Kulturális és sport pályázat kiírása

A Fót Fejlődéséért Közalapítvány Kuratóriuma 4/2017 (04.16) számú határozatával pályázatot ír ki a helyi civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek kiemelkedő szellemi-, sport- és kulturális tevékenységének támogatására.

A pályázati feltételek és a pályázati adatlap a mellékletből letölthető.

Szent-Iványi Géza elnök

Simon Ildikó titkár

Kovácsné Köpf Julianna gazdasági vezető

 


PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A Fót Fejlődéséért Közalapítvány Kuratóriuma az 4/2017 (04.16) számú határozatával létrehozott egy pályázatot a helyi civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek kiemelkedő szellemi, sport és kulturális tevékenységének támogatására biztosított keretösszegből elnyerhető támogatáshoz.

1. A pályázat célja:

Fót város helyi civil szervezetei, egyházak és magánszemélyek kulturális és közművelődési tevékenységének, ezen keresztül a város szellemi és kulturális életének, az itt lakók művelődésének támogatása rendezvények, programok szervezésének, valamint kimagasló egyéni vagy csoportos teljesítmények elérésének támogatása, ösztönzése.

A pályázat kiírója: Fót Fejlődéséért Közalapítvány (a továbbiakban: FFKA).

A pályázatokat értékeli és elbírálja: Fót Fejlődéséért Közalapítvány Kuratóriuma.

A pályázatban részt vevők köre (a továbbiakban: pályázó):

Közigazgatási nyilvántartásokban bejegyzett civilszervezet, fóti székhelyű egyesületek, alapítványok, egyházi szervezetek,

Fót városban állandó lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek.

A törvény meghatározása szerint civilszervezet

1. a civil társaság,

2. a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével,

3. valamint az alapítvány – a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével.

2. Pályázat tárgya:

2.1 Egyedi esemény vagy eseménysorozat támogatása, amelynek célja a város kulturális, művészeti, közművelődési vagy tudományos életének színesítése vagy a város lakói számára ilyen típusú szabadidős tevékenység vagy egyéb elfoglaltság biztosítása, kulturális, művészeti vagy tudományos tájékoztatás, ismeretterjesztés, képzés, oktatás,

2.2 Eszközbeszerzés vagy beruházás támogatása, amelynek eredményeképpen a városban a korábbinál szélesebb körű vagy professzionálisabb vagy nagyobb lakosságszámot elérő lehetőség nyílik a kultúra, művészet, tudomány közvetítésére,

2.3 Kiemelkedő egyéni vagy csoportos teljesítményt nyújtó személyek vagy szervezetek támogatása, akik eddigi eredményeikkel, és a támogatás segítségével elérhető eredményekkel Fót város jó hírét és ismertségét növelik. A támogatás lehetséges módjai: általános támogatás, konkrét mű létrehozatalának támogatása, kulturális és kiállítói eseményen való részvétel (pl. utazás, szállás, étkezés) támogatása, a pályázó kiemelkedő eredményének eléréséhez szükséges eszköz vagy anyag beszerzésének támogatása.

3. A pályázatok benyújtása:

Kérjük, figyelmesen olvassa el a pályázati feltételeket, benyújtás előtt ellenőrizze az adatok helyességét, és csatolja az Önre vonatkozó összes előírt dokumentumot. A pályázathoz mellékletként csatolhat részletes ismertető anyagokat, leírásokat, előzetes ajánlatokat, szakértői véleményeket. Felhívjuk figyelmét, hogy a csatolt mellékleteken is fel kell tüntetni a pályázó/pályázat azonosításához szükséges adatokat, ennek hiányában az elbírálásnál az nem vehető figyelembe. A pályázati adatlapon próbáljon röviden, tömören lényegre törően fogalmazni, a szakmai indoklásokat az előbb említett módon fűzze a pályázati anyaghoz. A költségvetés tervezésénél kérjük, minden esetben tájékozódjon a vonatkozó hatályos jogszabályokról. (SZJA; TA; ÁFA; Illeték; Helyi adók; Jövedéki adók; Adózás rendje… stb.).

 

3.1 A pályázat beérkezésének határideje: 2018. június 30.

A pályázat kiírója csak a határidőben beérkezett regisztrált pályázatokat tekinti érvényesnek, a határidő után érkezett pályázatokat érvénytelennek kell tekinteni. A pályázatokról a beérkezési határidőt követően 60 napon belül a Kuratórium, nyilvánosan meghirdetett ülésén dönt.

3.2 A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat postai úton, ajánlott levélben, zárt borítékban a következő címre kell eljuttatni: Fót Fejlődéséért Közalapítvány/ Szent-Iványi Géza elnök részére (2151 Fót, Napfény utca 1.), valamint ezzel egyidejűleg elektronikus úton az alábbi elérhetőségek valamelyikére: szentivanyigeza@gmail.com és/ vagy fotfejlodeseert@gmail.com.

Személyes pályázat-leadásra nincs lehetőség!

3.3 A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

3.3.1 a kitöltött pályázati adatlapot (3. számú; 4. számú vagy 5. számú melléklet) vagy a pályázóra vonatkozó, a pályázati adatlapon szereplő valamennyi kért adatot,

3.3.2 a pályázat tárgyának, céljának, megvalósításának leírását,

3.3.3 az igényelt támogatás összegét,

3.3.4 előfinanszírozás esetén költségtervet, előzetesen bekért árajánlatot, amely tartalmazza a pályázat tárgyának megvalósításával kapcsolatos becsült költségeket, (a költségek kibontása előnyt jelent a pályázat elbírálása során, ehhez letölthető egy Excel számolótábla, melyet kitöltés után kinyomtatva csatolja a pályázati anyaghoz). 6. számú melléklet

3.3.5 utófinanszírozás esetén költségkimutatást, amely tartalmazza a pályázat tárgyának megvalósításával kapcsolatos, számlával igazolt költségeket, (a költségek kibontása előnyt jelent a pályázat elbírálása során, ehhez letölthető egy Excel számolótábla, melyet kitöltés után kinyomtatva csatolja a pályázati anyaghoz) 6. számú melléklet

3.3.6 a pályázat készítésének, beadásának időpontját és a kinyomtatott példányon a pályázó vagy képviselője aláírását.

3.4 A benyújtott pályázathoz minden esetben csatolni kell:

A pályázó által kitöltött és aláírt nyilatkozatokat amelyben:

3.4.1 kijelenti, hogy a közös érdekkörébe tartozó más személy, a törvény szerint közvetlen hozzátartozója vagy szervezet, a Fót Fejlődéséért Közalapítvány pályázatára nem pályázott,

3.4.2 kijelenti, hogy részére az elmúlt öt évben nem volt olyan a Fót Fejlődéséért Közalapítvány által nyújtott támogatás, amellyel nem tudott határidőben vagy megfelelően elszámolni.

 

Továbbá csatolni szükséges a pályázó azonosításához az alábbi okiratokat:

Civil társaság, egyesület és alapítvány esetén:

3.4.3 hatályos létesítő okiratot,

3.4.4 90 napnál nem régebbi nyilvántartási igazolást,

3.4.5 az eljáró képviselő aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját,

3.4.6 az utolsó lezárt gazdasági év beszámolójának benyújtásáról szóló igazolást.

Egyházi szervezet esetén:

3.4.7 90 napnál nem régebbi, a 2011. évi CCVI. törvény szerinti egyházi jogi személyről szóló nyilvántartásba vételt igazoló dokumentumot,

3.4.8 hatályos létesítő okiratot,

3.4.9 az eljáró képviselő aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját,

3.4.10 az utolsó lezárt gazdasági év beszámolójának benyújtásáról szóló igazolást.

Természetes személy esetén:

3.4.11 személyazonosító okmány, lakcímkártya, adóazonosító kártya másolatát, vagy bármelyik hiányában vagy adatváltozás esetén tanúsító hatósági igazolást,

3.4.12 szükség esetén a pályázat tárgyának megvalósításához szükséges szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,

3.4.13 szakmai ajánlást vagy referenciát vagy az elnyert díjak, elismerések, kitüntetések felsorolását.

 

4. A pályázat elbírálása:

4.1 A határidőre benyújtott pályázatokat az FFKA Kuratóriuma szabályzatai szerint nyilvánosan meghirdetett ülésén bírálja el. A pályázókat határozatban értesíti az elbírálás eredményéről. A Kuratórium döntését nem köteles megindokolni.

 

4.2 A pályázati határidő lejártáig a pályázó a hiányzó dokumentumokat, adatokat önként pótolhatja. A beadási határidőt követően pályázatok értékelése során hiánypótlási eljárásra a Kuratórium egyedi döntése alapján lehetőség nyílik. A pályázathoz csatolt dokumentumokat eredeti vagy hiteles másolati formában kell benyújtani.

 

4.3 Hiteles másolatnak tekintendő a közjegyzői vagy ügyvédi ellenjegyzéssel készült másolat, a kibocsátó és a pályázó illetve az erre jogosult képviselő által „Az eredetivel mindenben megegyező” felirattal, keltezéssel és aláírással ellátott másolat.

 

4.4 A törvény meghatározása szerint egy érdekkörbe tartozó pályázók közül, a helyi civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek részére kiírt FFKA pályázatra általános eljárásban egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

 

4.5 A Kuratórium egyedi döntés alapján fenntartja a lehetőséget, hogy azonos érdekkörbe tartozó pályázó(k) különösen értékes, a közösségi életet, a kiírt pályázat szellemiségét kiemelten támogató, szolgáló pályázatai esetén több pályázatot is támogatásával segítsen.

 

4.6 A benyújtott pályázat érvényessége nem jelenti automatikusan a kért támogatási összeg elnyerését. Támogatás-nyújtásáról, annak összegéről a Kuratórium saját hatáskörében dönt.

 

5. A pályázatból kizárás okai:

A Kuratórium döntése alapján minden esetben automatikusan kizárásra kerül a pályázat, ha határidőn túl nyújtják be, és/ vagy ha az alábbi feltételek közül bármelyik fennáll:

5.1 végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

5.2 tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

5.3 gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

5.4 egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

5.5 korábbi – három évnél nem régebben lezárult – pályázati eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

5.6 a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

5.7 az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a pályázat tisztaságát veszélyezteti;

5.8 érvénytelennek kell tekinteni és kizárni azt a pályázatot, amelynek benyújtója korábban elnyert, FFKA által nyújtott támogatással határidőben nem számolt el megfelelően, vagy az elszámolásra határidő-módosítást nem kapott;

5.9 érvénytelennek kell tekinteni és kizárni azt a pályázatot, ha a hiánypótlásra felszólító határidő lejártáig nem került ismételt benyújtásra vagy az ismételten benyújtott pályázat a 3. pontban felsorolt adatok vagy dokumentumok bármelyikét nem, vagy hibásan, hiányosan tartalmazza, illetve valótlan adatot tartalmaz;

6. A pályázati támogatás összege, módja

6.1 Pályázati keret: bruttó 2.000.000,- Ft, azaz bruttó Kétmillió forint.

6.2 A pályázati keretből egy pályázó a költség-terve vagy költségkimutatása szerinti költségek 50 %-ig, de legfeljebb 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer Forint összeg erejéig részesülhet.

6.3 Pályázati előfinanszírozás:

A támogatás a tervezett megvalósításhoz kérhető. Ebben az esetben a támogatott a támogatás összegével utólag, a támogatási szerződésben foglaltak szerint köteles elszámolni.

6.4 Pályázati utófinanszírozás:

A támogatás a számlával igazolt költségek utólagos megfizetéséhez kérhető. Ebben az esetben támogatás legfeljebb a Kuratórium által elfogadott számlák összegéig adható a pályázat egyéb feltételei szerint.

7 Az elnyert támogatás igénybe vételének feltételei

Az a pályázó, aki az értékelés és elbírálás során támogatást nyer, a támogatás igénybe vétele előtt köteles a pályázat kiírójával (Fót Fejlődéséért Közalapítvány) Támogatási Szerződést kötni. A támogatás folyósításának és az elszámolásnak a részletes feltételeit a Támogatási szerződés tartalmazza.

 

Fót, 2018. június 20.

 

Fót Fejlődéséért Közalapítvány

 

Szent-Iványi Géza Elnök

Simon Ildikó Titkár

Kovácsné Köpf Julianna Gazdasági vezető

 

 

Attachments:
Download this file (FFKA_Pályázati adatlap.xls)FFKA_Pályázati adatlap.xls[ ]49 Kb
Download this file (FFKA_2018 pályázat.doc)FFKA_2018 pályázat.doc[ ]339 Kb