Fóti Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Koordinációs osztály jegyzőkönyvvezető munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozott idejű - GYED, GYES időtartamáig tartó - közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.sz. melléklet 27. “Titkársági feladatkör” I-II. besorolási osztályban

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítése, testületi határozatok kivonatolása, önkormányzati rendeletek kezelése, a polgármesteri hivatalt érintő munka- és tűzvédelmi, valamint foglalkozás egészségügyi feladatok ellátása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései, valamint a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 Magyar állampolgárság,

 Cselekvőképesség,

 Büntetlen előélet,

 Középfokú képesítés, a 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet szerint I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett szakképzettség, II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség,

 Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint megadott tartalommal

 iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy annak megkérését tanúsító igazolás

 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

 nyilatkozat arról, hogy a Ktt. 84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem ál fenn

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Sugár Anita aljegyző nyújt, a 06-30/499-9040 -es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 Elektronikus úton Kudela Katalin humánpolitikai referens részére a kudela.katalin@fot.hu e-mail címen keresztül

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 07.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 Fót Város Önkormányzatának hivatalos honlapja

 KÖZIGÁLLÁS

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelen pályázatban kiírt munkakörre a Munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu honlapon szerezhet.