Pályázati felhívás a helyi civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek környezetvédelmi tevékenységének önkormányzati támogatására

1. A pályázati eljárás célja: Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 108/2019. (II.27.) KT számú határozatával Környezetvédelmi Pályázati Alapot hozott létre. A pályázat célja helyi civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek támogatása a települési környezet védelméről szóló 43/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 23. § (7) bekezdésében meghatározott környezetvédelmi célok megvalósításának anyagi ösztönzésével.

 

A pályázat kiírója: Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága (PJB)

 

A pályázatban részt vevők köre (a továbbiakban: pályázó):

- fóti székhelyű egyesületek, alapítványok, egyházi szervezetek,

- fóti állandó lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek.

 

2. Pályázni lehet különösen az alábbiakra:

- olyan egyedi esemény vagy eseménysorozat, eszközbeszerzés vagy beruházás, kiemelkedő egyéni vagy csoportos teljesítményt nyújtó személyek vagy szervezetek támogatására, amely megfelel a települési környezet védelméről szóló 43/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 23. § (7) bekezdésben megfogalmazott alábbi céloknak:

1. környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása;

2. környezetvédelemmel kapcsolatos ötletek, találmányok;

3. lakosság környezetvédelmi szerveződéseinek támogatása;

4. parkok, fák, fasorok és egyéb települési zöldterület létesítése, állapotának javítása;

 

3. A pályázatok benyújtása

A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. április 18. csütörtök 10.00 óra. Csak a határidőben beérkezett pályázatokat lehet elfogadni, a határidő után érkezett pályázatokat érvénytelennek kell tekinteni.

A pályázatok pénzügyi támogatásának összegéről (a PJB javaslatai alapján) a Képviselő-testület a 2019. május havi testületi ülésén dönt.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

* postai úton vagy személyesen: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Iktató Irodája, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. vagy

* elektronikusan a titkar@fot.hu e-mail címre.

 

A benyújtott pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell

* a kitöltött pályázati adatlapot, vagy a pályázóra vonatkozóan a pályázati adatlapon szereplő valamennyi kért adatot,

* a pályázat tárgyának, céljának, megvalósításának leírását,

* az igényelt támogatás összegét,

* előfinanszírozás esetén költség-tervet, amely tartalmazza a pályázat tárgyának megvalósításával kapcsolatos becsült költségeket, (a költségek kibontása előnyt élvez a pályázat elbírálása során)

* utófinanszírozás esetén költségkimutatást, amely tartalmazza a pályázat tárgyának megvalósításával kapcsolatos számlával igazolt költségeket,

* a pályázat keltét és pályázó általi aláírását.

 

A benyújtott pályázathoz minden esetben csatolni kell:

* valamennyi pályázó esetén, a pályázó által kitöltött és aláírt:

 nyilatkozatot arról, hogy a (vezetőség, kuratóriumi tagság, bizottsági tagság okán) közös érdekkörébe tartozó más személy vagy szervezet, a környezetvédelmi pályázati alapra azonos céllal, azonos programra nem pályázott,

 nyilatkozatot arról, hogy a pályázó az elmúlt kettő évben kapott-e (nem szociális jellegű) önkormányzati támogatást, ha igen milyen célra, mekkora összeget,

 nyilatkozatot arról, hogy az elmúlt öt évben részesült-e olyan Fót Város Önkormányzata által nyújtott támogatásban, amellyel nem határidőben vagy nem megfelelően számolt el.

* egyesület és alapítvány esetén

 60 napnál nem régebbi nyilvántartási igazolást,

 hatályos létesítő okiratot,

 az eljáró képviselő aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját,

* egyházi szervezet esetén

 60 napnál nem régebbi, a 2011. évi CCVI. törvény szerinti egyházi jogi személyről szóló nyilvántartásba vételt igazoló dokumentumot,

* természetes személy esetén

 lakcímkártya másolatát, ennek hiányában vagy adatváltozás esetén az állandó lakcímet vagy bejelentett tartózkodási helyet tanúsító hatósági igazolást,

 szakmai önéletrajzot vagy szakmai ajánlást, illetve referenciát (díjak, elismerések, kitüntetések)

 szükség esetén a pályázat tárgyának megvalósításához szükséges szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,

 külön íven szövegezve szakmai ajánlást vagy referenciát, vagy az elnyert díjak, elismerések, kitüntetések felsorolását.

 

A pályázatok értékelése során egyszer van lehetőség hiánypótlásra. Az ügyintéző megállapítja, hogy a pályázat formailag és tartalmilag megfelel-e a pályázati kiírásnak. Amennyiben nem, úgy a pályázót 3 napos határidő tűzésével, a hiányok tételes felsorolásával, hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlással érintett pályázat érvényes, amennyiben a pályázó a hiánypótlást határidőn belül (de legkésőbb 2019. április 25. napján 10.00 óráig) teljes egészében teljesíti. A pályázat érvénytelen, amennyiben a pályázó a hiánypótlást teljes egészében határidőn belül nem teljesíti. A határidő jogvesztő.

 

A pályázatot érvénytelennek kell tekinteni, ha az itt felsorolt adatok vagy dokumentumok bármelyikét nem, vagy hibásan, hiányosan tartalmazza, illetve valótlan adatot tartalmaz. A pályázathoz csatolt dokumentumokat eredeti vagy hiteles másolati formában kell benyújtani. Hiteles másolatnak tekintendő a pályázó (pályázó erre jogosult képviselője) által „Az eredetivel mindenben megegyező” felirattal, keltezéssel és aláírással ellátott másolat, vagy a közjegyzői vagy ügyvédi ellenjegyzéssel készült másolat.

 

Egy érdekkörbe tartozó pályázók közül azonos környezetvédelmi célra csak egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Egy pályázó, vagy egy érdekkörbe tartozó több pályázó általi több pályázat benyújtása esetén a pályázók valamennyi benyújtott pályázatát érvénytelennek kell tekinteni.

 

Érvénytelennek kell tekinteni azt a pályázatot is, amelynek benyújtója korábban elnyert, Fót Város Önkormányzata által nyújtott támogatással határidőben megfelelően nem számolt el, és az elszámolásra határidő-hosszabbítást nem kapott.

A benyújtott pályázat érvényessége nem jelenti automatikusan a kért támogatási összeg elnyerését. A támogatás nyújtásáról, annak összegéről a Képviselő-testület saját hatáskörében dönt. A Képviselő-testület döntésével szemben jogorvoslati lehetőség nincs!

 

4. A pályázati támogatás összege, módja

Pályázati keret: bruttó 3.100.000,-Ft, azaz bruttó hárommillió egyszázezer forint.

 

A pályázati keretből egy pályázó a költségterve vagy költségkimutatása szerinti költségek 100 %-áig, de legfeljebb bruttó 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint összeg erejéig részesülhet.

 

Pályázati előfinanszírozás:

Amennyiben a pályázat tárgya a pályázati határidő lejártát megelőzően nem valósult meg, a támogatás a tervezett megvalósításhoz kérhető. Ebben az esetben a támogatott a támogatás összegével utólag, a támogatási szerződésben foglaltak szerint köteles elszámolni.

 

Pályázati utófinanszírozás:

Amennyiben a pályázat tárgya a pályázati határidő lejártát megelőzően a tárgyévben megvalósult, a támogatás a számlával igazolt költségek utólagos megfizetéséhez kérhető. Ebben az esetben támogatás legfeljebb a Képviselő-testület által elfogadott számlák összegéig adható.

 

5. Az elnyert támogatás igénybevételének feltételei

Az a pályázó, aki az értékelés és elbírálás során támogatást nyert (a továbbiakban: Támogatott) a támogatás igénybe vétele előtt köteles a pályázat kiírójával az erről szóló döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül az Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 10/2014. (III.24.) önkormányzati rendelet szerinti Támogatási Szerződést kötni. A támogatás folyósításának és az elszámolásnak a részletes feltételeit a Támogatási szerződés tartalmazza. A határidő jogvesztő.

 

Kérjük a Tisztelt Pályázókat, figyelmesen olvassák el a Pályázati Felhívást és ügyeljenek a pályázati adatlap és tartozékai hiánytalan kitöltésére és benyújtására!

6. A pályázatok értékelési szempontjai

A pályázatokat Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága (PJB) egy objektív értékelési szempontrendszer felállításával értékeli, amely során minden bizottsági tag a meghatározott szempontrendszer alapján pontszámoz.

 

Értékelési szempontok:

1. Szakmai tartalom

2. Támogatással érintett FÓTI személyek száma, elérés-célcsoport

3. A támogatás aránya az összköltséghez viszonyítva (költséghatékonyság, megalapozott költségvetés)

4. Közérdek, közcél

5. Partnerség/együttműködés

6. Egyéb szempontok (esemény gyakorisága, előélet, szakmai felkészültség, eredményesség, a pályázat külalakja)

 

A szempontokat a bizottsági tagok 1-5 pontig terjedő skálán értékelik, úgy, hogy az 1-gyenge, 5-kitűnő. Valamennyi értékelési szempont pontszámait összegezik, majd átlagolják a résztvevő bizottsági tagok számával. A kapott értékeket emelkedő sorrendbe állítva sávos értékelést alkalmaznak, amelyhez a támogatásként a kért összeg bizonyos százalékát rendelik az alábbiak szerint:

 

Pontszám szerinti helyezés Igényelt összeg %-a

1-3. helyezett 100 % - max. 300 eFt

4-6. helyezett 80 % - max. 240 eFt

7-10. helyezett: 60 % - max. 180 eFt

11. helyezéstől: 50 % - max. 150 eFt

 

A felállított értékelési eljárás a pályázatok objektív, arányos elbírálását eredményezi.

 

Fót, 2019. március 18.

 

A 175.(III.18.) PJB-határozat felhatalmazásával:

Lévai Sándorné s.k.

a Pénzügyi és Jogi Bizottság

elnöke