Ezúton tájékoztatom, hogy „a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról” szóló 2013. évi CCXII. törvény 108. § (1) bekezdése értelmében a 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók között szerződéssel alapított haszonélvezeti jog, továbbá használat joga 2014. május 1-jén a törvény erejénél fogva megszűnik.

Leírtakra tekintettel, „az ingatlan-nyilvántartásról” szóló 1997. évi CXLI. törvény 94. §-ában, valamint „az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról” szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 126/D. §-ában foglaltaknak megfelelően a Földhivatalnak legkésőbb 2015. július 31-ig törölnie kell az ingatlan-nyilvántartásból valamennyi, a fenti előírás hatálya alá tartozó haszonélvezeti és használati jogot.

A törlési kötelezettség nem terjed ki a közeli hozzátartozók között alapított haszonélvezeti és használati jogra, ezért a törvény alapján a bejegyzett haszonélvezeti, használati jogosultnak nyilatkozatot kell tennie arról, hogy a közte és a haszonélvezetet, használatot engedő személy között a szerződéskötés időpontjában a közeli hozzátartozói jogviszony fennállt-e, vagy sem.

A Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala 2014. október hónapban a haszonélvezet és használat jogosultjai részére értesítést küldött a nyilatkozattételi kötelezettségről, illetve az irányadó eljárásrendről.

A nyilatkozatot a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül, de legkésőbb 2014. december 31-ig tehetik meg az érintettek. Ezt követően a nyilatkozattételt elmulasztók haszonélvezeti, használati joga az ingatlan-nyilvántartásból törlésre fog kerülni.

A nyilatkozattétel során egy általunk kiküldött, rendszeresített formanyomtatványt kell a jogosultnak kitöltenie, illetve személyesen, vagy postai úton visszajuttatnia a felhívást kibocsátó járási földhivatalhoz.

A felhívásban jeleztük, hogy az ügyintézést nagyban megkönnyítené, és a Polgármesteri Hivatalt is tehermentesítené, ha a közeli hozzátartozói viszonyt igazoló anyakönyvi kivonat /egyenesági rokonok és testvérek esetén születési anyakönyvi kivonatok, házastársak esetén házassági anyakönyvi kivonat, más közeli hozzátartozói viszony – nevelőszülő, örökbefogadás - esetén gyámhivatali határozat/ eredeti vagy hiteles másolati példányát is mellékelnék az ügyfeleink a kitöltött formanyomtatványhoz.

Az eredeti anyakönyvi kivonat és a gyámhivatali határozat személyes benyújtás esetén azonnal, postai előterjesztés esetén az eljárás lezárultát követően minden esetben visszajuttatásra kerül a nyilatkozatot tevő részére.

Igazolást nélkülöző nyilatkozattétel esetén a formanyomtatvány-nyilatkozat másolati példányával a Földhivatal köteles megkeresni az illetékes anyakönyvi hivatalt az ügyféli nyilatkozat valóságtartalmának alátámasztása végett.

A Földhivatal előtti eljárás jelen ügykörben díjmentes.

Tisztelettel:

Dr. Kiss Balázs

hivatalvezető