Pályázati felhívás

Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (2151. Fót, Malom utca 1.) tulajdonában álló, Fót 5351/279 hrsz.-ú beépítetlen építési telek értékesítésére kiírt kétfordulós nyílt pályázati felhívásához 

Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (2151. Malom utca 1.), mint kiíró (továbbiakban: Kiíró) pályázatot hirdet Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 1/1 tulajdoni hányadában lévő, Fót belterület 5351/279 hrsz.-ú, 4.044 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, Lke-6 építési övezetbe tartozó, permentes, beépítetlen építési telek pályázat útján történő értékesítésére.

Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. a pályázatot kétfordulós, nyílt eljárásban folytatja le. A pályázatokat teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (magánszemély esetén két tanú aláírásával, gazdasági társaság esetén cégszerű aláírással) lehet benyújtani.

 

I. forduló: Pályázat benyújtása (prekvalifikációs szakasz)

II. forduló: Versenytárgyalási szakasz

 

I. Forduló (prekvalifikációs szakasz)

 

Pályázat benyújtása; a részletes tájékoztatót a titoktartási nyilatkozat ellenében lehet átvenni.

 

- Az irányadó eladási ár ÁFÁ- val növelt összege: 113.232.000.-Ft azaz: Egyszáztizenhárommillió-kettőszázharminckétezer forint

- A pályázaton részt vehet bármely belföldi vagy külföldi természetes és jogi személy, aki betartja a pályázat feltételeit és nem esik tulajdonszerzési korlátozás alá.

- A kétfordulós pályázat nyertese a II. fordulóban a legmagasabb vételár ajánlatot tevő, érvényes pályázatot benyújtó pályázó lesz.

- A pályázatokat írásban, zárt borítékban, öt példányban kell benyújtani, megjelölve az eredeti példányt. A zárt borítékon kérjük feltüntetni; „Pályázat a Fót, belterület 5351/279 hrsz. –ú ingatlan megvásárlására. ”

- A pályázatokat személyesen vagy postai úton, a pályázó cégszerű aláírásával, illetve magánszemély esetén két tanú aláírásával, magyar nyelven kell eljuttatni, oly módon, hogy azoknak 2018. május 22. 09:00 –ig kell beérkezniük a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (2151. Fót, Malom utca 1.) hivatali helyiségébe.

A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt és a vagyontárgyra vonatkozó szerződés megkötéséig fennáll.

- A pályázatok elbírálását követően az adásvételi szerződést a vevő a pályázat kötöttségének lejárta előtt köteles megkötni, azaz 2018. július 06-ig. Amennyiben, e kötelezettségének nem tesz eleget, a szerződéskötés jogát elveszíti és arra a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. jogosult ismételten pályázati felhívást közzétenni és annak eredményétől függően adásvételi szerződést kötni.

- A vételár megfizetése egy összegben, az adás-vételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül, az elővásárlásra jogosult Magyar Állam lemondó nyilatkozatának kézhezvételét követően, Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. OTP Nyrt.-nél vezetett 11742104-20051723 számú folyószámlájára, átutalással történik. A teljesítés, az összegnek a számlán való megjelenésének időpontja. Amennyiben a vételár fenti határidőn belül nem kerül kiegyenlítésre, úgy a Kiíró jogosult a szerződéstől elállni.

- A nyertes pályázót terhelik az ingatlan adásvételi szerződés elkészítésének teendői és költségeit is viselni köteles. A földhivatali nyilvántartáson való átvezetést a vételár teljes kiegyenlítése után lehet kezdeményezni.

- A pályázó a szerződéskötésig köteles titokban tartani a pályázaton való részvételét, az általa beadott pályázatnak az adatait, vagy ajánlata visszavonásának tényét, illetve ajánlata tartalmát.

- A kiíró irányár alatti árat nem fogad el. Az irányár alatti áron beadott pályázat érvénytelen.

- Résztulajdon megvásárlására pályázatot benyújtani nem lehet, az ilyen pályázat érvénytelen.

- Kiíró fenntartja jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatokat eredménytelennek minősítse, és egyik pályázóval se kössön szerződést. A pályázaton értékesítendő ingatlan permentes. A földrészletre a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

 

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát, különösen;

a) magánszemély esetén: név, születési év, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolvány száma, személyi száma, adóazonosító jele

b) gazdasági szereplő esetén: cég neve, székhelye, képviselő neve, cégjegyzék/nyilvántartási száma, statisztikai számjele, adószáma, pénzforgalmi számláját vezető pénzintézet neve és számlaszáma

c) a megajánlott bruttó vételárat

d) nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról

e) nyilatkozatot az ajánlati kötöttségről

f) nyilatkozat arról, hogy pályázó minden külön engedély nélkül jogosult Magyarországon ingatlant szerezni és, hogy a pályázó ingatlanszerzési képessége korlátozva nincs.

g) nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy az ellenszolgáltatás összegének nyilvánosságra hozatalát nem tilthatja meg

h) nyilatkozatot a vagyonrendelet ismeretéről

i) nyilatkozat a titoktartásról

j) szervezet pályázata esetén a pályázatnak tartalmaznia kell az aláírási címpéldányt és arról való nyilatkozatot, hogy a szervezet átlátható szervezet

 

Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő szerződés-tervezetet is csatoljon pályázatához.

Az ajánlatkérő a vételi ajánlat 1%-nak megfelelő összegű biztosíték megfizetéséhez köti a pályázat érvényes benyújtását. A biztosíték összegét a kiíró Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11742104-20051723 számú számlájára kell átutalni akként, hogy az 2018. május 22. 09:00 óráig a számlára megérkezzen.

 

A pályázatok felbontásának helye és ideje:

 

Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (2151. Fót, Malom utca1.) hivatali helyisége,

2018. május 22. 09:00 óra.

 

Esetleges hiánypótlás leadási határideje 2018. május 23.

A pályázókat 2018. május 29-ig írásban értesítjük a II. fordulóban való részvételről.

 

A pályázatok elbírálásának időpontja:

 

- A kétfordulós pályázat lezárását követő rendes Képviselő- testületi ülés, 2018. július 04-e.

 

A pályázatokat bizalmasan kezeljük!

 

Az ingatlannal kapcsolatos információkért felelős személyek:

A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője Sólyomvári Erika Mária (tel.: 06-70/646-1060) és szolgáltatás-vezetője Schön Istvánné (tel.:06-70/373-7650).

Az ingatlan megtekintésének időpontjai:

Az ingatlan bekerítetlen, belterületi telek, ezért a földrészlet korlátozás nélkül megtekinthető.

 

Az ingatlan átadása:

A pályázatok elbírálását követően, a teljes vételár megfizetésével egyidejűleg történik.

 

 

 

Sólyomvári Erika Mária

ügyvezető

Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.