PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a helyi civil szervezetek és alapítványok tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységének önkormányzati támogatására

1. A pályázati eljárás célja: Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 341/2019. (IX.25.) számú KT-határozata szerint a Katasztrófavédelmi Pályázati Alapból fennmaradt bruttó 1.000.000,- Ft összegre pályázatot ír ki. A pályázat célja helyi civil szervezetek és alapítványok támogatása a tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek megvalósításának anyagi ösztönzésével.

 

A pályázat kiírója: Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

A pályázatban részt vevők köre (a továbbiakban: pályázó):

- fóti székhelyű egyesületek, alapítványok.

 

2. Pályázni lehet különösen az alábbiakra:

- olyan egyedi esemény vagy eseménysorozat, eszközbeszerzés vagy beruházás, kiemelkedő egyéni vagy csoportos teljesítményt nyújtó szervezetek támogatására, amely megfelel az alábbi céloknak:

1. tűzvédelmi tevékenység;

2. katasztrófavédelmi tevékenység.

 

3. A pályázatok benyújtása

 

A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. október 17. csütörtök 10.00 óra.

Csak a határidőben beérkezett pályázatokat lehet elfogadni, a határidő után érkezett pályázatokat érvénytelennek kell tekinteni.

A pályázatok pénzügyi támogatásának összegéről (a PJB javaslatai alapján) a Képviselő-testület a 2019. november havi testületi ülésén dönt.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

* postai úton vagy személyesen: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Iktató Irodája, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. vagy

* elektronikusan a titkar@fot.hu e-mail címre.

 

A benyújtott pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell

* a kitöltött pályázati adatlapot, vagy a pályázóra vonatkozóan a pályázati adatlapon szereplő valamennyi kért adatot,

* a pályázat tárgyának, céljának, megvalósításának leírását,

* az igényelt támogatás összegét,

* előfinanszírozás esetén költség-tervet, amely tartalmazza a pályázat tárgyának megvalósításával kapcsolatos becsült költségeket, (a költségek kibontása előnyt élvez a pályázat elbírálása során)

* utófinanszírozás esetén költségkimutatást, amely tartalmazza a pályázat tárgyának megvalósításával kapcsolatos számlával igazolt költségeket,

* a pályázat keltét és pályázó általi aláírását.

 

A benyújtott pályázathoz minden esetben csatolni kell:

* valamennyi pályázó esetén, a pályázó által kitöltött és aláírt:

 nyilatkozatot arról, hogy a (vezetőség, kuratóriumi tagság, bizottsági tagság okán) közös érdekkörébe tartozó más személy vagy szervezet, a környezetvédelmi pályázati alapra azonos céllal, azonos programra nem pályázott,

 nyilatkozatot arról, hogy a pályázó az elmúlt kettő évben kapott-e (nem szociális jellegű) önkormányzati támogatást, ha igen milyen célra, mekkora összeget,

 nyilatkozatot arról, hogy az elmúlt öt évben részesült-e olyan Fót Város Önkormányzata által nyújtott támogatásban, amellyel nem határidőben vagy nem megfelelően számolt el.

 

* egyesület és alapítvány esetén

 60 napnál nem régebbi nyilvántartási igazolást,

 hatályos létesítő okiratot,

 az eljáró képviselő aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját,

 

A pályázatok értékelése során egyszer van lehetőség hiánypótlásra. A pályázatok bontása folyamatosan történik. Az ügyintéző megállapítja, hogy a pályázat formailag és tartalmilag megfelel-e a pályázati kiírásnak. Amennyiben nem, úgy a pályázót 3 napos határidő tűzésével, a hiányok tételes felsorolásával, hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlással érintett pályázat érvényes, amennyiben a pályázó a hiánypótlást határidőn belül (de legkésőbb 2019. október 24. napján 10.00 óráig) teljes egészében teljesíti. A pályázat érvénytelen, amennyiben a pályázó a hiánypótlást teljes egészében határidőn belül nem teljesíti. A határidő jogvesztő.

 

A pályázatot érvénytelennek kell tekinteni, ha az itt felsorolt adatok vagy dokumentumok bármelyikét nem, vagy hibásan, hiányosan tartalmazza, illetve valótlan adatot tartalmaz. A pályázathoz csatolt dokumentumokat eredeti vagy hiteles másolati formában kell benyújtani. Hiteles másolatnak tekintendő a pályázó (pályázó erre jogosult képviselője) által „Az eredetivel mindenben megegyező” felirattal, keltezéssel és aláírással ellátott másolat, vagy a közjegyzői vagy ügyvédi ellenjegyzéssel készült másolat.

 

Egy érdekkörbe tartozó pályázók közül azonos tűz- és katasztrófavédelmi célra csak egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Egy pályázó, vagy egy érdekkörbe tartozó több pályázó általi több pályázat benyújtása esetén a pályázók valamennyi benyújtott pályázatát érvénytelennek kell tekinteni.

 

Érvénytelennek kell tekinteni azt a pályázatot is, amelynek benyújtója korábban elnyert, Fót Város Önkormányzata által nyújtott támogatással határidőben megfelelően nem számolt el, és az elszámolásra határidő-hosszabbítást nem kapott.

 

A benyújtott pályázat érvényessége nem jelenti automatikusan a kért támogatási összeg elnyerését. A támogatás nyújtásáról, annak összegéről a Képviselő-testület saját hatáskörében dönt. A Képviselő-testület döntésével szemben jogorvoslati lehetőség nincs!

 

4. A pályázati támogatás összege, módja

 

Pályázati keret: bruttó 1.000.000,-Ft, azaz bruttó egymillió forint.

 

Pályázati előfinanszírozás:

Amennyiben a pályázat tárgya a pályázati határidő lejártát megelőzően nem valósult meg, a támogatás a tervezett megvalósításhoz kérhető. Ebben az esetben a támogatott a támogatás összegével utólag, a támogatási szerződésben foglaltak szerint köteles elszámolni.

 

Pályázati utófinanszírozás:

Amennyiben a pályázat tárgya a pályázati határidő lejártát megelőzően a tárgyévben megvalósult, a támogatás a számlával igazolt költségek utólagos megfizetéséhez kérhető. Ebben az esetben támogatás legfeljebb a Képviselő-testület által elfogadott számlák összegéig adható.

 

5. Az elnyert támogatás igénybevételének feltételei

 

Az a pályázó, aki az értékelés és elbírálás során támogatást nyert (a továbbiakban: Támogatott) a támogatás igénybe vétele előtt köteles a pályázat kiírójával az erről szóló döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül az Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 10/2014. (III.24.) önkormányzati rendelet szerinti Támogatási Szerződést kötni. A támogatás folyósításának és az elszámolásnak a részletes feltételeit a Támogatási szerződés tartalmazza. A határidő jogvesztő.

 

Kérjük a Tisztelt Pályázókat, figyelmesen olvassák el a Pályázati Felhívást és ügyeljenek a pályázati adatlap és tartozékai hiánytalan kitöltésére és benyújtására!

 

6. A pályázatok értékelési szempontjai

 

A pályázatokat Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága (PJB) egy objektív értékelési szempontrendszer felállításával értékeli, amely során minden bizottsági tag a meghatározott szempontrendszer alapján pontszámoz.

 

Értékelési szempontok:

1. Szakmai tartalom

2. Támogatással érintett személyek száma, elérés-célcsoport

3. A támogatás aránya az összköltséghez viszonyítva (költséghatékonyság, megalapozott költségvetés)

4. Közérdek, közcél

5. Partnerség/együttműködés

6. Egyéb szempontok (esemény gyakorisága, előélet, szakmai felkészültség, eredményesség, a pályázat külalakja)

 

A szempontokat a bizottsági tagok 1-5 pontig terjedő skálán értékelik, úgy, hogy az 1-gyenge, 5-kitűnő. Valamennyi értékelési szempont pontszámait összegezik, majd átlagolják a résztvevő bizottsági tagok számával.

 

A felállított értékelési eljárás a pályázatok objektív elbírálását eredményezi.

 

 

Fót, 2019. szeptember 26.

 

A 341/2019. (IX.25.) KT-határozat felhatalmazásával:

Bartos Sándor s.k.

polgármester