléséről
(később küldendő 220. sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB
Javasolt meghívott:

7./ Beszámoló a Közbiztonsági Koncepció 2012. évi végrehajtásáról, a 2013. évi Közbiztonsági
Koncepció és Feladatterv elfogadása, és Együttműködési Megállapodás megkötése a Dunakeszi
Rendőrkapitánysággal, valamint a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesülettel
(187. sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB
Javasolt meghívott: Kéméndiné Gál Csilla ESZEI vezető-helyettes
Novák Gábor Zsolt őrsparancsnok

8./ Fóti Közszolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadása
(korábban kiküldött 92/A.sz. anyag + kiegészítések)
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB
Javasolt meghívott: Szent-Iványi Géza ügyvezető

9./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Kft.-vel kötendő kegyeleti közszolgáltatási szerződésről
(213. sz. anyag)
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB
Javasolt meghívott: Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezetője

10./ Döntés a Fót Fejlődéséért Közalapítvány könyvvizsgálati ellenőrzése tárgyú eljárásban beadott ajánlatokról
(204. sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB
Javasolt meghívott: Bertók István,
C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.,
Számsys Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.,
Triász-Audit Könyvvizsgáló, Számviteli és Adótanácsadó Kft.
11./ Éves statisztikai összegzés a 2012. évi közbeszerzésről
(185. sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB
Javasolt meghívott: Dobsa Sándor közbeszerzési tanácsadó
12./ Döntés Fót Város Önkormányzata és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról
(214. sz. anyag)
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB
Javasolt meghívott: Dobsa Sándor közbeszerzési szakértő

13./ Döntés a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde tagintézményének kiviteli tervdokumentációjának elkészítéséről
(193.sz. anyag)
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB
Javasolt meghívott:

14./ Döntés az Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás úti tagóvodájának férőhely bővítése című KMOP-4.6.1-11-2012-0013 azonosító számú projekt tárgyban a műszaki ellenőri feladatok ellátásáról
(200.sz. anyag)
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB
Javasolt meghívott:

15./ Döntés az „Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás úti tagóvodájának férőhelybővítése a KMOP-4.6.1-11-2012-0013 sz. pályázat keretében (általányáras vállalkozási szerződés)" tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesére vonatkozóan
(203. sz. anyag)
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Javasolt meghívott:

16./ Döntés a Fóti GESZ alapító okiratának módosításáról
(216. sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB
Javasolt meghívott: GESZ vezetője

17./ Döntés az FKKK és az ESZEI státusz igényeinek engedélyezéséről
(217. sz. anyag)
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB
Javasolt meghívott: GESZ vezetője
ESZEI intézményvezető-helyettes

18./ Pedagógiai asszisztens és óvodapszichológus álláshelyek engedélyezése
(208. sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB
Javasolt meghívott: Nyéki Lászlóné
Koczur Györgyné, Kovács Marianna

19./ Döntés a Fáy András Óvoda Apponyi Franciska óvodához való csatolásról
(206. sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB
Javasolt meghívott:

20./ Döntés a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltsége által az Apponyi Franciska Óvodára megállapított tűzvédelmi jogszabálysértések megszüntetésére irányuló intézkedésekről
(159/A.sz. anyag)
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB
Javasolt meghívott: Koczur Györgyné óvodavezető
Tóth György, Arany-Vill Bt. cégvezető
Károlyfi László, E-port Energetika Kft. ügyvezető

21./ Dr. Fodor Réka háziorvos praxisjogának értékesítésével összefüggő döntések
(215. sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB
Javasolt meghívott: dr. Fodor Réka
dr. Szép Imre Zoltán

22./ Döntés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők által, a szolgáltatás részbeni vagy
egészben történő megtérítéséről
( 123/A. sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB
Javasolt meghívott: Kéméndiné Gál Csilla ESZEI vezető-helyettes
Urbán Jánosné Területi Gondozási Központ vezetője

23./ Döntés az önkormányzati tulajdonú Fót, 5588 hrsz-ú, természetben a Fót, volt Barackos területén található erdős területre történő méhkaptárok kihelyezése tárgyában
(192.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB
Javasolt meghívott: Kozák András

24./ Döntés a Fót Attila utcai járdák víztelenítésének fejlesztéséhez szükséges intézkedésről
( 130/A. sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor alpolgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB
Javasolt meghívott: Borbély Tamás műszaki ellenőr,
Szatmári Lajosné
Magyar Aszfalt Kft

25./ Döntés Fót Város közigazgatási területén a csapadékvíz elvezető rendszer felújításának tervezésére vonatkozó ajánlatkérés indítása tárgyában
(197.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB
Javasolt meghívott:

26./ Döntés a Fót, Kossuth L. u. 38. sz. alatti (volt Pizzéria) ingatlan épületének hasznosítása tárgyában
(16/B. sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB
Javasolt meghívott: Nagy Krisztián a Valade Investmetn Kft ügyvezetője

27./ Döntés a Stratégiai Zajtérképre épülő Intézkedési terv felülvizsgálatára kiírt ajánlattételi felhívás nyerteséről
(137/B. sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor alpolgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB
Javasolt meghívott:

28./ Döntés a stratégiai zajtérkép és intézkedési terv megújítására létrehozott Tárulás Fővárosi Önkormányzat által kezdeményezett megszüntetéséhez szükséges hozzájárulásról
(196.sz. anyag)
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester
Tárgyalja: JÜSZB
Javasolt meghívott:

29./ Döntés Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról
( később küldendő 186. sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB
Javasolt meghívott:

30./ Döntés a „Fót Város közigazgatási területén a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás közszolgáltatási feladatok ellátása a 2013. június 1.- 2015. december 31. közötti időszakra" tárgyú pályázatról
(115/A. sz. anyag)
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB
Javasolt meghívott:

31./ A III. Fóti Paradicsom Fesztivál időpont változása
(195.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB
Javasolt meghívott:

32./ Döntés a 848 hrsz-ú út elnevezéséről
(125. sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB
Javasolt meghívott:

33./ Döntés a Fót, közvilágítási hálózat bővítésére kiírt ajánlattételi felhívás eredményének megállapítása, a kivitelező kiválasztása tárgyában
(199. sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB
Javasolt meghívott:

34./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(188. sz. anyag)
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB
Javasolt meghívott:

35./ Döntés a Fót Márton patak 2013. évi felújítási feladatainak elvégzéséről
(202.sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor alpolgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB
Javasolt meghívott:

36./ Döntés a Fót, utcanévtáblák készítésére és kihelyezésére kiírt ajánlattételi felhívás eredményének megállapítása, a kivitelező kiválasztása tárgyában
(201.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB
Javasolt meghívott:

37./ Döntés a civil szervezetek és egyházak kulturális és sport tevékenységét támogató pályázatról
(később küldendő 205. sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB
Javasolt meghívott:

38./ Döntés az Apponyi Franciska Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) munkakör pályázati kiírásának ügyében
(207. sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB
Javasolt meghívott:

39./ Döntés Bátyú Nagyközséggel való testvérvárosi kapcsolat felvételéről
(218. sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB
Javasolt meghívott:

40./ Egyebek

ZÁRT ülés:

41./ Döntés Tóth Béla mezőőr kérelme ügyében
(210. sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor alpolgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB
Javasolt meghívott:

42./ Döntés 2151 Fót, Vörösmarty utca 15. szám alatti ingatlanra Fót Város Önkormányzatát megillető elővásárlási jog gyakorlásáról.
(211. sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB
Javasolt meghívott:

43./ Döntés Mohácsi Józsefné kérelmei ügyében
(212. sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB
Javasolt meghívott:

Kelt: Fót, 2013. május 17.

Cselőtei Erzsébet
polgármester