Fóti Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Szociális ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 9. „Szociális és gyámügyi feladatkör” I. besorolási osztályban.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos ügyek-, rendkívüli települési támogatások ellátása; gyermekintézményeknél fizetendő étkezési térítési díjkedvezmények megállapítása, továbbítása az oktatási intézmény felé; a települési lakhatási támogatással kapcsolatos eljárások; belföldi jogsegély keretében környezettanulmány készítése; köztemetéssel kapcsolatos ügyek intézése, települési gyógyszer támogatási ügyek intézése. Adóügyi Osztály részére: belföldi jogsegély keretében környezettanulmány készítése, köztemetéssel kapcsolatos ügyek intézése, települési gyógyszer támogatási ügyek intézése, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások keretében elbírálja a felnőtt étkezési térítési díjjal kapcsolatos kedvezményeket, védendő fogyasztókkal kapcsolatos igazolások kiadása közműszolgáltató felé, a szemétszállítási díjkedvezménnyel kapcsolatos eljárást. Települési támogatással kapcsolatos ügyintézés. Előkészíti döntéshozatalra a szociális továbbtanulási támogatás iránti kérelmeket.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Felsőfokú képesítés, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I./9. pontban meghatározottak szerint: felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat.

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Az ellátandó feladat terén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. mell. szerinti részletes szakmai önéletrajz;

• Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata;

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak megkérését tanúsító igazolás;

• Nyilatkozat arról, hogy a Ktt. 84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem ál fenn

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 24. 10 óra

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Csízik Melinda hatósági és ügyfélszolgálati osztályvezető nyújt, a +36 70/459-5219 -es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Kudela Katalin humánpolitikai referens részére a kudela.katalin@fot.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 24. 10 óra!

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- KÖZIGÁLLÁS – 2019. április 03.

- Fóti Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája és Facebook oldala,

 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelen pályázatban kiírt munkakörre a Munkáltató 3 hónapos próbaidőt köt ki.

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu honlapon szerezhet.

 

Attachments:
Download this file (Szociális üi.-Honlapra.doc)Szociális üi.-Honlapra.doc[ ]47 Kb