PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HELYI JELENTŐSÉGŰ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG ÁLLAGÁNAK MEGÓVÁSÁRA

II. ütem

1. A pályázati eljárás célja:

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 108/2019. (II.27.) KT számú határozatával Helyi jelentőségű jellegzetes fóti építészeti örökség megőrzése érdekében az állag megóvási munkálatok elvégzése céljából Pályázati Alapot hozott létre. A pályázat célja a magánszemélyek támogatása a települési környezet védelméről szóló 43/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 23. § (7) d.) bekezdésben meghatározott célok megvalósításának anyagi ösztönzése. II. ütem

2. A pályázat kiírója: Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete

3. Pályázati támogatás formája:

Vissza nem térítendő támogatás

4. A pályázati támogatás összege, módja

Pályázati keret: bruttó 1.400.000 Ft, azaz bruttó egymillió négyszázezer Ft

A pályázati keretből egy pályázó a költségterve vagy költségkimutatása szerinti költségek 80 %-ig, de legfeljebb bruttó 800.000 Ft, azaz bruttó nyolcszáz-ezer Ft összeg erejéig részesülhet.

Pályázati előfinanszírozás

Amennyiben a pályázat tárgya a pályázati határidő lejártát megelőzően nem valósult meg, a támogatás a tervezett megvalósításhoz kérhető. Ebben az esetben a támogatott a támogatás összegével utólag, a támogatási szerződésben foglaltak szerint köteles elszámolni.

Pályázati utófinanszírozás

Amennyiben a pályázat tárgya a pályázati határidő lejártát megelőzően a tárgyévben megvalósult, a támogatás a számlával igazolt költségek utólagos megfizetéséhez kérhető. Ebben az esetben támogatás legfeljebb a Képviselő-testület által elfogadott számlák összegéig adható.

5. A kedvezményezettek köre

Helyi értékvédelmi támogatás elnyerésére pályázatot nyújthat be olyan magánszemély, mely a támogatásra benyújtott épület tulajdonosa, használója.

 

6. Támogatandó célok

6.1. Támogatás igényelhető: Fót közigazgatási területén belül lévő építményekre, épületekre

6.2.Azon felújítási munkákat lehet támogatásban részesíteni, melyek elvégzése:

- a város sajátos jellegének megőrzésében jelentőséggel bíró építészeti érték fenntartását célozza, az építészeti karakter és az építészeti értékek megvédésére, megtartására vagy helyreállítására irányul,

- az épület közterületről látható homlokzatainak, tetőzetének felújítása, nyílászáróinak cseréjére irányul, így az épület megújításán túl a városképet is javítja.

 

7. A pályázatok benyújtása

A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. november 28. 10.00 óra. Csak a határidőben beérkezett pályázatokat lehet elfogadni, a határidő után érkezett pályázatokat érvénytelennek kel tekinteni.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

- postai úton vagy személyesen a Fóti Önkormányzati Hivatal Iktató Irodája 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. vagy

- elektronikusan a titkar@fot.hu e-mail címre

- A pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítást a városi főépítész nyújt.

 

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a kitöltött pályázati adatlapot, vagy a pályázóra vonatkozóan a pályázati adatlapon szereplő valamennyi kért adatot,

b) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát,

c) az építési engedély megadásáról szóló jogerős határozatot, vagy bejelentés kötelezettség esetén a bejelentés nyilvántartásba vételét dokumentáló határozatot, az engedély, vagy bejelentési tervdokumentáció 1 példányát

d) jogszabály szerint kiviteli terv készítésére kötelezett munkálatokhoz a kiviteli tervdokumentáció 1 példányát,

e) a tervezett felújítási munkálatokra vonatkozó költségvetést vagy kivitelezői árajánlatot, melyet megfelelő jogosultságú tervező készített el,

f) a felújítandó épület vagy épületrész állapotát bemutató színes fotókat,

g) az érintett tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozatát,

h) nyilatkozatot az önerő meglétéről,

i) nemleges igazolást az önkormányzati tartozásról.

j) nyilatkozatot arról, hogy az elmúlt kettő évben kapott-e (nem szociális jellegű) önkormányzati támogatást, milyen célra, mekkora összeget,

k) nyilatkozat arról, hogy az elmúlt öt évben részesült-e olyan Fót Város Önkormányzata által nyújtott támogatásban, amellyel nem határidőben vagy nem megfelelően számolt el.

A pályázatok értékelése során egyszer van lehetőség hiánypótlásra. Az ügyintéző a főépítész bevonásával megállapítja, hogy a pályázat formailag és tartalmilag megfelel-e a pályázati kiírásnak. Amennyiben nem, úgy a pályázót 3 napos határidő tűzésével a hiányok tételes felsorolásával, hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlással érintett pályázat érvényes, amennyiben a pályázó a hiánypótlást határidőn belül teljes egészében teljesíti. A pályázat érvénytelen, amennyiben a pályázó a hiánypótlást teljes egészében határidőn belül nem teljesíti. A határidő jogvesztő.

A pályázatot érvénytelennek kell tekinteni, ha az itt felsorolt adatok vagy dokumentumok bármelyikét nem, vagy hibásan, hiányosan tartalmazza, illetve valótlan adatot tartalmaz. A pályázathoz csatolt dokumentumokat eredeti vagy hiteles másolati formában kell benyújtani. Hiteles másolatnak tekintendő a pályázó által „Az eredetivel mindenben megegyező felirattal, keltezéssel és aláírással ellátott másolat,

Egy érdekkörbe tartozó pályázók közül azonos helyi jelentőségű építészeti örökség állagának megőrzésére csak egy pályázatot nyújthat be. Egy pályázó vagy egy érdekkörbe tartozó több pályázó által több pályázat benyújtása esetén a pályázók valamennyi benyújtott pályázatát érvénytelennek kell tekinteni.

Érvénytelennek kell tekinteni azt a pályázatot is, amelynek benyújtója korábban elnyert, Fót Város Önkormányzata által nyújtott támogatással határidőben megfelelően nem számolt el, és az elszámolásra határidő-hosszabbítást nem kapott.

A benyújtott pályázat érvényessége nem jelent automatikusan a kért támogatási összeg elnyerését.

8. Az elnyert támogatás igénybevételének feltételei

Az a pályázó, aki az értékelés és elbírálás során támogatást nyert (a továbbiakban: Támogatott) a támogatás igénybe vétele előtt köteles a pályázat kiírójával az erről szóló döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül az Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 10/2014. (III.24.) önkormányzati rendelet szerinti Támogatási Szerződést kötni. A támogatás folyósításának és az elszámolásnak a részletes feltételeit a Támogatási szerződés tartalmazza. A határidő jogvesztő.

9. A pályázatok értékelési szempontjai

A pályázatokat Fót Város Önkormányzatának Főépítésze és a Települési Értéktár Bizottság értékelési szempontrendszer felállításával véleményezi, mindezek figyelembevételével a döntést a Polgármester hozza meg..

9.1. A pályázat megfelel-e a pályázati felhívásban előírt szempontoknak, tartalmi követelményeknek,

9.2. A pályázó rendelkezik-e a pályázatban meghatározott költségek igényelt támogatáson felüli részével,

9.3. A támogatás megítélésénél azon munkanemek vehetők figyelembe, amelyek a védendő érték munkálataival összefüggésben vannak,

9.4. A dokumentációban meghatározott munka vagy annak egy része a helyi építészeti jellegzetesség miatt milyen mértékű többletterhet jelent a tulajdonos számára.

9.5. A támogatás mértékét úgy kell meghatározni, hogy összhangban legyen az építészeti értékkel, a műszaki állapottal és a keretgazdálkodás követelményeivel,

9.6. A felújítás várható hatása a városképre, az utcaképre, az épület frekventált fekvése,

A városi főépítész szakvéleménye alapján a támogatás feltételeként előírhatja a korábbi szakszerűtlen felújítások, átalakítások megszüntetését.

 

10. Az elbírálás határideje:

A pályázat elbírálása a beadási határidőtől számított 15 nap. A pályázó a bírálatot követő 15 napon belül köteles Támogatási szerződést kötni az Önkormányzattal.

A döntésről a pályázó írásbeli értesítést kap.

A pályázati döntéseket a Polgármester nem indokolja, illetve nem fogad el azokkal kapcsolatos panaszt. A döntés ellen fellebbezés kizárva.

Kérjük a Tisztelt Pályázókat, figyelmesen olvassák el a Pályázati Felhívást és ügyeljenek a pályázati adatlap és tartozékai hiánytalan kitöltésére és benyújtására!