A partnerségi egyeztetésben való lakossági valamint társadalmi és civil szervezeteket érintő részvételre Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. II. 28-án fogadta el 8/2013.(II.28) sz. önkormányzati rendeletét a partnerségi egyeztetésről.

A rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel került megalkotásra.

Az önkormányzati rendelet célja, hogy a Fót Város közigazgatási határán belül készülő településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszközök egyeztetése és elfogadása a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal egyeztetve, azokkal partnerségben, szabályozva történjen meg.

A rendelet 1.§ (3) pontja szerint „...Fót Város bármely polgára, valamint társadalmi és civil szervezetek .." – ez utóbbiak közül azok, amelyeket a rendelet 1. sz. melléklete nevesítve nem sorol fel - „...az Önkormányzat honlapján közzétett időpontig és módon - az Önkormányzat polgármesteréhez írt kérelemmel jelentkezhet be a véleményezési eljárásba".

Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013.(I.23.)KT. határozatában döntött arról, hogy a fent hivatkozott 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet alapján a tudomásul veszi a folyamatban lévő, Fót Város településrendezési eszközeinek módosítását, valamint felülvizsgálatát érintő változásokat, és a 2012. július 17-én, a MŰ-HELY Zrt-vel aláírt „Településtervezési szerződés"-t a kormányrendelet szerint módosítja. Ez a gyakorlatban a településrendezési eszközök 2012. július 17-én megkezdett módosítása és felülvizsgálata a folyamatának újra indítását jelenti.

Ez úton tájékoztatjuk Fót Város polgárait és az önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében nem nevesített civil szervezeteket, hogy amennyiben részt kívánnak venni a Településfejlesztési koncepció, az Integrált Településfejlesztési Stratégia valamint a településrendezési eszközök – azaz a településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat, és ha ilyen készül, a telepítési tanulmányterv és beépítési terv - véleményezési folyamatában, erről a szándékukról a város polgármesteréhez írt, és a jelen tájékoztató mellékleteként közreadott formátumú kérelem formájában 2013. június 30-ig nyilatkozni szíveskedjenek.

A kérelmet beküldő polgárok valamint társadalmi és civil szervezetek listája az Önkormányzat honlapján közreadásra kerül. A listán szereplők ezt követően az önkormányzati rendelet szerint részt vesznek a Településfejlesztési koncepció, az Integrált Településfejlesztési Stratégia valamint a településrendezési eszközök, - azaz a településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat, és ha ilyen készül, a telepítési tanulmányterv és beépítési terv – teljes véleményezési folyamatában.

A kérvényeik alapján a véleményezési folyamatban részvételi jogot nyert polgárok, társadalmi és civil szervezetek a véleményezési jogukról történő lemondásukig , Fót Városát érintően, a Településfejlesztési koncepció, az Integrált Településfejlesztési Stratégia valamint a településrendezési eszközök

2013. I. 23-án újraindított majd azt követő minden további változtatása és módosítása folyamatában az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint mint véleményezők részt vesznek. Ez a véleményezési jog minden további, 2013. február 28 napja óta indított (újraindított) folyamatban biztosított.

Fót, 2013. május 29.

Cselőtei Erzsébet sk.
polgármester