Fóti Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Titkársági asszisztens munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozott idejű - GYED, GYES időtartamáig tartó - közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 27. “Titkársági feladatkör” I.- II. besorolási osztályban

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködik a Képviselő-testületi ülések előkészítésével kapcsolatos szervezési feladatokban, - közreműködik a protokoll események szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Kezeli a Hivatal Titkárságára beérkező hívásokat, e-maileket, kezeli a polgármester és a jegyző fogadóórájának szervezését; fogadja a polgármesterhez és a jegyzőhöz érkező ügyfeleket, vendégeket; irodai asszisztenciát biztosít: sokszorosítás, iratrendezés, dokumentálás, vezetői kiadmányozást koordinálja. Testvérvárosi kapcsolattartás, egyéb protokoll események koordinálása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései, valamint a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 Magyar állampolgárság,

 Cselekvőképesség,

 Büntetlen előélet,

 Középfokú képesítés, a 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet szerint II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség,

 Felsőfokú képesítés, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint: felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. mell. szerinti részletes szakmai önéletrajz;

 Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata;

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak megkérését tanúsító igazolás;

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

 Nyilatkozat arról, hogy a Ktt. 84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem ál fenn

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. október 17.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Sugár Anita osztályvezető nyújt, a 06-30/499-9040 -es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 Elektronikus úton Kudela Katalin személyügyi referens részére a kudela.katalin@fot.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 18.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 Fót Város Önkormányzatának Hivatalos honlapja, hirdetőtáblája, facebook oldala - 2019. szeptember 26.

 KÖZIGÁLLÁS publikálás időpontja: 2019. október 1.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelen pályázatban kiírt munkakörre a Munkáltató 3 hónapos próbaidőt köt ki.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu honlapon szerezhet.