Fóti Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Intézményi és külkapcsolati referens munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 29. „Civil kapcsolati és kommunikációs feladatkör” I. besorolási osztályban.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 

Kapcsolatot tart az önkormányzat által működtetett, illetve fenntartott intézményekkel, az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokkal, az egyházakkal, civil szervezetekkel. Koordinálja az önkormányzatot érintő egészségügyi feladatok ellátását; Előkészíti az egészségüggyel, szociális intézményekkel kapcsolatos előterjesztéseket.

Ellátja az önkormányzati ünnepségekkel kapcsolatos koordinációs és szervezési feladatokat.

Koordinálja az önkormányzat havi lapjával kapcsolatos teendőket.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Felsőfokú képesítés, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I./29. pontban meghatározottak szerint: felsőoktatásban szerzett bölcsészettudományi, társadalomtudományi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi, andragógus, művelődésszervező szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és andragógus, művelődésszervező felsőfokú szakképesítés,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

• Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Az ellátandó feladat terén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

• 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. mell. szerinti részletes szakmai önéletrajz;

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak megkérését tanúsító igazolás;

• Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata;

• Nyilatkozat arról, hogy a Ktt. 84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem ál fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Sugár Anita Jogi és Koordinációs osztályvezető nyújt, a +36 30/ 499-9040 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Kudela Katalin humánpolitikai referens részére, a kudela.katalin@fot.hu e-mail címre.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 16.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

KÖZIGÁLLÁS - 2019. április 19.

Fót Város Önkormányzatának Hivatalos facebook oldala és hirdetőtáblája - 2019. április 16.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelen pályázatban kiírt munkakörre a munkáltató 3 hónapos próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu honlapon szerezhet.