Fóti Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Településgazda munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 32. „Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör” I. besorolási osztályban.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat által meghatározott mélyépítési, fejlesztési, felújítási és fenntartási feladatok előkészítése, lebonyolítása. Az út- és vízügyi igazgatással összefüggő ügyek intézése (bejelentések kivizsgálása, felhívások, figyelmeztetések eszközlése, hivatalból indított ügyek kivizsgálása, döntésre történő előkészítése, a döntés teljes körű végrehajtása). E körben a nyertes ajánlattevő irányában, a megrendelő részéről, a megrendelői, kapcsolattartási, és teljesítési igazolási feladatok ellátása. A feladatköréhez kapcsolódó ajánlatkérői eljárások lefolytatása a központi jogszabályokban, illetve az Önkormányzat helyi rendeleteiben meghatározottak szerint. A feladatköréhez kapcsolódó közérdekű bejelentések, panaszok tárgyában vizsgálatok lefolytatása, érdemi döntés előkészítése, a meghozott döntés végrehajtása. A települési helyi úthálózat (járdák, közlekedési táblák) fenntartásával, működtetésével, karbantartásával, és az úthálózat fejlesztésével összefüggő ügyek döntésre történő előkészítése, közreműködés a beruházás előkészítésében lebonyolításában illetve a döntés végrehajtásában. Költségvetések, képviselő-testületi előterjesztések, beszámolók, javaslatok elkészítése. Kapcsolattartás a közműszolgáltatókkal és a fóti városüzemeltetővel.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Felsőfokú képesítés, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I./32. pontban meghatározottak szerint: felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Felsőfokú képesítés, műszaki, építőmérnöki (vízellátási és csatornázási, vízépítő) egyetemi vagy főiskolai végzettség, műszaki ellenőri végzettség,

• Beruházások lebonyolításában szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Az ellátandó feladat terén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

• Pontosság, precizitás

• Jó problémamegoldó képesség

• Csapatmunka központúság

• Jó szervezőkészség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. mell. szerinti részletes szakmai önéletrajz;

• Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata;

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak megkérését tanúsító igazolás;

• Nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem ál fenn

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

• Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szántóné János Ildikó városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető nyújt, a +36 70/374-8494 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Kudela Katalin humánpolitikai referens részére a kudela.katalin@fot.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 25.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

KÖZIGÁLLÁS.gov.hu – 2018. december 10.

Fót Város Önkormányzatának Hivatalos honlapja és facebook oldala - 2018. december 5.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelen pályázatban kiírt munkakörre 6 hónapos próbaidő kerül kikötésre.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu honlapon szerezhet.