Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a

Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására.

 

Az intézmény önálló költségvetési szerv.

Az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény, mint önálló költségvetési szerv szervezeti egységei:

- Területi Gondozási Központ

- Egészségügyi Szolgálat (Iskola Egészségügyi Szolgálat, Védőnői Szolgálat)

- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

 

A munkavégzés helye: 2151 Fót, Szent Benedek u. 15.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Szociális munkás határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 21/A. § (2) bekezdése alapján 3 hónapos próbaidő kikötésével.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. augusztus 1-től 2024. július 31-ig szól (5 év).

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény egyéni felelősségű irányítása, a szakszerű és törvényes működés, a helyi igényeknek megfelelő, színvonalas munka, az ésszerű és takarékos gazdálkodás biztosítása. Felelős a jogszabály által ráruházott, valamint a Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatában részletezett feladatok ellátásáért.

 

Illetmények és juttatások:

Bérezés a Kjt., a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelete, továbbá Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közalkalmazottak juttatásainak egyes kérdéseiről szóló 2/2019.(II.28.) sz. önkormányzati rendelete rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság a Kjt. 20. § (2) bekezdés c) pontja alapján

- cselekvőképesség

- büntetlen előélet

- Szakképzettség, szakképesítés: az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerint

- felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás területén betöltött munkakörben szerzett legalább öt év szakmai gyakorlat

- magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

 

Előnyt jelent:

- mesterfokú okleveles szociális munkás képesítés

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- az intézmény vezetésére vonatkozó programot és szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel (vezetési program) max. 15 oldal

- az iskolai végzettséget, képzettséget, szakmai és vezetői gyakorlatot igazoló okmányok másolata

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet

- fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz

- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy:

 az állás betöltésénél a Kjt. 41. § és 43/A. §-a alapján összeférhetetlenség nem áll fenn,

 kinevezés (megbízás) esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

 nem áll cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt,

 a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

 pályázatának elbírálásakor kéri-e zárt ülés tartását.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 1-jétől tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. április 29. 10 óra

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kudela Katalin humánpolitikai referens nyújt, a 06/27-535-365/128 mellék-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban Fót Város Polgármesterének (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) címezve kell benyújtani a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Iktatójába. A borítékon kérjük feltüntetni: „ESZEI intézményvezetői pályázat”

Személyesen: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Iktatójában (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

 

A pályázati eljárás a pályázat elbírálásának határideje:

A pályázatok bontását követően az előkészítő bizottság személyesen meghallgatja a pályázókat. A benyújtott pályázatok és a pályázók meghallgatása alapján a Képviselő-testület a szakbizottságok előzetes véleményezése alapján dönt a megbízásról a soron következő rendes ülésén 2019. május 22.). Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 22.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelen pályázatban kiírt munkakörre a Munkáltató 3 hónapos próbaidőt köt ki.

A nyertes pályázó a kinevezését követően kötelezően részt vesz a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személye vezető képzéséről szóló 25/2017.(X.18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzésen. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 29. 10 óra.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

- Fót Város Önkormányzatának Hivatalos honlapja (www.fot.hu )

- Fóti Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája és Facebook oldala

- www.kozigallas.gov.hu