PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 148/2019. (III.27.) KT- határozata alapján nyílt pályázatot hirdet

A Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Az óvoda önálló költségvetési szerv.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony óvodapedagógus munkakörben.

 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2019. augusztus 1-től 2024. július 31-ig, 5 év.

 

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) szerint az óvoda irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervezetekkel. A költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.

 

A munkavégzés helye:

2151 Fót, Bölcsőde u. 2.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet, továbbá Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közalkalmazottak juttatásainak egyes kérdéseiről szóló 2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

- felsőfokú óvodapedagógusi végzettség, és szakképzettség, középiskolában a nevelési-oktatási intézményvezetői megbízás feltételeiről a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerint pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,

- legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

- a magasabb vezető ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

- magyar állampolgárság,

- büntetlen előélet és cselekvőképesség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- képesítést igazoló okiratok, illetve azok másolata, valamint az előírt szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolata

- szakmai önéletrajz

- az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő

fejlesztési elképzeléssel (vezetési program) max. 15 oldal

- nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatának a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

- nyilatkozatát arról, hogy kéri-e zárt ülés tartását

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak megkérését tanúsító igazolás;

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. április 30. 10 óra

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kudela Katalin humánpolitikai referens nyújt, a 06/27-535-365/128 mellék-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtási módja:

Személyesen vagy postai úton: A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban Fót Város Polgármesterének (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) címezve kell benyújtani a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Iktatójába. A borítékon kérjük feltüntetni: „Óvoda intézményvezetői pályázat”

Elektronikus úton: Kudela Katalin humánpolitikai referens részére a kudela.katalin@fot.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázati eljárás a pályázat elbírálásának határideje:

A pályázatok bontását követően az előkészítő bizottság személyesen meghallgatja a pályázókat. A benyújtott pályázatok és a pályázók meghallgatása alapján a Képviselő-testület a szakbizottságok, valamint a nevelőtestület előzetes véleményezése alapján dönt a megbízásról a soron következő rendes ülésén. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 19.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelen pályázatban kiírt munkakörre a Munkáltató 3 hónapos próbaidőt köt ki.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30. 10 óra.

 

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

- Fót Város Önkormányzatának Hivatalos honlapja (www.fot.hu )

- Fót Város Önkormányzatának Hivatalos Facebook oldala

- Fóti Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája

- www.kozigallas.gov.hu

- Oktatási és Kulturális Közlöny