Fóti Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Közbeszerzési ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

 

határozott idejű: előreláthatóan 2021. április 30-ig tartó időtartamra szóló közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 20. „Gazdasági és üzemeltetési feladatkör” I. besorolási osztályban.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja az önkormányzat tulajdonát érintő Kbt. szerinti közbeszerzési eljárásban megvalósulásának közbeszerzési adminisztratív feladatait, eleget tesz a megvalósult beruházásokkal kapcsolatos jelentési kötelezettségeknek; Összeállítja, és szükség szerint előkészíti az éves közbeszerzési terv módosítását; Ellátja a hivatalon belüli közbeszerzésekhez kapcsolódó koordinációt; Lefolytatja a feladatkörébe tartozó egyes közbeszerzési, valamint - a hatályos versenyszabályzat alapján- az ajánlatkérői eljárásokat; Elkészíti: a közbeszerzésekhez szükséges beszámolókat, a Képviselő-testület részére az éves közbeszerzési beszámolót, tájékoztatót; Eleget tesz a közbeszerzési, valamint ajánlatkérői eljáráshoz szükséges dokumentálási kötelezettségeknek; Nyilvántartást vezet a közbeszerzésekről. Közreműködik: az önkormányzat közbeszerzéseinek előkészítésében, végrehajtásában, a közbeszerzéseknél a megbízott külső szervezettel történő szerződéskötés előkészítésében, ellenőrzi annak teljesülését; az Önkormányzat éves költségvetésének tervezésében, szakmai javaslatot tesz; Kezdeményezi és előkészíti Fót Város Önkormányzata és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési Szabályzatának, valamint a Versenyszabályzat szükség szerinti módosítását.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Felsőfokú képesítés, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I./20. pontban meghatározottak szerint: felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi szakképzettség;

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

• Pontosság, percizitás.

• Jó problémamegoldó képesség

• Csapatmunka központúság

• Jó szervezőkészség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. mell. szerinti részletes szakmai önéletrajz;

• Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata;

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak megkérését tanúsító igazolás;

• Nyilatkozat arról, hogy a Ktt. 84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem ál fenn

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

• Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szántóné János Ildikó városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető nyújt, a +36 70/374-8494 -es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Kudela Katalin humánpolitikai referens részére a kudela.katalin@fot.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 15.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Fót Város Önkormányzatának Hivatalos honlapja - 2018. szeptember 7.

KÖZIGÁLLÁS-2018. szeptember 11.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelen pályázatban kiírt munkakörre 6 hónapos próbaidő kerül kikötésre.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu honlapon szerezhet.