Fót város és Csomád község Helyi Választási Iroda vezetőjének 4/2014. (VI. 25.) sz. határozata

Fót város és Csomád község Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 77. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Fót városban a nemzetiségi szavazókör sorszámát és címét a következőben állapítom meg:

17 sz. szavazókör: Fóti Németh Kálmán Általános Iskola (2151 Fót, Március 15. utca 40.)

A szavazókör határa a település egészére és valamennyi nemzetiségre kiterjed.

Elrendelem a határozat Fót város hivatalos honlapján és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján tizenöt napra történő közzétételét, valamint a Fóti Hírnök újságban való megjelentetését.

Ezen határozat ellen a Ve. 234. § alapján a határozat közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés Fót város és Csomád község Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.).

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A fellebbezést a Pest Megyei Területi Választási Iroda vezetője bírálja el a benyújtást követő három napon belül. A területi választási iroda vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

 

I n d o k o l á s

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 242. § (2) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását akkor kell kitűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma - a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint - a huszonöt főt eléri.

Fót városban az utolsó népszámlálás adatai szerint az egyes nemzetiségekhez tartozó személyek száma a következő volt:

német 61 fő

roma 238 fő

román 66 fő

 

Fentiek alapján Fót városban várhatóan kitűzésre kerül a nemzetiségi önkormányzati választás, melyre tekintettel ki kell alakítani a nemzetiségi szavazókört az alábbi szabályok alapján.

Ve. 77. § (1) A szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör.

(2) A szavazókör területe nem lépheti át sem a település, sem az országgyűlési, sem a helyi önkormányzati választások választókerületi határait.

79. § (1) A szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi választási iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén módosítja a szavazóköri beosztást.

80. § A helyi választási iroda vezetője a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzéteszi, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a 78. § alapján kijelölt szavazókört is.

323. § (1) Ha a településen tartanak települési nemzetiségi önkormányzati választást, a különböző nemzetiségek számára - a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választásra is - közös nemzetiségi szavazóhelyiség szolgál.

(2) A nemzetiségi szavazóhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy a fogyatékossággal élő választópolgárok számára akadálymentes legyen.

(3) Ha a településen egyetlen nemzetiség települési önkormányzatának választására sem kerül sor, a területi, illetve országos nemzetiségi önkormányzati választáson a szavazatszámláló bizottság feladatait a helyi választási bizottság látja el.

 

Fót, 2014. június 25.

Chrobák Zoltánné dr.

HVI vezető

Attachments:
Download this file (4-2014.(VI.25.)HVi vezetői határozat.pdf)4-2014.(VI.25.)HVI határozat[ ]471 Kb