Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

mezőőr munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- A vonatkozó jogszabályok, valamint Fót Város Polgármesterének és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének - a Fót Város Önkormányzata Mezőőri Szolgálatának Szolgálati Szabályairól szóló - 1/2017. számú együttes Utasítása alapján ellátja a külterületi és zártkerti termőföldek őrzését, valamint a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, használatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelmével kapcsolatos feladatokat;

- Közreműködik az önkormányzati vagyon tekintetében a vagyonvédelmi feladatok ellátásában;

- Rendszeres és folyamatos ellenőrzést végez: Fót Város közigazgatási területén, a külterületeken az illegális szemétlerakók, műveletlen, gazos területek felderítése érdekében;

- Intézkedést kezdeményez az arra jogosult hatóságnál, amennyiben hatósági határozat vagy más intézkedés szükséges;

- Együttműködik a vonatkozó megállapodásban rögzítettek szerint: Dunakeszi Város Rendőrkapitányság Fóti Rendőrőrsével, a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesülettel.

- Intézkedési kötelezettség terheli: a hatáskörébe tartozó szabálysértések, bűncselekmény, illegális favágások esetén; a közrendet, az állampolgárok személyét, vagy javait fenyegető veszélyhelyzet észlelése esetén külterületen intézkedhet;

- Köteles vezetni az általa foganatosított intézkedésekről a mezőőri szolgálati naplót;

 

A munkavégzés helye:

2151 Fót, Vörösmarty tér 1., Fót Város közigazgatási területének külterülete

 

Illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, továbbá Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közalkalmazottak juttatásainak egyes kérdéseiről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

- 8 általános iskolai végzettség;

- a mezőőrök számára, a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. számú törvény, valamint a 29/1998. (IV.30.) FM rendeletben, kötelezően előírt vizsga,

- B kategóriás jogosítvány;

- 18. életév betöltése;

- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett;

- nem áll állam elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt.

- büntetlen előélet és cselekvőképesség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- jelentkező szakmai önéletrajza;

- végzettséget igazoló dokumentumok másolata;

- B kategóriás jogosítvány másolata;

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak megkérését tanúsító igazolás;

- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;

- hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát más személy is megismerheti;

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (1) d) pontjában meghatározott büntetőeljárás hatálya alatt nem áll;

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatának elbírálásakor zárt ülés tartását kéri: igen/nem

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2020. május 1.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 31.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kudela Katalin humánpolitikai referens nyújt, a 06/27-535-365/128 mellék-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtási módja:

- Személyesen: a pályázatot 1 példányban Fót Város Polgármesterének címezve (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) kell benyújtani, a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Iktatójában. A borítékon kérjük feltüntetni: „Mezőőri pályázat”, vagy

- E-mailben a kudela.katalin@fot.hu e-mail címre

 

A pályázati eljárás rendje és a pályázat elbírálásának határideje:

Az érvényes pályázatot benyújtókat Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének bizottsága személyesen hallgatja meg. A meghallgatást követően a bizottság tesz javaslatot Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. április 22-i ülésére, ahol a képviselő-testület, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 22.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelen pályázatban kiírt munkakörre a munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

- Fót Város Önkormányzatának Hivatalos honlapja (www.fot.hu )

- Fóti Közös Önkormányzati Hivatal facebook oldala,

- www.kozigallas.gov.hu

 

Attachments:
Download this file (Mezőőri pályázati kiírás.doc)Mezőőri pályázati kiírás.doc[ ]49 Kb