Fóti Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Koordinációs Osztály törvényességi referens munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 18. „Törvényességi feladatkör” I. besorolási osztályban

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- koordinálja a képviselő-testületi, a bizottsági és a nemzetiségi önkormányzati előterjesztések készítését, továbbá az önkormányzati rendelettervezetek összeállítását és ellátja ezek jogi kontrollját; - közreműködik a belső szabályozások, utasítások, az önkormányzat szerződéseinek elkészítésében, jogi véleményezésében; - jogi segítséget ad önkormányzati ügyekben; vezeti a Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveit.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései, valamint a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 Magyar állampolgárság,

 Cselekvőképesség,

 Büntetlen előélet,

 Felsőfokú képesítés, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint: felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség,

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 87/2019. (IV.23.) Korm. rend. 1. mell. szerinti részletes szakmai önéletrajz;

 Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata;

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak megkérését tanúsító igazolás;

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

 Nyilatkozat arról, hogy a Ktt. 84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem ál fenn

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Sugár Anita aljegyző nyújt, a 06-30/499-9040 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 Elektronikus úton Kudela Katalin humánpolitikai referens részére a kudela.katalin@fot.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 07.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 Fót Város Önkormányzatának Hivatalos honlapja, facebook oldala, hirdetőtáblája

 KÖZIGÁLLÁS

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelen pályázatban kiírt munkakörre a Munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu honlapon szerezhet.